Novinky

Materiály na jednání vlády dne 27. dubna 2022

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Legislativa
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Státní rozpočet
 • Veřejný sektor
 • Finanční kontrola
 • Zpráva
 • Investiční spor
 • Česká republika
 • Zahraniční sektor
 • Informační technologie
 • Rozpočtová strategie
 • Konvergenční program

Bod č. 8:
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021

Předkládaný materiál obsahuje především údaje o výsledcích hospodaření státního rozpočtu za rok 2021.

Bod č. 9:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2022

Předložená Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2022 byla vypracována v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, podle kterého Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě.

Bod č. 11:
Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2023–2025 a Konvergenční program České republiky (duben 2022)

Návrh Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí České republiky vychází z makroekonomické a fiskální predikce, přičemž pravděpodobnost jejich naplnění hodnotil Výbor pro rozpočtové prognózy. Po projednání a schválení vládou České republiky budou konsolidované výdajové rámce závaznými hodnotami pro přípravu letošního návrhu státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a jejich střednědobých výhledů.

Konvergenční program České republiky (duben 2022) se řídí platnými pravidly Hospodářského a finančního výboru Rady a je konzistentní s Národním programem reforem České republiky a Národním plánem obnovy České republiky. Materiál bude po schválení vládou České republiky předán Radě Evropské unie a Evropské komisi k posouzení a vydání návrhu na doporučení, a dále bude zaslán pro informaci oběma komorám Parlamentu ČR.

Pro informaci

Bod č. 1:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2021

Zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgány veřejné správy včetně přehledu nejvýznamnějších kontrolních zjištění.

Bod č. 3:
Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu s panem Asaelem Halevim"

Zadavatelem této veřejné zakázky je Ministerstvo financí. Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb České republice v mezinárodním investičním sporu s panem Asaelem Halevim v souladu s pokyny zaměstnanců Ministerstva financí.

Bod č. 11:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 - „Nový eSSL“

Konkrétně se jedná o záměr Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pořídit licence, zajistit podporu a rozvoj nového elektronického systému spisové služby (dále také „eSSL“).

Bod č. 13:
Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 Technická podpora systému ARCLP

Předmětem předloženého záměru je zajištění technické podpory systému ARCLP (Analýza rizik cestujících v letecké přepravě). Tento systém zajišťuje integrální řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě. Systém je provozován na základě požadavků evropské a české legislativy a je jednou ze součástí systémů zajišťující bezpečnost zemí EU.

Doporučované

Nejčtenější