Novinky

Materiály na jednání vlády dne 27. dubna 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Legislativa
 • Legislativní činnost MF
 • Návrh zákona
 • Zdravotní pojištění
 • Zdravotní pojišťovny
 • Zdravotnictví
 • Účetnictví
 • Státní závěrečný účet
 • Pokladní plnění
 • Střednědobé výdajové rámce
 • Cenové kontrolní orgány
 • Konvergenční program
 • Makroekonomika
 • Finanční arbitr

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh zákona komplexně upravuje oblast zdravotního pojištění cizinců.

Určuje, které kategorie cizinců budou zařazeny do systému veřejného zdravotního pojištění a které budou muset uzavřít pojistnou smlouvu o vstupním, cestovním nebo soukromém zdravotním pojištění. Zřizuje Kancelář zdravotního pojištění cizinců a jí spravovaný garanční fond, které budou podléhat dohledu ČNB. Odstraňuje roztříštěnost právní úpravy účasti a jasně stanovuje, kdo je pojištěncem veřejného zdravotního pojištění. Zvyšuje poskytovatelům právní jistotu, že jim budou uhrazeny náklady na zdravotní péči o cizince, a také odstraňuje možnosti tzv. zdravotní turistiky.


Bod č. 2:
Návrh zákona č. …/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená novela provádí transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU, kterou se mění ustanovení směrnice 2013/34/EU o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti ze strany některých velkých podniků a skupin. Návrh novely obsahuje i změny související s jinými právními předpisy majícími přímý dopad na povinnosti, které účetním jednotkám ukládaných zákon o účetnictví.


Bod č. 5:
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015, který obsahuje přehled o ekonomickém vývoji České republiky včetně vývoje veřejných rozpočtů a vládního dluhu, souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření a dalších složek veřejných rozpočtů. Dále obsahuje přehled o státních finančních aktivech a pasivech a o státních zárukách, přehled o stavech fondů organizačních složek státu a informace o řízení státního dluhu, o postupu privatizace a o stavu použití prostředků vedených na zvláštních účtech


Bod č. 6:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2016

Pravidelný materiál informuje vládu o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2016. Zahrnuje také zprávu o řízení státního dluhu, situační zprávu státní pokladny a informaci o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2016.


Bod č. 7:
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh střednědobých výdajových rámců vlády na léta 2017 až 2019. Při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 byly usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 999 z 36. schůze 9. prosince 2015 stanoveny střednědobé výdajové rámce na léta 2017 a 2018.

Podle rozpočtových pravidel má vláda do 30. dubna 2016 projednat návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019. Ministerstvo financí na základě projednání tohoto materiálu zpracuje do 31. května 2016 předběžné návrhy příjmů a výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2017 až 2019.


Bod č. 16:
Seznam významných veřejných zakázek v resortu MF, které budou zahájeny v roce 2016 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246

Ministerstvo financí předkládá vládě seznam všech významných veřejných zakázek, které budou zahájeny v roce 2015. Seznam zakázek je za celý resort, tj. Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel, Generální finanční ředitelství, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní pokladnu – Centrum sdílených služeb, Kancelář finančního arbitra a Státní tiskárnu cenin. Jedná se o dvě zakázky.


Bod č. 20:
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2015 - pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2015 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, který podává souhrnnou informaci o rozsahu a zaměření cenových kontrol v roce 2015.

Předkládaná zpráva shrnuje výsledky kontrolní činnosti za rok 2015 prováděné Specializovaným finančním úřadem, celními orgány a dalšími regulatorními orgány, tj. Státní energetickou inspekcí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Energetickým regulačním úřadem, Českým telekomunikačním úřadem, kraji a obcemi.


Bod č. 28:
Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016)

Ministerstvo financí předkládá vládě pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu ČR na léta 2016 až 2019. Konvergenční program je zásadním strategickým dokumentem, který specifikuje základní makroekonomické a fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie.

 

Pro informaci:

Bod č. 4:
Analýza možností odměňování zaměstnanců veřejné správy na úseku informačních a komunikačních technologií

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Analýzu možností odměňování zaměstnanců veřejné správy na úseku informačních a komunikačních technologií. Cílem této analýzy je zhodnocení možností vytvoření konkurenceschopných podmínek pro získání a udržení kvalifikovaných odborníků v této oblasti ve státní službě.


Bod č. 5:
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2015

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2015. Tato zpráva vypracovaná finančním arbitrem obsahuje v souladu se zákonem o finančním arbitrovi též informaci o nákladech vynaložených na zajištění výkonu činnosti a o projednávaných případech.

Finanční arbitr je správní orgán, který je příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu. Do jeho působnosti patří rozhodování spotřebitelských sporů z oblasti platebního styku a elektronických peněz, úvěrů, investic, směnárenské činnosti, životního pojištění a stavebního spoření.

Doporučované

Nejčtenější