Novinky

17. srpna

Materiály na jednání vlády 17. srpna 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 8:
Informace o stavu systémové implementace Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Hlavními kroky, které byly v souvislosti s PPP podniknuty do června 2004, je zřízení samostatného oddělení metodiky a regulace PPP projektů na Ministerstvu financí a zřízení PPP Centra, a.s. jako centra podpory a poradenství v oblasti PPP projektů.

Byla rovněž provedena analýza proveditelnosti PPP projektů v ČR a na jejím základě se navrhují legislativní opatření, především jde o novelu zákona o veřejných zakázkách a změnu rozpočtových pravidel.

Podle časového harmonogramu řízení pilotních projektů by první vlna předložení pilotních programů PPP měla být ukončena do 30.9.2004, druhá vlna pak do konce ledna 2005. Zahájení prací na projektech z první, resp. druhé vlny se předpokládá k 1.2.2005, resp. k 31.5.2005.

Materiál také vytyčuje hlavní úkoly v oblasti PPP na léta 2004-2006. Jedná se zejména o plán legislativních úkolů na období 2004-2006 s důrazem na koncesní zákon (novela zákona o veřejných zakázkách), zpracování metodiky pro přípravu a realizaci projektů PPP, vytvoření systému čerpání finančních prostředků na PPP z evropských fondů, vytvoření pravidel pro minimální, leč účinnou regulaci projektů z hlediska fiskální disciplíny a efektivnosti, připravení návrhů prioritních projektů PPP v tempu daném jednotným časovým harmonogramem.

Bod č. 13:
Změna usnesení vlády ze dne 26.11.2003 č. 1201 v bodu II/2 a návrh nového řešení vyplácení bonifikací přiznávaných k návratným finančním výpomocím poskytovaným Ministerstvem zemědělství v letech 1991-1995

Ministerstvo financí chce předloženým materiálem docílit, aby veškerá agenda spojená s návratnými finančními výpomocemi včetně vyplácení bonifikací byla v souladu s právním řádem převedena na Ministerstvo zemědělství.

Ministerstvo financí navrhuje, aby sledování řádných splátek návratných finančních výpomocí včetně vyplácení bonifikací prováděl poskytovatel, tedy Ministerstvo zemědělství. Tento postup považuje za nejrychlejší a nejschůdnější v rámci platného právního řádu, neboť není třeba žádného nového právního předpisu a je možné okamžitě navázat na práci finančních úřadů a tím urychleně uspokojit požadavky oprávněných příjemců.

V letech 1991 - 1995 vyplácelo Ministerstvo zemědělství z důvodu podpory podnikatelské činnosti v zemědělství, potravinářském průmyslu, lesním a vodním hospodářství návratné finanční výpomoci. Evidenci a výběr splátek těchto výpomocí prováděly v rozporu s tehdejšími i dnešními zákony finanční úřady.

Od roku 1995 začalo Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem financí upravovat splátkové kalendáře návratných finančních výpomocí a přiznávat oprávněným žadatelům tzv. bonifikace ("odpuštění" určitého procenta splátek). Bonifikace rostly postupně z 20 % až na dnešních 70 % a jejich vyplácení nárokovali žadatelé na finančních úřadech. Bonifikace lze chápat jako dotace a ty nesmí finanční úřady ze zákona vyplácet, nestanoví-li tak zvláštní právní předpis.

Přeplatky splátek návratných finančních výpomocí vzniklé z důvodu přiznání bonifikace byly navíc finančními úřady vypláceny z daňových příjmů, čímž byly kráceny daňové příjmy státu. Proto byly v polovině roku 2001 tyto platby pozastaveny do doby, než bude s Ministerstvem zemědělství dořešen jiný způsob úhrady.

Návrh nového postupu, tedy vyplácení bonifikací Ministerstvem zemědělství, nebude mít negativní vliv na státní rozpočet, neboť vyplácení se navrhuje provádět z již schválené kapitoly.

Pro rozpočtový rok 2004 byla částka na vyplacení bonifikací odhadnuta na přibližně 100 mil. Kč.

Bod č. 20:
Řešení zadluženosti města Kopřivnice vůči České konsolidační agentuře

Městu Kopřivnice bude podle předloženého materiálu za úplatu postoupena pohledávka České konsolidační agentury. Navrhované řešení nebude mít negativní finanční dopad na hospodářský výsledek ČKA.

V roce 1995 poskytlo město Kopřivnice v rámci podpory zaměstnanosti ručení místnímu podnikateli, který dostal úvěr na výrobnu mražené pizzy ve výši 4 mil. Kč. V roce 2001 došlo k vypovězení smlouvy o tomto úvěru z důvodu jeho nesplácení, na dlužníka byl uvalen konkurz a vzniklá pohledávka byla postoupena České konsolidační agentuře. V prosinci loňského roku podepsala ČKA s městem Kopřivnice dohodu o postoupení pohledávky městu Kopřivnice za úplatu 4,36 mil. Kč (odhad tržní ceny pohledávky).

Aby dohoda mohla vejít v platnost, musí ji odsouhlasit vláda. V případě takto malé pohledávky v řádu několika milionů korun obvykle ČKA souhlas vlády nepotřebuje, v tomto případě se ale jedná o takovou operaci, kterou by vzhledem k rizikům z ní plynoucích nemohlo představenstvo ČKA uskutečnit z důvodu obezřetného podnikání.

Dohodnutá úplata má být uhrazena do 15ti pracovních dnů ode dne, kdy s uzavřením dohody vysloví souhlas vláda.

Doporučované

Nejčtenější