Novinky

07. července

Materiály na jednání vlády 7. července 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Legislativa

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Navrhovaná úprava implementuje Směrnice Evropské unie (Směrnice o společném systému zdanění při fúzích, rozdělení, převodech majetku a výměnách podílu a Směrnice o společném zdanění mateřských a dceřiných společností) a zohledňuje přijatou koncepci reformy veřejných rozpočtů.

Návrh zapracovává reformou navržené:

 • snížení sazby daně z příjmů právnických osob o tři procentní body z 31 % na 28 %. Dále MF předkládá doplnění návrhu na další dohodnuté snižování sazby DPPO až na úroveň 24 %;
 • zvýšení nezdanitelné částky základu daně na dítě o 2 040 Kč (ze současných 23 520 Kč na částku 25 560 Kč);
 • zavedení minimální daně z minimálního základu daně z příjmu fyzických osob ve výši 50 % průměrné mzdy v národním hospodářství
 • limitování vstupní ceny pro daňové odpisy a nájemného u finančního leasingu u osobních automobilů - 900 tisíc Kč;
 • zkrácení doby pro uplatnění odpočtu daňové ztráty. Dále viz Reforma veřejných financí


Mezi další změny patří například zdanění promlčených závazků od jejichž splatnosti uběhla lhůta 48 měsíců a prodloužení doby odpisování u administrativních budov ze 30 na 50 let. Dále je v novele upravena daňová evidence příjmů a výdajů, která by měla od příštího roku nahradit jednoduché účetnictví (návrh nového zákona o účetnictví již ministerstvo financí vládě předložilo). V zájmu nezbytné provázanosti s navazujícími právními úpravami jsou součástí návrhu také přímé novely zákona o státní sociální podpoře, životním minimu, investičních společnostech, dani z přidané hodnoty a zákona o správě daní a poplatků.

Celkový dopad na státní rozpočet pro příští rok se odhaduje 4,3 -4,5 mld. Kč, o které se sníží inkaso daně z příjmů do státního rozpočtu a 1,3 mld. Kč, o které se sníží inkaso daně z příjmů do veřejných rozpočtů (obce, kraje).

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví:, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Změny zákona o účetnictví mají za cíl dosažení plné slučitelnosti české právní úpravy s právem EU. Další změny a upřesnění si vyžádal vývoj ekonomické reality a změny některých právních předpisů.

Jednou z oblastí je stanovení povinnosti pro obchodní společnosti, které jsou emitenty cenných papírů registrovaných na regulovaných trzích členských států EU, účtovat a sestavovat účetní závěrku podle mezinárodních účetních standardů (IAS). Účetní závěrky sestavené podle IAS jsou podmínkou pro obchodování s jejich cennými papíry na těchto burzách. Tyto účetní jednotky tak nebudou muset jako dosud sestavovat svou účetní závěrku dvakrát, jak podle českých předpisů, tak podle IAS. Tato část zákona vstoupí v účinnost až v účetním období po přistoupení ČR k Evropské unii.

Zákon o účetnictví bude nadále upravovat pouze podvojné účetnictví, jednoduché účetnictví se přemění na evidenci příjmů a výdajů, nebo-li "daňovou evidenci", kterou upraví zákon o dani z příjmu. Současně dochází k zúžení výčtu osob, které budou moci využívat "Daňovou evidenci příjmů a výdajů" oproti těm, které účtovaly v soustavě jednoduchého účetnictví, a to pouze na některé fyzické osoby. Pro fyzické osoby bude vznikat povinnost vést účetnictví (podvojné) pouze pokud jejich obrat za předchozí rok přesáhl výši 3 mil. Kč. Podle statistických údajů by se mělo jednat o přechod přibližně cca 7 % fyzických osob - podnikatelů z celkového počtu, které v současné době vedou jednoduché účetnictví. (Tato skutečnost znamená, že FO začnou účtovat až prvním dnem následujícím po roce, kdy zjistí, že dosáhly stanoveného obratu)

I z těchto důvodu novela obsahuje možnost vedení (podvojného) účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Tato možnost je pro podnikatele-fyzické osoby limitována povinností mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu není pro účetní jednotky povinné (kromě organizačních složek státu). Mohou tedy vést účetnictví v plném rozsahu dobrovolně.

