Novinky

17. září

Materiály na jednání vlády 17. září 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

2. Návrh zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

V minulosti si mohly územní celky způsob přezkoumání svého hospodaření zvolit tak, že buď zadaly toto přezkoumání auditorovi, nebo požádaly příslušný státní orgán (okresní, resp. krajský úřad). U statutárních měst, u hl. města Prahy a u krajů bylo tímto orgánem Ministerstvo financí.

Od 1. ledna 2003 byla tato možnost volby obcím nad 5000 obyvatel a krajům odňata a byla uložena povinnost dát si přezkoumat hospodaření auditorem. Obcím do 5000 obyvatel, stejně jako hlavnímu městu Praze i jeho městským částem, tato možnost volby zůstala.

To vytvořilo nerovné podmínky, a proto se v předkládaném návrhu zákona sjednocuje možnost volby mezi zadáním auditorovi nebo požádáním Ministerstva financí o přezkoumání.

Návrh zákona tedy dává Ministerstvu financí možnost výkonu kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příjmy obcí a krajů. Působení Ministerstva financí se podle tohoto návrhu omezí pouze na kontrolní činnost, nebude tedy oprávněno k zásahům do samosprávné působnosti. Personálně a hmotně bude tato činnost na Ministerstvu financí zajištěna dosavadními zaměstnanci státu, dosud zařazenými v oblasti celní správy. Z toho důvodu by nemělo dojít k růstu počtu zaměstnanců, ani k navýšení nároků na finanční prostředky ze státního rozpočtu.

V souladu s evropskými zvyklostmi v oblasti kontroly veřejných institucí, by tento zákon měl jednotně upravovat procesní pravidla tohoto přezkoumání a práva a povinnosti zúčastněných stran. Kontrola hospodaření by měla probíhat průběžně po celý rok, takže zastupitelé obcí a krajů budou moci již v průběhu roku zasáhnout a napravit objevené nedostatky. Výsledky kontrolní činnosti budou předkládány veřejnosti v každoročních zprávách.

Potřeba přijetí tohoto zákona vyplývá také z požadavků EU na zabezpečení kontroly prostředků poskytnutých České republice z Evropské unie.

Účinnost zákona se předpokládá od poloviny příštího roku, případně již od data vstupu do Evropské unie.

10. Rozbor právních úprav státních fondů v souvislosti s jejich změnami ve vazbě na realizaci programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a návrhy opatření

Rozbor zákonů upravujících činnost všech sedmi stáních fondů provedly jednotlivě příslušné resorty. Na základě posouzení zaslaných rozborů z hlediska jejich věcné vazby na realizaci programů financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, lze pouze u dvou z nich předpokládat spolufinancování programů EU. Jedná se o Státní fond životního prostředí a Státní fond dopravní infrastruktury.

Ministerstvo financí již zahájilo přípravu dalších návrhů změn v zákoně o rozpočtových pravidlech a navazujících změn v jednotlivých zákonech o státních fondech jako krok k realizaci reformy veřejných rozpočtů. V rámci těchto úprav budou navržena i ustanovení, která umožní těmto fondům spolufinancování programů EU. Tato novela by měla být předložena na konci září vládě k projednání.

 

Doporučované

Nejčtenější