Novinky

28. ledna

Materiály na jednání vlády 28. ledna 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa

Bod č. 8:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 03/03 "Nakládání s majetkem, právy a závazky České republiky v souvislosti s rušením okresních úřadů"


Nejvyšší kontrolní úřad provedl v roce 2003 kontrolu na úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a na Ministerstvu financí, týkající se problematiky nakládání s majetkem, právy a závazky České republiky v souvislosti s rušením okresních úřadů. Cílem kontroly bylo prověřit, jakým způsobem bylo naloženo s majetkem státu, se kterým hospodařily jednak okresní úřady a jednak organizační složky státu a státní organizace, u kterých okresní úřady vykonávaly funkci zřizovatele.

Kontrola spočívala v ověření účetních stavů majetku k 31.12.2002, včetně provedení inventarizace majetku a závazků, a to u třinácti bývalých okresních úřadů. Okresní úřady byly zrušeny dnem 1.1.2003. Předmětné doklady poskytl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových . Kontrola se zaměřila také na postup při přechodu majetku a zaměstnanců na územní samosprávné celky nebo na jiné organizační složky státu.

Kontrola odhalila nedostatky především v evidenci některého movitého i nemovitého majetku. To ovšem neznamená, že nesprávně zaevidovaný majetek nepřešel z okresních úřadů do vlastnictví územních samosprávných celků v souladu s příslušnou legislativou. K odstranění nedostatků zjištěných při kontrole FNM byla již Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  průběžně přijata odpovídající opatření. Jejich cílem je postupná náprava a zajištění vedení evidencí.

Doporučované

Nejčtenější