Novinky

Materiály na jednání vlády dne 15. dubna 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Majetek ČR
  • Oceňování majetku
  • Cenové kontrolní orgány
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh novely zákona o majetku státu a s ní souvisejících dílčích novel některých dalších zákonů.

Hlavním účelem navrhovaných změn je zefektivnit a zrychlit proces nakládání s majetkem státu, a to zejména cestou posílení role Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových při hospodaření a nakládání s nepotřebným majetkem státu, v této prvé fázi konkrétně s nemovitými věcmi. Pro hospodaření s vybraným majetkem bude využíván centrální registr administrativních budov.


Bod č. 7:
Návrh věcného záměru zákona o oceňování majetku

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh věcného záměru zákona o oceňování majetku, jenž bude využitelný pro široký okruh subjektů a různé účely ocenění. I nadále bude mít zákon obecnou povahu a bude vymezovat pouze základní pojmy, způsoby a principy oceňování.

Cílem návrhu zákona je sjednocení pojmů, které se projeví především důsledným definováním jednotlivých druhů cen tak, aby jednotlivé právní předpisy, které pro své účely potřebují ocenění, mohly odkázat na konkrétní druh ceny. Tím se zamezí používání stejných termínů pro různý obsah a odstraní se chaos v druzích cen, kterými se majetek oceňuje v jednotlivých právních předpisech.


Bod č. 18:
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Ministerstvo financí předkládá vládě přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2014 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, který podává souhrnnou informaci o rozsahu a zaměření cenových kontrol v roce 2014.

Předkládaná zpráva shrnuje výsledky kontrolní činnosti za rok 2014 prováděné orgány řízenými Ministerstvem financí, tj. Specializovaným finančním úřadem, celními orgány a dalšími regulatorními orgány tj. Státní energetickou inspekcí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Energetickým regulačním úřadem, Českým telekomunikačním úřadem, kraji a obcemi.


Bod č. 19:
Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad České průmyslové zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za Ministerstvo financí

Dle zákona č. 280/1992 Sb., předkládá Ministerstvo financí vládě materiál Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad České průmyslové zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za Ministerstvo financí.


Bod č. 24:
Návrh usnesení vlády ke schválení návrhu komodit určených pro standardizaci a návrhu pravidel centrálního nákupu státu

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení návrh seznamu komodit určených pro centrální nákup státu a pravidel centrálního nákupu státu.

Ministerstvo financí zpracovalo za účelem identifikace komodit vhodných pro zařazení do centrálního nákupu státu analýzy. Jejich cílem bylo identifikovat takové komodity, jejichž zařazení do centrálního nákupu státu je v praxi vyzkoušené a které jsou poptávány v rámci všech resortů v relevantním objemu, jenž s sebou nese dostatečný potenciál dosažitelných úspor.

Pro informaci:

Bod č. 6:
Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce na zajištění provozu informačního systému elektronické evidence tržeb („EET“)

Ministerstvo financí předkládá vládě informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce na informační systém elektronické evidence tržeb – aplikační programové vybavení, realizované Generálním finančním ředitelstvím na základě výjimky podle § 18 zákona č. 137/2006., o věřených zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem veřejné zakázky bude zajištění aplikačního programového vybavení informačního systému pro plnění úkolů finanční správy spojené s realizací projektu Elektronická evidence tržeb.

Doporučované

Nejčtenější