Novinky

Materiály na jednání vlády dne 22. června 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Návrh zákona
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Státní rozpočet
  • Celní správa
  • Ministerstvo financí
  • Nadlimitní veřejná zakázka

Bod č. 6:
Návrh věcného záměru zákona o výběru osob do řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účasti státu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh věcného záměru zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem. Zákon by měl upravit základní zásady nominačního procesu řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu s důrazem na transparentnost a objektivnost, což by měl být jeden z kroků směřující k odstraňování korupce, klientelismu a dalších obdobných negativních externalit. Rovněž by měl přispět ke zlepšení činnosti a lepšímu odbornému řízení těchto subjektů.

Věcný záměr zákona předpokládá zřízení Vládního výboru pro výběr osob do řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, který by navázal na dosavadní činnost Vládního výboru pro personální nominace. Vládní výbor by měl být složen z odborníků se zkušenostmi v oblasti řízení společností, práva obchodních společností, financí, personalistiky atd. a pro řádné posouzení nominace měl by mít i možnost přizvat si ad hoc odborníky. Aby bylo členství ve vládním výboru co nejvíce „odpolitizováno“, navrhuje se jeho neslučitelnost s členstvím v politické straně nebo hnutí.

Bod č. 10:
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání materiál Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019. Součástí materiálu je předběžný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu na léta 2017 až 2019 a návrh příjmů a výdajů státních fondů na léta 2017 až 2019. Návrh státního rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019 je v souladu s aktualizovaným Konvergenčním programem ČR.

Pro informaci

Bod č. 16:
Nadlimitní veřejná zakázka Celní správy ČR - Obnova NMR spektrometrů systému izotopové analýzy SNIF-NMR - zadávaná v režimu jednacího řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci materiál Nadlimitní veřejná zakázka Celní správy ČR - Obnova NMR spektrometrů systému izotopové analýzy SNIF-NMR - zadávaná v režimu jednacího řízení bez uveřejnění. Jedná se o obnovu jednoho ze stěžejních analytických systémů Celně technické laboratoře Generálního ředitelství cel pro potřeby zamezení daňových úniků zejména v oblasti spotřebních daní, dále falzifikace zboží a odhalování další trestné činnosti, jež jsou v náplni a kompetenci Celní správy ČR. Zadání předmětné veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění se navrhuje z technických důvodů i z důvodu ochrany autorských práv.

Bod č. 17:
Informace o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách, zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění, na zabezpečení provozu informačního systému AVISME v období 2016-2017 a informačního systému VEMA v období 2016

Ministerstvo financí předkládá vládě Informace o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách na zabezpečení provozu informačního systému AVISME v období 2016-2017 a informačního systému VEMA v období 2016, zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění. K zabezpečení automatizované podpory výkonu správy daní a poplatků na všech úrovních finanční správy je nezbytné zajistit údržbu a rozvoj informačních systémů v období 2016-2017. Veřejné zakázky mohou být plněny z technických důvodů a z důvodu ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví pouze původními dodavateli, proto se navrhuje jejich zadání formou jednacího řízení bez uveřejnění.

Nejčtenější