Novinky

1.čtvrtletí ´15

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2015.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. března 2015

 • Bod č. 12 : Návrh dalšího postupu ČR ve věci rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2015, kterým zamítla žádost o zproštění povinnosti poskytnout vlastní zdroje ve výši 53 976 340,- Kč podle čl. 17 odst. 2 nařízení 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství
 • Bod č. 13: Dispozice s areálem administrativních objektů nám. Republiky č.p. 1037 a Hybernská bez č.p., Praha – Nové Město
  Pro informaci:
 • Bod. č. 5: Informace o postupu likvidací jednotlivých ekologických zátěží v Moravskoslezském kraji podle jednotlivých podnikatelských subjektů – priority pro rok 2015
 • Bod č. 8: Informace o připravované veřejné zakázce na zpracování kontrolních hlášení DPH podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platné od 1. 1. 2016
 • Bod č. 9: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce bez uveřejnění - Vývoj AVISME v roce 2014 – Výzva 22

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 25. března 2015

 • Pro informaci:
  Bod č. 4:
  Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. března 2015

Pro informaci:

 • Bod č. 2: Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2014
 • Bod č. 3: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 a celkově od počátku privatizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. února 2015

 • Bod č. 1: Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony v oblasti pohonných hmot a biopaliv
 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 26: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 9. února 2015

 • Bod č. 1: Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • Bod č. 3: Studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii
 • Bod č. 5: Finanční nástroje jako forma zajištění financování projektů v programovacím období 2014 – 2020
 • Pro informaci: Makroekonomická predikce České republiky (leden 2015)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. února 2015

 • Bod č. 7: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/37 - Peněžní prostředky určené na realizaci Programu švýcarsko – české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Analýza evidence tržeb elektronickými prostředky

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. ledna 2015

 • Bod č. 10: Platové náležitosti finančního arbitra
 • Bod č. 11: Návrh usnesení vlády o jmenování zástupce finančního arbitra
 • Bod č. 12: Ustanovení expertních týmů k vyhodnocení opatření pro odstranění problémů, na které poukázal NKÚ v protokolu z kontrolní akce č. 12/23
 • Bod č. 13: Změna zadavatele veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě způsobené činností bývalého státního podniku OSTRAMO
 • Bod č. 14: Odůvodnění veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a ustanovení hodnotící komise k významné veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Sanace lokality Skatulův Hliník“, zadávané v rámci plnění uzavřené ekologické smlouvy č. 0167/97/01 ze dne 13. 2. 1997, s nabyvatelem ArcelorMittal Frýdek – Místek a.s.