Novinky

Materiály na jednání vlády 9. června 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • Odměny manažerů
  • Příprava státního rozpočtu
  • Státní rozpočet
  • Podklady pro jednání vlády

Bod č. 2:
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády materiál „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017“. Východiskem pro zpracování bylo usnesení vlády č. 385/2014, k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017.

Po schválení rozpočtových limitů rozepíše Ministerstvo financí do 30. června 2014 správcům kapitol státního rozpočtu předběžné návrhy příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2015 až 2017.

Bod č. 5:
Naplnění Centrálního registru administrativních budov daty

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál, na jehož základě by měla vláda uložit členům vlády a ostatním vedoucím ústředních orgánů státní správy plnění určitých povinností při naplňování Centrálního registru administrativních budov určitými základními údaji.

Správcem a provozovatelem registru byl určen Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který by měl získat o těchto budovách nezbytné údaje, které by pak měly být dále využívány pro optimální dislokaci státních institucí. Povinnost vést tuto evidenci a poskytovat potřebné údaje by měla být následně založena novelou zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Bod č. 6:
Informace o stavu plnění „ Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem"

Vláda ve svém usnesení č. 159 z února roku 2010 přijala „Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“ (dále jen „Zásady“). Zároveň uložila ministru financí ve spolupráci s členy vlády předkládat vládě každoročně zprávu o stavu plnění Zásad.

Ve vytipovaných resortech, které mají ve své působnosti společnosti, na něž se Zásady vztahují, bylo identifikováno celkem 27 společností, u kterých bylo stanoveno celkem 93 funkčních míst s vazbou na Zásady.

Vzhledem k nedostatečným i neobdrženým informacím z dotčených rezortů, nebylo možné objektivně vyhodnotit stav plnění Zásad, tak jak je uloženo ministru financí ve spolupráci s členy vlády. Výjimkou je řádné plnění Zásad ve společnostech Ministerstva obrany.

Proto Ministerstvo financí doporučuje vládě vzít předloženou informaci o stavu plnění Zásad na vědomí, vyslovit nespokojenost s plněním tohoto úkolu a uložit členům vlády, vyjma Ministerstva obrany, aby umožnili v termínu do 31. října 2014 předložení nové aktuální informace o plnění Zásad odměňování.

Bod č. 7:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013

Ministerstvo financí předkládá vládě zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013. Provedené zhodnocení výsledků finančních kontrol v roce 2013 ukázalo, že zejména ve státní správě účinnost finanční kontroly, též jako důsledek přístupů předchozích vlád k finanční kontrole, zaostala za reálnou situací v hospodaření orgánů veřejné správy s finančními prostředky a majetkem státu.

Ministerstvo financí navrhuje uložit členům vlády úkol zajistit přijetí konkrétních opatření ke zvýšení účinnosti finanční kontroly. Dále je navrhováno zaměřit výkon finanční kontroly na odhalování skutečností nasvědčujících, že při hospodaření s finančními prostředky a majetkem došlo ke spáchání trestných činů, na kontrolu dodržování zákona o veřejných zakázkách a na odhalování porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech.

Bod č. 8:
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 27. června 2008 č. 767, o využití vybraných objektů na území města Jičín a o změně usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663 a usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737

Ministerstvo financí připravilo materiál pro schůzi vlády, na jehož základě by měla vláda odsouhlasit změnu svého usnesení č. 767 z roku 2008, týkajícího se mimo jiné také poskytnutí dotace městu Jičín na nákup administrativního objektu Ruská č.p. 16, Jičín.

Změna by se měla týkat některých vybraných podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a to tak, aby město mělo možnost využít určité procento prostor v uvedeném objektu ke komerčním účelům a mohlo financovat rekonstrukci tohoto objektu i z jiných zdrojů, než z rozpočtu města.

Bod č. 10:
Odůvodnění veřejných zakázek společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek, s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Obnovení silnice III/2565 Most Mariánské Radčice“,zadávané v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu předkládá vládě materiál informující o záměru Ministerstva financí zadat 2 nadlimitní významné veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.

Bod č. 11:
Seznam významných veřejných zakázek v resortu MF, které budou zahájeny v roce 2014 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246

Ministerstvo financí předkládá vládě seznam významných veřejných zakázek za celý resort, tj. Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel, Generální finanční ředitelství, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní tiskárnu cenin. Jedná se o 4 zakázky.

Pro informaci:

Bod č. 10:
Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu se společností Anglia Auto Accessories Ltd. a s pány I. P. Bustou a J. P. Bustou“

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál s informací o zadání veřejné zakázky na právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu se společností Anglia Auto Accessories Ltd. a s pány I. P. Bustou a J.P. Bustou. Dne 7. května 2014 Ministerstvo financí obdrželo návrh na zahájení investičního sporu u Rozhodčího soudu Stockholmské obchodní komory, jež byl podán na základě čl. 8 odst. 2 Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic.

V arbitrážních řízeních ve sporech podle dohod o ochraně investic zastupuje Českou republiku advokátní kancelář, která je vybrána jako vítězný uchazeč v rámci výběrového řízení, přičemž podmínky zadání výběrového řízení vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Doporučované

Nejčtenější