Novinky

Materiály na jednání vlády dne 8. dubna 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Privatizace
  • Veřejný sektor
  • Legislativa
  • Společný nákup

Bod č. 20:
Návrh usnesení vlády ke schválení návrhu komodit určených pro standardizaci a návrhu pravidel centrálního nákupu státu

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení návrh seznamu komodit určených pro centrální nákup státu a pravidel centrálního nákupu státu.

Ministerstvo financí zpracovalo za účelem identifikace komodit vhodných pro zařazení do centrálního nákupu státu analýzy. Jejich cílem bylo identifikovat takové komodity, jejichž zařazení do centrálního nákupu státu je v praxi vyzkoušené a které jsou poptávány v rámci všech resortů v relevantním objemu, jenž s sebou nese dostatečný potenciál dosažitelných úspor.


Bod č. 21:
Dispozice s areálem administrativních objektů nám. Republiky č. p. 1037 a Hybernská bez č. p., Praha – Nové Město

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení materiál Dispozice s areálem administrativních objektů nám. Republiky č. p. 1037 a Hybernská bez č. p., Praha – Nové Město, který obsahuje záměr prodeje areálu administrativních objektů nám. Republiky č.p.1037 a Hybernská bez č. p., Praha – Nové Město, s příslušnými pozemky.

S nemovitostmi je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který jej však již od poloviny roku 2014 pro své potřeby nevyužívá a v současné době jej nevyužívá ani žádná jiná státní instituce. Areál také bude vyžadovat značné náklady na opravy. Ministerstvo financí proto navrhuje jeho odprodej.


Bod č. 22:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodnutí o vyjmutí majetku z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 258)

Ministerstvo financí předkládá vládě návrhy na vydání rozhodnutí o privatizaci částí majetku státu podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Souhrnný materiál obsahuje dva návrhy na zrušení vládou dříve vydaných rozhodnutí o privatizaci. Dále obsahuje nové návrhy rozhodnutí o privatizaci majetku státu, se kterým jsou příslušné hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní pozemkový úřad a dále, s kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Jedná se o návrhy na přímé prodeje předem určeným nabyvatelům za dohodnuté kupní ceny.

Dohodnuté kupní ceny byly stanoveny ve výších cen v čase a místě obvyklých, stanovených na základě znaleckých posudků a dále navýšených o ceny za zpracování těchto posudků.

Doporučované

Nejčtenější