Novinky

15. září

Materiály na jednání vlády 15. září 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 22:
Dokončení finanční restrukturalizace společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s.

Ve středu projedná vláda materiál "Dokončení finanční restrukturalizace společnosti VÁLCOVNY PLECHU, a.s." Navrhuje se prodej majetkové účasti České konsolidační agentury (16,97 % základního kapitálu) a společnosti Konpo, s.r.o (25,42 %). v této společnosti jejímu majoritnímu akcionáři, společnosti ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s. Součástí této transakce je také postoupení zbývajících pohledávek, které ČKA (84 mil. Kč) a Konpo, s.r.o. (132 mil. Kč) mají za společností VÁLCOVNY PLECHU, a.s. Jak majetkové účasti, tak pohledávky budou tržně oceněny nezávislým znalcem, kterého vybere Česká konsolidační agentura.

Tento krok vychází z Národního Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu a z podnikatelského plánu společnosti, které byly schváleny Evropskou komisí a Radou EU ve Smlouvě o přistoupení ČR k EU. Tento program má za cíl zajistit, aby ocelářské společnosti dosáhly do konce roku 2006 standardních kritérií životaschopnosti. K tomu přispěje také výše popsaná transakce, jelikož ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s. jako strategický investor, který patří do druhého největšího ocelářského seskupení na světě, společnosti LNM Holdings N.V.

Bod č. 35:
Prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

Předkládaný materiál shrnuje průběh a výsledky výběrového řízení na získání strategického partnera pro společnst ABA, kterému bude prodána majetková účast ČKA odpovídající 69 % na základním kapitálu této společnosti. Ministerstvo financí výběrové řízení posoudilo a s ohledem na:

  • kvalitu podnikatelských plánů převzetí a dalšího rozvoje společnosti ABA,
  • výši nabídnuté kupní ceny,
  • a stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z hlediska veřejné podpory

předkládá vládě ke schválení variantní návrh na určení vybraného zájemce, který vychází z doporučení nezávislého investičního poradce Commerzbank, a.s. Obě navržené společnosti Fenstera, s.r.o. a Suzop, a.s. předložily kvalitní podnikatelské záměry a nabídly kupní cenu odpovídající tržnímu ocenění, Suzop, a.s. 62 mil. Kč a Fenstera 53 mil. Kč. Ministerstvo financí upřednostňuje společnost Suzop, a.s., jejíž cenová nabídka je nejvyšší.

V oblasti poskytování asistenčních služeb motoristům zaujímá ABA přední místo na českém trhu. Do komplexu služeb poskytovaných motoristům patří především monitoring dopravní situace na komunikacích ČR včetně sběru a distribuce dopravních informací. Součástí distribuce a prodeje dopravních informací je rovněž letecký monitoring dopravní situace na území hlavního města. Infocentrum ABA je dnes největší dopravní agenturou v ČR i díky dokončenému projektu Ministerstva dopravy s cílem vytvoření jednotného dopravního informačního systému pro ČR. Od druhé poloviny roku 2003 poskytuje společnost také nouzové služby tzv. domácí asistence, při které se jedná o okamžité odstranění základních havarijních situací v domácnostech. Společnost ABA je součástí integrovaného záchranného systému ČR.

Bod č. 20:
Podpis Memoranda o porozumění mezi Evropskou komisí a vládou České republiky o zavedení Přechodového nástroje (Transition Facility)

Memorandum schváleného Evropskou komisí podepíší zástupci Ministerstva financí v nejbližší době. Přechodový nástroj představuje pokračování předvstupní pomoci Evropských společenství Phare a je určen novým členským státům EU na projekty podpory institucí veřejné správy zodpovědných za provádění a vymáhání právních předpisů Evropských společenství. České republice bude z tohoto nástroje pomoci ES poskytnuto minimálně 35,9 mil. EUR (1,146 mld. Kč). Čerpání prostředků na přípravu twinningových projektů může být zahájeno bezprostředně po podpisu Memoranda. Pomoc bude možné čerpat až do roku 2009. V rámci programu Transition Facility budou podporovány pouze takové programy, které nemohou být financovány ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti.

Doporučované

Nejčtenější