Novinky

Materiály na jednání vlády dne 3. června 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Legislativa
 • Elektronická evidence tržeb
 • Zákon o spotřebních daních
 • Finanční kontrola
 • Majetek ČR
 • Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Ministerstvo financí
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Česká republika
 • Nizozemsko
 • Generální finanční ředitelství

Bod č. 3: Návrh zákona o evidenci tržeb

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o evidenci tržeb. Návrh umožní zřízení integrovaného systému způsobilého zprostředkování on-line přenosu předepsaných informací o evidovaných tržbách.

Návrh zákona evidenci tržeb tvoří spolu s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, jeden celek. Uvedené zákony zavádějí právní úpravu evidence tržeb.

Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Návrh zákona zavádí v oblasti daní z příjmů jednorázovou slevu pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb, a to z důvodu kompenzace zvýšených nákladů, které jim nastanou v souvislosti s účinností zákona o evidenci tržeb.

V oblasti daně z přidané hodnoty dochází k přeřazení stravovacích služeb ze základní sazby daně (21 %) do první snížené sazby daně (15 %).

Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Vládě je předkládán návrh zákona, kterým se mění zákon o spotřebních daních. Hlavním předmětem tohoto návrhu zákona je úprava sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, a to na dobu tří let.

Návrh zákona je předkládán za účelem splnění minimálních požadavků zdanění cigaret stanovených v článku 10 směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků. Jedním z požadavků je zajištění minimálního specifického zdanění cigaret odpovídající 90 eurům na 1 000 kusů cigaret.

Bod č. 8: Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem financí předkládají vládě ke schválení Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice.

Bod č. 14: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014

Ministerstvo financí předkládá vládě Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014. Zpráva hodnotí výsledky jednotlivých součástí finanční kontroly, vyhodnocuje roční výsledky a účinnost systému finančního řízení a kontroly v odpovědnosti řídících a výkonných struktur, systému veřejnosprávních kontrol hospodaření s prostředky veřejných rozpočtů České republiky a systému veřejnosprávních kontrol a auditů finančních prostředků ze zahraničí.

Zpráva současně hodnotí výsledky činnosti interního auditu v orgánech veřejné správy, ochranu proti podvodnému jednání a podává přehled o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol a centrální harmonizace finanční kontroly ve veřejné správě.

Bod č. 15: Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, na jehož základě by vláda měla vyslovit souhlas se změnou příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Změna příslušnosti hospodařit s tímto majetkem na Úřad přispěje k operativnímu nakládání s majetkem, který je nepotřebný pro vybrané složky státu.

Bod č. 21: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech (dále jen „Dohoda“).

Předmětem Dohody je výměna informací vztahující se k daním všeho druhu a pojmenování dle platných právních předpisů v České republice a v případě Aruby k daním všeho druhu a pojmenování, včetně spotřebních daní.

Pro informaci:

Bod č. 11: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce na zajištění provozu informačního systému elektronické evidence tržeb („EET“)

Ministerstvo financí předkládá vládě informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce na informační systém elektronické evidence tržeb – aplikační programové vybavení, realizované Generálním finančním ředitelstvím na základě výjimky podle § 18 zákona č. 137/2006., o věřených zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem veřejné zakázky bude zajištění aplikačního programového vybavení informačního systému pro plnění úkolů finanční správy spojené s realizací projektu Elektronická evidence tržeb.

 

Doporučované

Nejčtenější