Novinky

21. září

Materiály na jednání vlády 21. září 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 8:
Národní zpráva o průběhu reforem na trzích produktů a kapitálu

Národní zprávu o průběhu reforem na trzích produktů a kapitálu (tzv. Cardiffskou zprávu), předkládá Česká republika Evropské komisi - stejně jako ostatní členské státy EU - v rámci procedury koordinace hospodářské politiky. Jde o souhrnný hospodářský dokument zásadního významu, v němž každá členská země prezentuje pokrok dosažený ve strukturálních reformách za posledních 12 měsíců.

První Cardiffskou zprávu ČR předložila vloni na podzim při přípravách na vstup do EU v rámci postupné integrace ČR do procesu koordinace hospodářských politik EU. Tato zpráva byla jedním z významných zdrojů při examinaci ČR ve Výboru pro hospodářskou politiku a vyústila následně v aktualizovaná doporučení pro hospodářskou politiku, která byla přijata na summitu Evropské rady 17. a 18. června v Bruselu. Tato zpráva popisuje pokrok právě ve světle těchto doporučení.

Nová vláda bude pokračovat v hospodářské politice svých předchůdců a primárně se zaměří na podporu růstu a boj s nezaměstnaností zlepšováním prostředí pro růst konkurenceschopnosti ekonomiky, firem i lidských zdrojů. Bude podporovat zrychlování tempa reálné i nominální konvergence při zachování ekologické udržitelnosti a sociální soudružnosti. Hospodářský růst spolu s reformou veřejných financí přispěje ke konsolidaci veřejných financí a ke snižování deficitu, který by od roku 2008 neměl přesahovat "maastrichtskou" referenční hodnotu, aby byla ČR připravena do roku 2010 na vstup do eurozóny.

Bod č. 10:
Sjednání Smluv o zdanění příjmů z úspor mezi ČR a následujícími závislými teritorii spojeného království Velké Británia a Severního Irska: Anguillou, Montserratem, Britskými Panenskými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, ostrovy Turks & Caicos a podpis výměnných dopisů souvisejících s výše uvedenými smlouvami.

Česká republika je na základě Směrnice Rady EU o zdaňování úspor zavázána uzavřít bilaterální smlouvy se závislými územími Velké Británie a Nizozemí o zdaňování příjmů z úspor ve formě vyplácených úroků. Cílem Směrnice je efektivní zdanění výnosů z úspor ve formě vyplácených úroků v zemi bydliště fyzické osoby - skutečného vlastníka úroků. Ustanovení Směrnice se na základě Rozhodnutí Rady EU z 19. července 2004 mají začít provádět od 1. července 2005. Jedním z předpokladů provádění Směrnice je, že budou sjednány dohody, které zajistí, že některé další státy - Švýcarsko, Andora, Monako, San Marino a Lichtenštejnsko (dohody na komunitární bázi) budou od 1. července 2005 rovněž uplatňovat opatření uvedená ve Směrnici, stejně jako vybraná závislá nebo přidružená teritoria - Guernsey. Jersey, Ostrov Man, Aruba, Nizozemské Antilly, Kajmanské ostrovy, Britskými Panenskými ostrovy, Montserrat, Anguilla, ostrovy Turks & Caicos (smlouvy na bilaterální bázi, ale v jednotné podobě).

Aplikace Směrnice a Smluv v praxi umožní podrobit účinnému zdanění vyplácené úrokové platby z příjmu z úspor v jednom státě skutečným vlastníkům, který jsou fyzickými osobami s daňovým domicilem ve druhém státě v souladu se zákony druhého státu. Pomocným mechanismem pro naplnění cíle bude tzv. automatická výměna informací o vyplacených příjmech ve formě úroků nebo u některých zemí a závislých teritorií uplatnění vyšší srážkové daně u zdroje, která bude po dobu přechodného období ze 75% refundována zemi bydliště skutečného vlastníka. Uzavřením těchto Smluv ČR získá přístup k informacím o vyplácených úrocích z území, se kterými není v současné době sjednána smlouva o zamezení dvojího zdanění, tedy informace nyní nejsou poskytovány. Sjednání těchto smluv bude mít pozitivní vliv na státní rozpočet z důvodu zvýšení daňových příjmů.

Pro informaci

Bod č. 1:
Informace o reakci České republiky na závěrečnou zprávu auditu Evropské komise a o opatřeních přijatých pro odstranění nedostatků bránicích udělení EDIS

Instituce implementující PHARE prošly úspěšně audity provedenými nezávislými auditorskými společnostmi, avšak v rámci závěrečného auditu provedeného Evropskou komisí bylo identifikováno několik problémů, které dle názoru EK brání udělení EDIS. V této souvislosti je nutné podotknout, že většina blokujících zjištění jde nad rámec požadavků, které stanovila EK pro kandidátské země, které se na EDIS připravovaly. Bohužel tato argumentace nebyla při rozhodování o EDIS vzata v úvahu a proto musí české instituce přijmout řadu kroků, které tyto nálezy odstraní. Identifikované nálezy budou odstraněny nejpozději do druhé poloviny září.

Z neformálních jednání se zástupci EK vyplynulo, že pokud ČR zašle svoji reakci do konce září a EK uzná opatření přijatá Českou republikou pro odstranění nálezů identifikovaných v závěrečné zprávě za dostatečná, lze předpokládat udělení EDIS a tím obnovení financování z PHARE ke konci listopadu letošního roku.

Přechod na nový systém (EDIS) pro příjem prostředků z předvstupního nástroje PHARE s sebou přinese plnou odpovědnost České republiky za řízení tohoto programu.

Na rozdíl od současného stavu bude implementace jednotlivých programů probíhat bez předběžného schvalování vyhlašování výběrových řízení a uzavírání smluv Evropskou komisí tak, jak je tomu v současném systému tzv. Decentralizovaném implementačním systému (DIS).

Původně se předpokládalo, že EDIS bude jen jedním z možných systémů implementace (vedle dosavadního DIS), avšak ve Smlouvě o přistoupení k EU Evropská komise prosadila, že zavedení EDIS je nezbytnou podmínkou pro pokračování projektů PHARE v období po vstupu do EU.

Do doby vydání rozhodnutí EK o udělení EDIS nemohou implementační agentury vyhlašovat nová výběrová řízení a uzavírat nové kontrakty. O prostředky PHARE však ČR nepřichází. V současnosti probíhá příprava na vyhlášení nových výběrových řízení a zasedají výběrové komise pro ty projekty a grantová schémata, kde byla výběrová řízení vyhlášena před 6.8.2004. Pokud bude do konce roku České republice EDIS udělen, dojde pouze ke zpoždění čerpání o 2 až 4 měsíce. Prostředky, na které byly před 6.8.2004 smlouvy uzavřeny, jsou nadále čerpány bez omezení.

Doporučované

Nejčtenější