Novinky

2.čtvrtletí '16

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 2. čtvrtletí 2016.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. června 2016

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 20: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 22. června 2016

 • Bod č. 6: Návrh věcného záměru zákona o výběru osob do řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účasti státu
 • Bod č. 10: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019
  Pro informaci:
 • Bod č. 16: Nadlimitní veřejná zakázka Celní správy ČR - Obnova NMR spektrometrů systému izotopové analýzy SNIF-NMR - zadávaná v režimu jednacího řízení bez uveřejnění
 • Bod č. 17: Informace o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách, zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění, na zabezpečení provozu informačního systému AVISME v období 2016-2017 a informačního systému VEMA v období 2016

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. června 2016

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
 • Bod č. 2: Návrh věcného záměru zákona o výběru osob do řídících a dozorčích (kontrolních) orgánů právnických osob s majetkovou účasti státu
 • Bod č. 13: Návrh na zvýšení základního kapitálu ve společnosti THERMAL-F, a.s.
 • Bod č. 14: Konečné vyhodnocení III. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků v minulosti zastavěných státem
 • Bod č. 15: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2015
  Pro informaci
 • Bod č. 4: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2015
 • Bod č. 11: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2015

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 30. května 2016

 • Bod č. 6: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019
 • Bod č. 8: Aktualizace Studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii
 • Bod č. 9: Návrh na zvýšení základního kapitálu ve společnosti THERMAL-F, a. s.
 • Bod č. 26: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2017 a střednědobého výhledu na léta 2018 a 2019
 • Bod č. 30: Žádost o udělení souhlasu kapitole Nejvyšší kontrolní úřad s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zabezpečení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu
  Pro informaci:
 • Bod č. 10: Veřejná zakázka „Úprava a rozšíření Informačního systému majetku státu (ISMS) z důvodu legislativních změn“ zadávaná formou jednacího řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 23. května 2016

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace o kandidátce na pozici členky Výkonné rady Mezinárodního měnového fondu

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. května 2016

 • Bod č. 2: Návrh nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
 • Bod č. 9: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/05 – „Majetkové účasti státu v obchodních společnostech“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. května 2016

 • Bod č. 9: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019
 • Bod č. 10: Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016)
 • Bod č. 32: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 2. května 2016

 • Bod č. 11: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019
 • Bod č. 12: Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016)
 • Bod č. 18: Analýza možností odměňování zaměstnanců veřejné správy na úseku informačních a komunikačních technologií
 • Bod č. 21: Návrh na schválení Protokolu o změně Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov (Havana, 8. května 2014)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (duben 2016)

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. dubna 2016

 • Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 2: Návrh zákona č. …/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 5: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015
 • Bod č. 6: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2016
 • Bod č. 7: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019
 • Bod č. 16: Seznam významných veřejných zakázek v resortu MF, které budou zahájeny v roce 2016 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246
 • Bod č. 20: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2015 - pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • Bod č. 28: Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016)
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Analýza možností odměňování zaměstnanců veřejné správy na úseku informačních a komunikačních technologií
 • Bod č. 5: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2015

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. dubna 2016

 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 17: Jmenování člena dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny za Ministerstvo financí

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. dubna 2016

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 29: Návrh změny usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1008, o vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu
 • Pro informaci:
  Bod č. 7:
  Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitých věcí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci