Novinky

Materiály na jednání vlády dne 19. června 2018

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Veřejný sektor
  • Příprava státního rozpočtu
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Finanční kontrola
  • Ekologické závazky

Bod č. 1:
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021. Součástí materiálu je předběžný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu na léta 2019 až 2021 a návrh příjmů a výdajů státních fondů na léta 2019 až 2021.

Bod č. 6:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/04 „Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem životního prostředí předkládá vládě k projednání Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/04 „Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“. Cílem kontroly bylo zjistit, zda je nastaven účinný a hospodárný systém pro likvidaci starých ekologických zátěží způsobených státními podniky před jejich privatizací a zda jsou pro její realizaci zajištěny dostatečné prostředky.

Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo financí a Ministerstvo životního prostředí. Kontrolovaným obdobím byly roky 2011 až 2016, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující (do ukončení kontrolní akce).

Bod č. 28:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017. Zpráva hodnotí výsledky jednotlivých součástí finanční kontroly, vyhodnocuje roční výsledky a účinnost systému finančního řízení a kontroly v odpovědnosti řídících a výkonných struktur, systému veřejnosprávních kontrol hospodaření s prostředky veřejných rozpočtů České republiky a systému veřejnosprávních kontrol a auditů finančních prostředků ze zahraničí.

Zpráva současně hodnotí výsledky činnosti interního auditu v orgánech veřejné správy, ochranu proti podvodnému jednání a podává přehled o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol a centrální harmonizace finanční kontroly ve veřejné správě.

 

Doporučované

Nejčtenější