Novinky

Materiály na jednání vlády dne 8. června 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Kapitálový trh
  • Majetek ČR
  • Dozorčí rada
  • Majetkoprávní vypořádání pozemků
  • Finanční kontrola
  • Finanční trh
  • Zahraniční pohledávky

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Návrh zákona obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace několika nově přijatých unijních předpisů na úseku kapitálového trhu, konkrétně směrnice MiFID II, nařízení MiFIR, nařízení MAR a směrnice CSMAD.

V obecné rovině má navrhovaný právní rámec přispět k vyšší efektivitě a transparentnosti podnikání na finančním trhu. V reakci na technický pokrok v této oblasti se zavádí nová obchodní platforma v podobě organizovaného obchodního systému a reguluje se vysokofrekvenční obchodování. Úpravou informačních povinností uložených regulovaným subjektům a pravidel jednání se zákazníky se zvyšuje ochrana investorů. Novými opatřeními se dále harmonizuje a zpřísňuje správní trestání.

Bod č. 2:
Návrh věcného záměru zákona o výběru osob do řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účasti státu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh věcného záměru zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem. Zákon by měl upravit základní zásady nominačního procesu řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu s důrazem na transparentnost a objektivnost, což by měl být jeden z kroků směřující k odstraňování korupce, klientelismu a dalších obdobných negativních externalit. Rovněž by měl přispět ke zlepšení činnosti a lepšímu odbornému řízení těchto subjektů.

Věcný záměr zákona předpokládá zřízení Vládního výboru pro výběr osob do řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, který by navázal na dosavadní činnost Vládního výboru pro personální nominace. Vládní výbor by měl být složen z odborníků se zkušenostmi v oblasti řízení společností, práva obchodních společností, financí, personalistiky atd. a pro řádné posouzení nominace měl by mít i možnost přizvat si ad hoc odborníky. Aby bylo členství ve vládním výboru co nejvíce „odpolitizováno“, navrhuje se jeho neslučitelnost s členstvím v politické straně nebo hnutí.

Bod č. 13:
Návrh na zvýšení základního kapitálu ve společnosti THERMAL-F, a.s.

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh navýšení základního kapitálu ve společnosti THERMAL-F, a.s., které bude využito na odstranění havarijního stavu dožitých stavebních částí hotelu Thermal. Současně vládě navrhne, aby vykonávalo akcionářská práva za stát i nadále.

Bod č. 14:
Konečné vyhodnocení III. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků v minulosti zastavěných státem

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Konečné vyhodnocení III. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků v minulosti zastavěných státem. Materiál informuje o realizovaných výkupech předmětných pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy za léta 2006 – 2015 a současně o stavu dosud nevypořádaných pozemků.

Bod č. 15:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2015

Zpráva hodnotí výsledky jednotlivých součástí finanční kontroly, vyhodnocuje roční výsledky a účinnost systému finančního řízení a kontroly v odpovědnosti řídících a výkonných struktur, systému veřejnosprávních kontrol hospodaření s prostředky veřejných rozpočtů České republiky a systému veřejnosprávních kontrol a auditů finančních prostředků ze zahraničí.

Zpráva současně hodnotí výsledky činnosti interního auditu v orgánech veřejné správy, ochranu proti podvodnému jednání a podává přehled o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol a centrální harmonizace finanční kontroly ve veřejné správě.

Pro informaci

Bod č. 4:
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2015

Na základě Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2016 předkládá Ministerstvo financí vládě pravidelnou Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2015. Zpráva, která je vydávána jednou ročně, podává souhrnné analytické informace o vývoji v jednotlivých sektorech finančního trhu České republiky se zaměřením na aktuální vlivy působící na trh. Svým charakterem tak navazuje na předchozí zprávy o vývoji finančního trhu.

Bod č. 11:
Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2015

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci „Roční souhrnnou zprávu o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2015“. Materiál informuje o stavu pohledávek České republiky v zahraničí a o výsledcích dosažených při jejich správě a likvidaci za předchozí období.

 

Doporučované

Nejčtenější