Novinky

Materiály na jednání vlády dne 11. dubna 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Stavební spoření
  • Spotřební daně
  • Fond dětí a mládeže

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona byla připravena ve spolupráci s Českou národní bankou. Důvodem předložení návrhu zákona je zejména zefektivnění kontroly dodržování podmínek poskytování státní podpory stavebního spoření.

Navrhované změny MF umožní pro tyto účely vyžadovat od stavební spořitelny informace a objasnění skutečností souvisejících s touto kontrolou, a to mimo režim podle kontrolního řádu. Součástí nového zákona o stavebním spoření je i několik menších úprav v oblasti předávání informací o vracené státní podpoře mezi stavební spořitelnou a MF, které mají přispět k lepšímu fungování této výměny informací. Mezi další změny patří doplnění registrovaného partnera mezi osoby blízké, které umožní poskytnout úvěr ze stavebního spoření také k financování bytových potřeb této osoby. Tím dochází k odstranění neodůvodněné diskriminace těchto osob.

Bod č. 29:
Návrh změny usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1008, o vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh změny usnesení vlády č. 1008 ze dne 7. prosince 2015, ve němž vláda schválila vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu podle návrhu obsaženého v nelegislativním materiálu Ministerstva zemědělství Vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu a zároveň uložila 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí ve spolupráci s ministrem zemědělství zpracovat a předložit vládě novelu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se schváleným vrácením části spotřební daně z minerálních olejů. Návrh se týká změny zpracovatele a předkladatele této novely. Namísto 1. místopředsedy vlády pro ekonomiku a ministra financí by se jím stal ministr zemědělství, který zpracoval výše uvedený nelegislativní materiál.

Pro informaci

Bod č. 7:
Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitých věcí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy předkládá vládě informaci o průběhu kontrol dodržování podmínek bezúplatných převodů majetku bývalého Fondu dětí a mládeže „v likvidaci“ provedených v roce 2015.

Kontrolní činnost se vztahuje k majetku Fondu dětí a mládeže „v likvidaci“, který byl bezúplatně převeden na třetí osoby, většinou občanská sdružení pracující s dětmi a mládeží, na základě jednotlivých usnesení Poslanecké sněmovny. Bezúplatné převody tohoto majetku byly prováděny nejprve Fondem dětí a mládeže „v likvidaci“ a následně Ministerstvem financí. Po přechodu příslušnosti hospodařit s majetkem fondu z Ministerstva financí na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy při provádění kontrol tato organizační složka státu.

Doporučované

Nejčtenější