Novinky

06. srpna

Materiály na jednání vlády 06. srpna 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 15:
Vystavení dopisu o povědomí (Letter of Awarness) v souvislosti s úvěrovými smlouvami mezi EIB a územními samosprávními celky

Vládě je předkládán návrh na odsouhlasení podpisu dopisu o povědomí (Letter of Awarness), který požaduje EIB v souvislosti se svým záměrem poskytovat úvěry územním samosprávným celkům bez státní nebo komerční záruky.

Dopis o povědomí je jednostranným prohlášením zavazujícím vládu, že se zdrží jakéhokoliv jednání nebo opomenutí, které by mohlo podstatným způsobem zhoršit schopnost územního samosprávného celku dostát svým finančním závazkům vůči EIB. Vydáním dopisu o povědomí vláda nepřejímá povinnost splácet závazky územních samosprávných celků v případě jejich platební neschopnosti, vláda bude odpovědná pouze za to, že svým jednáním nebo opomenutím nezpůsobí platební neschopnost územního samosprávného celku.

Důležitým ustanovením, které česká strana do dopisu prosadila, je konstatování, že dopis o povědomí je vydáván pod podmínkou, že vláda ČR bude EIB předem informována o jejím záměru poskytnout úvěr územnímu samosprávnému celku, a že bude mít právo vyjádřit se k takovému záměru.

EIB o vystavení dopisu požádala v souvislosti s úvěrem pro hl. m. Praha na částečné financování obnovy pražského metra po povodních v srpnu 2002. Praha jej prvním českým územním samosprávným celkem, kterému EIB úvěr bez záruky poskytuje. Dopis o povědomí má obecnou platnost a vztahuje se na všechny územní samosprávné celky, které v budoucnu přijmou úvěr od EIB.

Materiál dále ukládá ministru vnitra, aby ve spolupráci s ministrem financí připravil a do února 2004 vládě předložil legislativní návrhy, kterými se stanoví pravidla pro přijímání úvěrů územními samosprávnými celky.

Bod č. 16:
Návrh způsobu dokončení privatizace společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

V návaznosti na ukončení finanční restrukturalizace společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. je předkládán vládě ke schválení návrh způsobu dokončení privatizace této společnosti. Stát má v této společnosti následující majetkové podíly: FNM ČR (0,20 %), ČKA (67,00 %) a společnost KRAS, akciová společnost Brno, dceřiná společnost FNM (32,66 %), tj. celkem 99,86% podíl na základním kapitálu společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

V materiálu se doporučuje, aby se prodej majetkových účastí státu uskutečnil metodou veřejného výběrového řízení za pomoci poradenských institucí a odborné meziresortní komise ustavené MF, která podá prodávajícím akcionářům stanovisko k vyhodnocení nabídek předložených ve výběrovém řízení. Rozhodujícím kritériem výběrového řízení by měla být nabídnutá cena a splnění dalších podmínek stanovených prodávajícími. Výsledek výběrového řízení s vyjádřením meziresortní komise by měl být vládě předložen k dalšímu rozhodnutí do konce března 2004. V rámci přípravy prodeje majetkových účastí státu se bude meziresortní komise zabývat také řešením, jak vypořádat majetkové poměry s předchozími vlastníky společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Bod č. 17:
Prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti PVT, a.s.

Před předložením tohoto návrhu vládě k projednání proběhlo veřejné výběrové řízení na společný prodej celkem 96,52 % akcií společnosti PVT, a.s. V rámci tohoto výběrového řízení nabízela ČKA svůj podíl ve výši 37,0, % spolu s podíly dalších pěti akcionářů (první investiční společnost, a.s. - 30,72 %, Tarpa Securities B.V, TRITTON - 18,63 %, ad.). Vítězem uvedeného výběrového řízení se stala společnost J&T SECURITIES (CZECH REPUBLIC), a.s., která předložila nejvyšší nabídku na koupi 96,52 % akcií PVT ve výši 1,55 mld. Kč. Pro ČKA to znamená prodejní cenu ve výši 594 mil. Kč za její 37,01 % majetkový podíl ve společnosti.

Vítězná společnost již složila finanční jistotu ve výši 50 mil. Kč a první splátku kupní ceny ve výši 150 mil. Kč. 22.5.2003 byla podepsána příslušná smlouva o převodu akcií. Smlouva obsahuje dvě rozvazovací podmínky, kterými jsou případný nesouhlas vlády ČR s převodem akcií na kupujícího a dále nepovolení ÚOHS spojit kupujícího se společností PVT.

Bod č. 18:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 192)

Jedná se o standardní materiál, který je předkládán v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění. Rozhodnutí o privatizaci majetku metodou přímého prodeje (mimo veřejnou dražbu nebo veřejnou soutěž) vydává vláda na návrh Ministerstva financí. Rozhodnutí o privatizaci v dalších věcech si vláda může vyhradit. Pouze vláda pak může změnit tato rozhodnutí v případech, kdy po vydání rozhodnutí o privatizaci vyjdou najevo závažné skutečnosti, které nebyly známy v době vydání původního rozhodnutí.

Bod č. 22:
Redukce počtu systemizovaných míst v ústředních orgánech státní správy a jimi řízených či financovaných organizacích

Usnesením vlády ze 7.7.2003 o návrhu výdajových limitů kapitol státního rozpočtu ČR na rok 2004 bylo mimo jiné uloženo ministru financí zpracovat návrh redukce počtu systemizovaných míst v ústředních orgánech státní správy a jimi řízených či financovaných organizacích. Celkový rozsah krácení vyplynul z politických dohod, dosažených v rámci expertních jednání skupiny G8 k reformě veřejných financí. Počet funkčních míst v ústředně řízené správě by měl v letech 2004 - 2006 celkově poklesnout o 6 %, každý rok o 2 %


Pro informaci:


Bod č. 3:
Informace o počtu zbytkových státních podniků k 31. 12. 2002 a postupu ukončování jejich činnosti

Tento materiál je předkládán členům vlády jako pravidelná čtvrtletní informace a je zpracován v souladu s příslušnými usneseními vlády, která se zabývají problematikou tzv. zbytkových státních podniků. Tato usnesení stanoví MF povinnost čtvrtletně předkládat členům informace o průběhu privatizace zbytkových státních podniků. Z informace vyplývá, že k 31.12.2002 existuje 116 zbytkových státních podniků (z toho 20 s nulovým majetkem). V porovnání se stavem k 30.9.2002 došlo ke změnám v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu (zrušeny 4 státní podniky), v  resortu Ministerstva dopravy (zrušen 1 státní podnik) a v resortu ministerstva zemědělství (2 částečné privatizace).

 

Doporučované

Nejčtenější