Novinky

Materiály na jednání vlády 4. prosince 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Státní dluhopisy
  • Státní dluh
  • Návrh zákona
  • Legislativní návrhy
  • Legislativní činnost MF
  • Nadlimitní veřejná zakázka
  • Ekologické závazky

Bod č. 4:
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státního dluhu splatných v roce 2014

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státního dluhu splatných v roce 2014, který bude opravňovat stát k vydání dluhopisů v celkovém rozsahu téměř 210 miliard korun. Znamená to, že kdyby stát tyto dluhopisy prodal za jejich jmenovitou hodnotu, získal by právě tuto částku. Největší část takto získané částky bude sloužit k úhradám splátek dříve vydaných dluhopisů, které budou splatné v roce 2014, včetně splátek předčasných (ty by neměly překročit 20 mld. Kč), a menší část k odkoupení některých těchto dluhopisů z trhu (do výše 30 mld. Kč) a k úhradě případných předčasných splátek jistin úvěrů přijatých od Evropské investiční banky (10 mld. Kč). Předčasné splácení státních dluhopisů nastává i u Spořicích státních dluhopisů, jejichž vlastníci mají právo požádat emitenta o předčasné splacení v předem stanovených termínech. Jak bude toto právo využíváno, nelze předem přesně odhadnout.

Pro informaci:

Bod č. 10:
Informace pro vládu o přípravě zadání 4 nadlimitních veřejných zakázek podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě zadání 4 nadlimitních veřejných zakázek dle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

Jednou je veřejná zakázka k dokončení krajně naléhavého stavu „Dokončení sanace podzemních vod - likvidace ekologické havárie v objektech postižených požárem v areálu Labyrint CZ, s.r.o. , tzv. I. etapa – dodatečné služby,“ s předpokládanou cenou plnění 7.757.679,- Kč bez DPH, zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst.. 7 písm. a) zákona v rámci plnění závazku státu z uzavřené Ekologické smlouvy.

Druhou je veřejná zakázka na dokončení sanačních prací v areálu společnosti Rašelina a.s. podle „Projektové dokumentace sanačního zásahu - dodatek č.1“ s předpokládanou cenou plnění 7 018 784,- Kč bez DPH, zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst.. 7 písm. a) zákona v rámci plnění závazku státu z uzavřené Ekologické smlouvy.

Třetí je veřejná zakázka „Dokončení sanace nesaturované a saturované zóny v oblasti SO-16 – stará kalírna a přilehlé manipulační plochy v areálu společnosti MAGNETON, a.s. a dokončení odstranění krajně naléhavého stavu – dodatečné služby,“ s předpokládanou cenou plnění 19 726 285,00 Kč bez DPH, zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst.. 7 písm. a) zákona v rámci plnění závazku státu z uzavřené Ekologické smlouvy.

Čtvrtá je veřejná zakázka k dokončení odstranění krajně naléhavého stavu „Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu COLORLAK, a.s. - odstranění kontaminace horninového prostředí a podzemní vody BTEX a ropnými uhlovodíky v prostoru podzemního úložiště surovin v SZ části areálu,“ s předpokládanou cenou plnění 77 966 620,- Kč bez DPH, zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona v rámci plnění závazku státu z uzavřené Ekologické smlouvy.

Doporučované

Nejčtenější