Novinky

Materiály na jednání vlády dne 22. června 2022

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor

Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Hlavním cílem návrhu zákona je plnění Programového prohlášení vlády – „Zvýšíme limit pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč, na stejnou hranici se posune možnost využití režimu paušální daně.“, „Parametricky upravíme kontrolní hlášení.“ a „Snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků.“.

Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Cílem návrhu zákona je reakce na aktuální poznatky z praxe při provádění mezinárodních sankcí a řešení nejpalčivějších problémů, které při tom nastávají. 

Bod č. 25: Jmenování zástupce ČR v mezinárodních finančních institucích

Cílem předkládaného materiálu je zajistit kontinuitu a operativnost působnosti Ministerstva financí České republiky v institucích Skupiny Světové banky, Mezinárodní investiční bance a Mezinárodní bance hospodářské spolupráce.

Pro informaci:

Bod č. 8: Informace o záměru veřejné zakázky Rozšíření IS EDS/SMVS o novou funkcionalitu rozpisu přípravy rozpočtu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je úprava v IS Evidenční dotační systém/ Správa majetku ve vlastnictví státu (IS EDS/SMVS), vedoucí k zajištění nové funkcionality rozpisu přípravy rozpočtu v nové evidenční části vztahující se k realizaci Národního plánu obnovy a oblasti neinvestičních dotací.

Doporučované

Nejčtenější