Novinky

29. září

Materiály na jednání vlády 29. září 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá novelu zákona o spotřebních daních.

Novela obsahuje úpravy sazeb spotřebních daní z tabákových výrobků, kde ČR plní harmonogram dohodnutý s Evropskou unií, podle kterého je třeba každoročními postupnými kroky do roku 2007 dosáhnout výše minimálních sazeb platných v Evropské unii. V tomto návrhu novely zákona o spotřebních daních se navrhuje stanovit sazby spotřebních daní ve dvou postupných krocích, tzn., že návrh novely zahrnuje jak změnu sazeb spotřebních daní z tabákových výrobků k datu účinnosti navržené novely (předpokládáme duben 2005), tak jejich změnu k 1.1.2006. Poslední krok, úprava sazeb od 1.1.2007, bude předmětem některé z dalších novel. Další navržené změny mají technicko legislativních charakter a jsou vyvolané informacemi a zkušenostmi z dosavadního průběhu uplatňování nového zákona o spotřebních daních.

Minimální daň na cigaretu se podle návrhu novely v příštím roce zvýší z 94 haléřů na 1,13 Kč a v roce 2006 na 1,36 Kč. Zdanění cigaret má dvě složky. První část tvoří minimální daň na kus, druhou potom procentní podíl z prodejní ceny, který by měl příští rok vzrůst z 23 % na 24 %. Při zachování struktury spotřeby roku 2003 by celkový dopad zvýšení sazeb daně z tabákových výrobků pro státní rozpočet měl činit v roce 2005 + 3,4 mld.  Kč a v roce 2006 + 6,9 mld.  Kč.

Zákon o spotřebních daních platný od 1. ledna 2004 stanovil zásadní změny v systému spotřebních daní. Na rozdíl od stavu platného do konce roku 2003 nevzniká daňová povinnost v místě výroby, případně dovozu, ale naopak co nejblíže místu spotřeby. V Evropské unii platí zásada, že spotřební daně se vybírají podle předpisů členského státu, ve kterém jsou výrobky, které jsou předmětem spotřebních daní, spotřebovány.

Bod č. 16:
Řešení závazků měst a obcí, vzniklých v souvislosti s investicemi hrazenými z postoupení tzv. polského dluhu na základě Protokolu mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Polské republiky o úhradě pasivního salda polské strany vůči české straně v převoditelných rublech

Ministerstvo financí navrhuje snížení závazků deseti městům a obcím z příhraničních regionů východočeského a severomoravského kraje, které vznikly z postoupení tzv. polského dluhu. Snížení těchto závazků vůči státnímu rozpočtu v hodnotě zhruba 63 mil. Kč představuje pomoc městům a obcím postiženým v roce 1997 ničivými povodněmi.

Ministerstvo financí konkrétně navrhuje snížit závazky měst a obcí o 70 % jejich výše platné ke 31.3.2004, a to za podmínky uhrazení zbývajících 30 % nejpozději k termínu 15.12.2005. To představuje odepsání pohledávky státu ve výši necelých 63 mil. Kč, přičemž dopady do příjmové stránky státního rozpočtu v následujících letech nepřesahují 8 mil. Kč ročně.

Podle Protokolu o úhradě pasivního salda polské strany z ledna 1995 postoupila Česká republika pohledávku za Polskou republikou ve výši zhruba 57 mil. USD vybraným podnikatelským subjektům a obcím za sjednanou úplatu. Na obce a města, převážně z příhraničních oblastí východočeského a severomoravského kraje, přitom z této částky připadlo cca 10,6 mil. USD, které byly využity k finančnímu zajištění realizace ekologických staveb, převážně čističek odpadních vod a kanalizací, polskými dodavateli.

Součástí smlouvy o postoupení pohledávky za úplatu, kterou Ministerstvo financí uzavřelo v roce 1995 s jednotlivými městy a obcemi, byly i splátkové kalendáře. Od roku 1997 vyšlo Ministerstvo financí několika obcím vstříc při úpravách jejich splátkových kalendářů. S přihlédnutím k povodňovým škodám a celkové situaci regionu, přistoupila vláda v březnu 2002 ke snížení požadované úhrady za postoupenou pohledávku na úroveň 50 % původní hodnoty

Doporučované

Nejčtenější