Novinky

14. července

Materiály na jednání vlády 14. července 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2005

Předkládaný návrh státního rozpočtu vychází koncepce reformy veřejných financí. Návrh státního rozpočtu na příští rok je v souladu s koncepcí reformy veřejných financí. Deficit veřejných financí v metodice pro posuzování maastrichtských kritérií poklesl z 12,9 % HDP v roce 2003 na 4,7% v roce 2005. K odstranění nadměrného schodku podle maastrichtských kritérii (3 %) by mělo dojít v roce 2008.

Základní parametry návrhu SR:

Celkové příjmy státního rozpočtu 813,8 mld. Kč

Celkové výdaje státního rozpočtu 907,8 mld. Kč

Saldo státního rozpočtu 94,0 mld. Kč


Po schválení výdajových limitů na rok 2005 pro jednotlivé kapitoly a státní fondy budou tyto údaje sděleny správcům rozpočtových kapitol, kteří během července zpracují podrobný návrh rozpočtu svých resortů a předloží Ministerstvu financí. Ministerstvo financí poté připraví na základě předložených podkladů finální návrh rozpočtu na rok 2005 a výdajové stropy na léta 2006 a 2007 a počátkem měsíce září 2004 tento návrh předloží vládě.

Bod č. 8:
Zpráva o výsledcích auditu připravenosti implementačního systému na čerpání finančních prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Aktualizovaná zpráva o výsledcích auditu ukazuje, že od poslední zprávy (viz bod č. 3 jednání vlády dne 14.4.2004) došlo k výraznému pokroku při odstraňování technických nedostatků, a že v řadě případů bylo možno zveřejnit výzvy k předkládání projektů již počátkem května 2004. Další výzvy následovaly v průběhu května. K výběru projektů bude docházet v průběhu léta a k čerpání prvních finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti by mělo dojít na podzim, respektive v závěru roku 2004. Dílčí nedostatky zůstávají v budování bezpečných informačních systémů a jejich vzájemném propojení. Tyto nedostatky budou odstraněny během léta. Souhrnnou zprávu o výsledcích auditu předloží ministr financí vládě v září.


Pro informaci


Bod č. 2:
Zpráva o využívání předvstupní pomoci Evropských společenství (Phare/Ispa/Sapard) a programů pomoci po vstupu (Transition Facility a Finančních Mechanismů EHP a Norska) v období 2003/2004

V roce 2003 čerpala Česká republika prostředky ze tří nástrojů předvstupní pomoci, a to ve výši 3,2 mld. Kč z programu Phare, 1,3 mld. Kč z programu ISPA a 1,5 mld. z programu SAPARD. Vzhledem k víceletému charakteru těchto programů, bude dočerpání prostředků probíhat až do roku 2007. V roce 2003 se také zrealizovala mimořádná pomoc regionům postiženým předloňskými povodněmi z Fondu solidarity Evropské unie ve výši zhruba 4 mld. Kč.

Se vstupem do EU navíc ČR získává přístup k dalším programům pomoci. Jedná se například o program Transition Facility (Přechodné opatření na posilování institucí), v jehož rámci by ČR měla v období let 2004- 2006 získat prostředky ve výši 1,1 mld. Kč a dále o finanční mechanismus v rámci Dohody o účasti ČR v EHP o pomoci ekonomicky slabším zemím v rozšířeném vnitřním trhu EU (viz jednání vlády dne 17.3.2004).

Doporučované

Nejčtenější