Novinky

09. července

Materiály na jednání vlády 9. července 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Cílem tohoto návrhu je umožnit celním úřadům bezúplatně předávat k humanitárním účelům zabavené padělky a nedovolené napodobeniny. Převádět by se měla pouze ta část zboží, která není zdravotně závadná a nebezpečná.

Základní podmínkou je odstranění ochranné známky, které provede příjemce pomoci na vlastní náklady. Celá procedura bude navíc probíhat pod celním dohledem. Příjemcem pomoci mohou být organizační složky státu nebo příspěvkové organizace státu a krajů, které byly zřízeny za účelem poskytování sociální péče nebo působící v oblasti zdravotnictví a školství. Dále mohou být příjemcem nestátní neziskové organizace - právnické osoby, které mají předmět činnosti v oblasti sociální péči, zdravotnictví a školství.

Povinností příjemce pomoci bude po dobu tří let evidovat a archivovat doklady o příjmu výrobků a způsobu, jak s nimi bylo naloženo.

Bod č. 4:
Základní principy nové právní úpravy daní z příjmů.

Rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů vláda projednala na minulé schůzi. Úkolem předkládaného materiálu je stanovit základní principy, ze kterých by měla vycházet příprava návrhu nového zákona o daních z příjmů.

Cílem nové právní úpravy je zejména zjednodušení a zprůhlednění stávající právní úpravy daní z příjmů zejména pro fyzické osoby (zjednodušené metody vykazování základu daně, možnosti paušalizace zisku pro stanovení základu daně z podnikání, tedy i rozšíření možnosti paušální daně, jednodušší způsob uplatňování výdajů, apod.). Dalšími principy jsou ustanovení minimalizující daňové úniky a úpravy vedoucí ke zefektivnění správy daní.

Dále bude nutné přehodnotit např. rozsah příjmů osvobozených od daně, přehodnocení položek snižujících základ daně, tzv. nezdanitelných částí základů daně, zavést zdanění příjmů kolektivního investování přímo u investorů a prosadit princip, že pro daňové účely je možné zohlednit pouze skutečně vynaložené prostředky, atd.

Navržená účinnost nové právní úpravy, která by z těchto principů měla je stanovena na 1.1.2006.

Bod č. 24
Návrh na prodej akcií společnosti ZVVZ, a.s. vlastněných ČKA

Na prodej cenných papírů ZVVZ, a.s. vypsala Česká konsolidační agentura postupně tři kola veřejného výběrového řízení, která postupně probíhala od května 2002 do ledna 2003. Nejvyšší nabídku ve výši 30,5 mil. Kč obdržela ČKA od společnosti Middle Europe Investments. MF na základě výběrového řízení ČKA navrhuje vládě prodat 13,92 % akcií společnosti ZVVZ právě této společnosti.

Bod č. 27:
Žádost Garančního fondu obchodníků s cennými papíry o návratnou finanční výpomoc státu

Garanční fond obchodníků s cennými papíry požádal o návratnou finanční výpomoc státu na výplatu náhrad zákazníkům zkrachovalého obchodníka s cennými papíry Private Investors, a.s. ve výši 181 833 000 Kč. Dále žádá o uvolnění 13 800 000 Kč na zpracování případu KTP Quantum, tj. celkem o 195 633 000 Kč.

Pro návratnou finanční výpomoc Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry je ve státním rozpočtu na letošní rok rezervována částka 750 mil. Kč.

Ministerstvo financí již vládě předložilo zákonnou úpravu, která zvyšuje odvod příspěvků obchodníků s cennými papíry do Fondu tak, aby se zvýšila solventnost Fondu. Vzhledem ke značným nárokům na státní rozpočet je také vypuštěna povinnost poskytovat ze SR návratnou finanční výpomoc. Je tedy zvoleno řešení obdobné tomu v zákoně o bankách a v zákoně o spořitelních a úvěrních družstev.

Bod č. 59:
Návrh mandátu pro ministra financí na jednání Rady EU pro ekonomické a finanční záležitosti (ECOFIN)

Tento materiál navrhuje mandát pro ministra financí k účasti na jednání Rady ministrů EU pro ekonomické a finanční záležitosti, tzv. ECOFIN, které proběhne ve dnech 15. a 16. července 2003. Jednání Rady proběhne pod italským předsednictvím. Budou mimo jiné projednávány otázky integrace finančních trhů, mezinárodní účetní standardy a prezidentství Evropské centrální banky.

 


Doporučované

Nejčtenější