Novinky

25. srpna

Materiály na jednání vlády 25. srpna 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 11:
Informace o stavu systémové implementace Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Hlavními kroky, které byly v souvislosti s PPP podniknuty do června 2004, je zřízení samostatného oddělení metodiky a regulace PPP projektů na Ministerstvu financí a zřízení PPP Centra, a.s. jako centra podpory a poradenství v oblasti PPP projektů.

Byla rovněž provedena analýza proveditelnosti PPP projektů v ČR a na jejím základě se navrhují legislativní opatření, především jde o novelu zákona o veřejných zakázkách a změnu rozpočtových pravidel.

Podle časového harmonogramu řízení pilotních projektů by první vlna předložení pilotních programů PPP měla být ukončena do 30.9.2004, druhá vlna pak do konce ledna 2005. Zahájení prací na projektech z první, resp. druhé vlny se předpokládá k 1.2.2005, resp. k 31.5.2005.

Materiál také vytyčuje hlavní úkoly v oblasti PPP na léta 2004-2006. Jedná se zejména o plán legislativních úkolů na období 2004-2006 s důrazem na koncesní zákon (novela zákona o veřejných zakázkách), zpracování metodiky pro přípravu a realizaci projektů PPP, vytvoření systému čerpání finančních prostředků na PPP z evropských fondů, vytvoření pravidel pro minimální, leč účinnou regulaci projektů z hlediska fiskální disciplíny a efektivnosti, připravení návrhů prioritních projektů PPP v tempu daném jednotným časovým harmonogramem.

Bod č. 18:
Změna usnesení vlády ze dne 23. března 2004 č. 264, ke zprávě o výsledku exkluzivního jednání se společností KARBON INVEST, a.s. o přímém prodeji majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.

Vláda projedná zvýšení kupní ceny 45,88 % akciového podílu ve společnosti OKD z 2,25 na 3,42 mld. Kč. 

Další projednávanou změnou bude včlenění podmínek hospodaření s bytovým fondem OKD do podmínek privatizace.

Předkládaný návrh změny rozhodnutí vlády dále rozšiřuje závazky nabyvatele v oblasti nakládání s bytovým fondem společnosti OKD. Došlo tak fakticky ke sladění rozhodnutí vlády o privatizaci a Smlouvy o koupi akcií. KARBON INVEST tak nebude moci např. převést více než 5 % bytových jednotek na třetí osobu, s výjimkou prodeje bytů dosavadním nájemcům.

Vláda v březnu 2004 rozhodla o privatizaci společnosti OKD formou přímého prodeje majoritnímu akcionáři, koncernu KARBON INVEST, za cenu 2,25 mld. Kč. Podmínkami prodeje bylo získání povolení spojení soutěžitelů a vydání pravomocného rozhodnutí příslušných českých a/nebo evropských úřadů, že transakce neporušuje pravidla hospodářské soutěže.

Uvedená kupní cena privatizovaného podílu 2,25 mld. Kč se však podle ÚHOS pohybovala pod tržní cenou a transakce byla zamítnuta. Po dalších jednáních KARBON INVEST souhlasil s navýšením kupní ceny na cenu tržní, která byla odhadnuta na cca 3,42 mld. Kč. Tím došlo ke splnění požadavků ÚOHS.

Důležitým aspektem celé transakce je fakt, že Evropská komise není vyjádřením ÚOHS vázána, a tudíž může kdykoliv přezkoumat, zda nebyly porušeny podmínky hospodářské soutěže a poskytování veřejných podpor. S tím vyjádřil kupující souhlas.

Bod č. 19:
Změna usnesení vlády ze dne 26.11.2003 č. 1201 v bodu II/2 a návrh nového řešení vyplácení bonifikací přiznávaných k návratným finančním výpomocím poskytovaným Ministerstvem zemědělství v letech 1991-1995

Ministerstvo financí chce předloženým materiálem docílit, aby veškerá agenda spojená s návratnými finančními výpomocemi včetně vyplácení bonifikací byla v souladu s právním řádem převedena na Ministerstvo zemědělství.

Ministerstvo financí navrhuje, aby sledování řádných splátek návratných finančních výpomocí včetně vyplácení bonifikací prováděl poskytovatel, tedy Ministerstvo zemědělství. Tento postup považuje za nejrychlejší a nejschůdnější v rámci platného právního řádu, neboť není třeba žádného nového právního předpisu a je možné okamžitě navázat na práci finančních úřadů a tím urychleně uspokojit požadavky oprávněných příjemců.

V letech 1991 - 1995 vyplácelo Ministerstvo zemědělství z důvodu podpory podnikatelské činnosti v zemědělství, potravinářském průmyslu, lesním a vodním hospodářství návratné finanční výpomoci. Evidenci a výběr splátek těchto výpomocí prováděly v rozporu s tehdejšími i dnešními zákony finanční úřady.

Od roku 1995 začalo Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem financí upravovat splátkové kalendáře návratných finančních výpomocí a přiznávat oprávněným žadatelům tzv. bonifikace ("odpuštění" určitého procenta splátek). Bonifikace rostly postupně z 20 % až na dnešních 70 % a jejich vyplácení nárokovali žadatelé na finančních úřadech. Bonifikace lze chápat jako dotace a ty nesmí finanční úřady ze zákona vyplácet, nestanoví-li tak zvláštní právní předpis.

Přeplatky splátek návratných finančních výpomocí vzniklé z důvodu přiznání bonifikace byly navíc finančními úřady vypláceny z daňových příjmů, čímž byly kráceny daňové příjmy státu. Proto byly v polovině roku 2001 tyto platby pozastaveny do doby, než bude s Ministerstvem zemědělství dořešen jiný způsob úhrady.

Návrh nového postupu, tedy vyplácení bonifikací Ministerstvem zemědělství, nebude mít negativní vliv na státní rozpočet, neboť vyplácení se navrhuje provádět z již schválené kapitoly.

Pro rozpočtový rok 2004 byla částka na vyplacení bonifikací odhadnuta na přibližně 100 mil. Kč.

Doporučované

Nejčtenější