Novinky

Materiály na jednání vlády dne 27. června 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Mezinárodní spolupráce
  • Privatizace
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor

Bod č. 1:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013SB., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Do českého právního řádu transponuje Směrnici Rady (EU) 2015/2376 ze dne 8. prosince 2015, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní. Transpoziční lhůta je stanovena na 31. prosinec 2016.

Navrhuje se zavést novou formu automatické výměny informací jako součást mezinárodní spolupráce při správě daní. Výměna bude probíhat mezi členskými státy Evropské unie a jejím předmětem budou tzv. předběžná daňová rozhodnutí a předběžná posouzení převodních cen.

Vyměňovat se budou pouze taková předběžná daňová rozhodnutí nebo předběžná posouzení převodních cen, které souvisí s přeshraničními transakcemi. Výměna bude probíhat dvakrát ročně a za ČR ji bude zabezpečovat Generální finanční ředitelství. Jednorázově se také vymění informace o všech předběžných daňových rozhodnutích a předběžných posouzeních převodních cen, která byla vydána po 31. prosinci 2011. Cílem zavedení automatické výměny informací o předběžných daňových rozhodnutích a o předběžných posouzeních převodních cen je zvýšení transparentnosti a tím řešení problémů spojených s agresivním daňovým plánováním a mezinárodními daňovými úniky.

Bod č. 20:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrhy na vydání rozhodnutí o privatizaci částí majetku státu podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení a projednání privatizačních projektů v rámci Ministerstva financí jsou návrhy rozhodnutí o privatizaci, jejichž vydání ze zákona přísluší vládě, anebo jejichž vydání si vláda vyhradila, sestaveny do souhrnného materiálu, který je předložen do připomínkového řízení. V souladu s tím předkládá Ministerstvo financí vládě souhrnný materiál č. 262.

Nejčtenější