Důvodem pro vznik vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu je především potřeba umožnit vést účetnictví v rozsahu, který nebude administrativně ani jinak náročný, a to při zachování základních principů podvojného účetnictví, a to zejména pro účetní jednotky, které dosud účtovaly v soustavě jednoduchého účetnictví. Proto je umožněno spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, a to bez povinnosti vést knihu analytických účtů a knihu podrozvahových účtů. Účtový rozvrh (tzn. počet účtů) je možno omezit až na úroveň účtových skupin, tj. na minimální úroveň nutnou pro účtování. Tento způsob umožňuje účtovat i bez použití počítače, tzn. ručně.

Všechny právnické osoby povedou (podvojné) účetnictví. Novela zákona dále zachovává možnost pro některé osoby, jako jsou občanská sdružení, společenství vlastníků jednotek a další "obdobné", vést (podvojné) účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. (Veškeré organizace mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu bez hranice )

V případě družstev se umožňuje pouze bytovým družstvům a družstvům, která byla založena pouze za účelem plnění sociálních a jiných potřeb svých členů vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, a to z důvodu předmětu jejich činnosti. Protože i bytovým družstvům může vzniknout povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je limit pro "audit" i limitem pro možnost vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Je nutno upozornit i na tu skutečnost, že pro všechny příjemce prostředků z EU bude vyžadováno, aby vedli účetnictví. A protože vedení účetnictví je ve státech EU chápáno jako vedení podvojného účetnictví, budou i tyto osoby povinny vést z tohoto důvodu podvojné účetnictví.

Navrhovaná účinnost zákona je 1.1.2004.

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Návrh novely je součástí připravované reformy veřejných financí. Konečná podoba tohoto návrhu představuje vyvážený komplex změn v tomto systému. Přes redukci státní podpory, kdy za deset let odhadujeme kumulované úspory až na cca 60 - 65 mld. Kč, nicméně s jejich náběhem až s jistým časovým posunem po roce 2005, by i tak z finančního hlediska mělo zůstat stavební spoření (vzhledem k nynější a očekávané úrovni úrokových sazeb) nadále natolik atraktivní, že by novela neměla vyvolat nestabilitu systému.

Především se jedná o následující změny v systému podpory stavebního spoření:

 • Zvýšení podporovaného maxima z 18 000 Kč na 20 000 Kč.
 • Prodloužení 5leté vázací lhůty na 6 let.
 • Poskytování státní podpory fyzickým osobám starším 15 let.
 • Zrušení možnosti převodu uspořené částky přesahující 20 000 Kč v jednom roce do následujícího roku spoření z hlediska posuzování nároku účastníka na státní podporu.


Dále dochází ke změnám ve státní kontrole a v povolených činnostech stavební spořitelny, které by měly docílit rozšíření možností stavebních spořitelen v péči o peněžní prostředky účastníků stavebního spoření a v poskytovaných službách. Ministerstvo financí dále navrhuje řešení, které umožní bonifikaci účastníků spoření, kteří použijí naspořené prostředky pro řešení bytových potřeb s tím, že řešení bude v intencích očekávaných fiskálních přínosů podle této reformní koncepce.

Tabulka č. 22: Objem státní podpory stavební v pasivním a aktivním scénáři

Rok/ Objem státní podpory (v mld. Kč) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
bez změny zákona 11,1 13,5 14,6 15,1 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 179,1
po novele zákona 11,1 13,5 16,1 14,8 13,2 11,5 9,7 7,9 5,1 4,5 4,5 4,5 116,4
Odhady efektů 0 0 +1,5 -0,3 -2,4 -4,1 -5,9 -7,7 -10,5 -11,1 -11,1 -11,1 -62,7

Dále více viz Reforma veřejných financí.

Doporučované

Nejčtenější