Novinky

Materiály na jednání vlády dne 28. ledna 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Účetnictví
  • Zákon o účetnictví

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Ministerstvo financí v souladu s plánem legislativních prací vlády předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Předmětnou novelou se implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/34/EU ze dne 26. června 2013, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic 78/660/EHS a 83/349/EHS. Součástí transpozice směrnice je i návrh na provedení určitých změn v zákoně č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o účetnictví, dále obsahuje i některé další úpravy, které souvisejí především s dokončením rekodifikace soukromého práva, a změny legislativně technického charakteru. Součástí je i nová úprava režimu jednoduchého účetnictví a možnost jeho použití určenými účetními jednotkami při splnění stanovených podmínek. Jedná se zejména o velmi malé účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem dosahování zisku (např. malé spolky) a pro něž by vedení podvojného účetnictví bylo administrativně a finančně náročné. V návaznosti na ustanovení upravující jednoduché účetnictví se navrhuje provést určité úpravy v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučované

Nejčtenější