Novinky

Materiály na jednání vlády dne 22. dubna 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Státní závěrečný účet
  • Generální ředitelství cel
  • Poslanecká sněmovna
  • Nadlimitní veřejná zakázka
  • Společný nákup

Bod č. 1:
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014

Ministerstvo financí předkládá vládě Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014, který obsahuje přehled o ekonomickém vývoji České republiky včetně vývoje veřejných rozpočtů a vládního dluhu, souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření a dalších složek veřejných rozpočtů. Dále obsahuje přehled o státních finančních aktivech a pasivech a o státních zárukách, přehled o stavech fondů organizačních složek státu a informace o řízení státního dluhu, o postupu privatizace a o stavu použití prostředků vedených na zvláštních účtech.


Bod č. 8:
Návrh usnesení vlády ke schválení návrhu komodit určených pro standardizaci a návrhu pravidel centrálního nákupu státu

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení návrh seznamu komodit určených pro centrální nákup státu a pravidel centrálního nákupu státu.

Ministerstvo financí zpracovalo za účelem identifikace komodit vhodných pro zařazení do centrálního nákupu státu analýzy. Jejich cílem bylo identifikovat takové komodity, jejichž zařazení do centrálního nákupu státu je v praxi vyzkoušené a které jsou poptávány v rámci všech resortů v relevantním objemu, jenž s sebou nese dostatečný potenciál dosažitelných úspor.


Bod č. 13:
Návrh na jmenování generálního ředitele Generálního ředitelství cel plk. Mgr. Petra Kašpara do hodnosti brigádní generál

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na jmenování generálního ředitele Generálního ředitelství cel plk. Mgr. Petra Kašpara do hodnosti brigádní generál.

Petr Kašpar je ve služebním poměru u Celní správy České republiky již déle než 26 let, prokazuje vysokou profesionální připravenost a ve svých dosavadních funkcích získal všestranné praktické zkušenosti.


Bod č. 20:
Žádost o souhlas Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu na rok 2015 v kapitole 312 – Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předkládá vládě „Žádost o souhlas Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu na rok 2015 v kapitole 312 – Ministerstvo financí“. Konkrétně se jedná o ukazatel „Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem, v tom: ze státního rozpočtu“, u kterého je požadováno zvýšení o téměř 34 %.

Tato změna souvisí s přesunem prostředků v rámci rozpočtu kapitoly 312 – MF - Generální ředitelství cel k zajištění 15% podílu vlastních zdrojů (podílu státního rozpočtu) na výdaje spojené s realizací dvou projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, z Integrovaného operačního programu a z Operačního programu Životní prostředí.
Navrhovaná změna závazného ukazatele nemá dopad na státní rozpočet.

Pro informaci

Bod č. 2:
Informace o opatřeních a postupu Ministerstva financí v oblasti evidence lihu

Na základě požadavku předsedy vlády České republiky předkládá Ministerstvo financí vládě Informace o opatřeních a postupu Ministerstva financí v oblasti evidence lihu, jejíž závažné nedostatky v minulosti umožnily dlouhodobě páchat daňovou trestnou činnost.

Vláda České republiky v této souvislosti zpracovala od roku 2012 komplex opatření, jejímž cílem byl koordinovaný zásah proti různým hlediskům a nástrojům černého trhu s lihovinami. Ministerstvo financí se podílelo na vytvoření meziresortní pracovní skupiny, kterou tvořili zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra a další orgány. Opatření byla shrnuta do tzv. plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami.


Bod č. 5:
Informace o zadání dvou nadlimitních veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění ve věci právního zastoupení České republiky v mezinárodních arbitrážních investičních řízeních a v řízeních souvisejících

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci materiál týkající se zadání dvou veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění na právní zastupování České republiky v rozhodčích a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu se zahraničními investory.

Doporučované

Nejčtenější