Novinky

Materiály na jednání vlády 9. října 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Generální ředitelství cel
 • Státní rozpočet
 • Pokladní plnění
 • Generální finanční ředitelství
 • Boj proti daňovým únikům
 • České aerolinie
 • Veřejný sektor
 • Centrální systém účetních informací
 • Legislativa
 • Korean Air Lines

Bod č. 2:
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013

Pravidelný materiál informuje vládu o výsledcích hospodaření státního rozpočtu, výsledcích hospodaření územních samosprávných celků, vývoji státních finančních aktiv a pasiv a ekonomickém vývoji v 1. pololetí 2013. Zahrnuje také zprávu o řízení státního dluhu. Povinnost zpracování Zprávy o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2013 a její předložení vládou Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyplývá ze zákona o rozpočtových pravidlech.

Bod č.5:
Využití Centrálního systému účetních informací státu pro boj s daňovými a celními úniky

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o využití Centrálního systému účetních informací státu pro boj s daňovými a celními úniky. Ministerstvo financí v současné době připravuje v součinnosti s Generálním finančním ředitelstvím a Generálním ředitelstvím cel pracovní materiály týkající se této problematiky.

Bod č.8:
Informace o prodeji 460 725 kusů akcií vespolečnosti České aerolinie a.s. společnosti Korean Air Lines Co., Ltd.

Vláda České republiky svým usnesením č. 184 ze dne 13. března 2013 uložila ministru financí úkol, aby prostřednictvím Českého Aeroholdingu zajistil prodej 460 725 kusů akcií Českých aerolinií společnosti Korean Air. Současně ministru financí uložila informovat vládu o plnění tohoto úkolu.

Dne 10. dubna 2013 byly uzavřeny mezi Českým Aeroholdingem a Korean Air smlouvy o prodeji majetkové účasti v ČSA a dne 31. července 2013 došlo k předání akcií ČSA společnosti Korean Air, která k témuž dni uhradila kupní cenu za akcie ČSA, čímž byl završen výběr a vstup investora do ČSA.

S ohledem na uvedené skutečnosti předkládá ministr financí vládě informaci o prodeji 460 725 kusů akcií ve společnosti České aerolinie a.s. společnosti Korean Air Lines Co., Ltd.

Doporučované

Nejčtenější