Novinky

Materiály na jednání vlády 28. května 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Kapitálový trh
 • Legislativní činnost MF
 • Podklady pro jednání vlády
 • Spotřební daně
 • Daň z přidané hodnoty
 • Legislativní návrhy
 • Zákon o DPH
 • Střednědobé výdajové rámce
 • Zákon o spotřebních daních
 • Regulace trhu
 • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh střednědobých výdajových rámců vlády na léta 2015 až 2017. Při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 byly usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 71 ze 4. schůze 19. prosince 2013 stanoveny střednědobé výdajové rámce na léta 2015 a 2016.

Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017 je v souladu se záměrem vlády pokračovat v diferencované konsolidaci veřejných financí s příznivými dopady pro růst, podporu konkurenceschopnosti, řešení nezaměstnanosti, sociálních dopadů hospodářské recese a zabezpečení dalších vládních priorit. Stanovené střednědobé výdajové rámce je navrženo zvýšit, a to o 11 mld. Kč na rok 2015 a o 15 mld. Kč na rok 2016. Pro rok 2017 byl stanoven nový předběžný výdajový rámec.

Zvýšené střednědobé výdajové rámce na léta 2015 a 2016 včetně nově navrženého rámce na rok 2017 zabezpečují nepřekročení referenční hranice pro deficit vládního sektoru ve výši 3 % HDP ve všech letech výhledu.

Ministerstvo financí do 31. května 2014 zpracuje předběžný návrh příjmů a výdajů podle jednotlivých rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2015 až 2017.


Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem pro předložení návrhu zákona je promítnutí změn týkajících se povinné implementace schválených předpisů pro členské státy Evropské unie v oblasti DPH. Tyto změny se týkají územní působnosti, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte. Novela dále zahrnuje změny při stanovení místa plnění při poskytnutí služeb vyplývajících ze směrnice Rady 2008/8/ ES, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES a zavedení zvláštního režimu jednoho správního místa, vyplývajícího ze směrnice Rady 2008/8/ES, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby v souvislosti se změnami pravidel pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani.

Účinnost zákona se navrhuje k 1. lednu 2015 s výjimkou některých změn vyplývajících z implementace předpisů Evropské unie. Jedná se tyto změny:

 • úprava územní působnosti,
 • osobám, které chtějí použít zvláštní režim jednoho správního místa od 1. ledna 2015, se umožňuje registrovat se k tomuto zvláštnímu režimu již od 1. října 2014.

Z výše uvedených důvodů je vládě předložen návrh, aby Poslanecké sněmovně navrhla vyslovit s návrhem zákona souhlas již v 1. čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.


Bod č. 4:
Návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon o investičních společnostech a investičních fondech a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu.

Návrh zákona přináší novelu 4 zákonů na úseku kapitálového trhu. V obecné rovině obsahuje převážně dílčí změny formální povahy, jimiž se text zákona zpřesňuje s cílem podpořit jednoznačný výklad.

Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu reaguje na první zkušenosti z aplikační praxe. Navrhované změny navazují na výsledky diskuse s odbornou veřejností i s Českou národní bankou, která proběhla v souvislosti s přípravou této novely. Změny spočívají zejména ve zpřesňujících úpravách textu zákona, jimiž se odstraňují možné interpretační nejasnosti. V návaznosti na tyto změny vyvstala potřeba provést odpovídající úpravu v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu.

V případě zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění se jedná o drobnou transpoziční novelu, jíž se zapracovává jediné ustanovení unijní směrnice, kterou se mění směrnice o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, pokud jde o nadměrné spoléhání se na ratingy. Navrhovanou změnou se tak podle požadavků evropské předlohy zakotvuje povinnost nespoléhat se výhradně a mechanicky na ratingy vydávané ratingovými agenturami.

Novelou zákona o finančním arbitrovi dochází k nápravě legislativní chyby, jež způsobila nesoulad terminologie používané tímto zákonem a zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Navrhovanými změnami se sjednocuje pojmosloví používané na kapitálovém trhu. V této souvislosti se rovněž zpřesňuje rozsah působnosti finančního arbitra a okruhu aktivně a pasivně legitimovaných osob v řízení před finančním arbitrem.


Bod č. 13:
Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, spolupředkládá vládě ke schválení návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství.


Bod č. 24:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí na základě usnesení vlády č. 201 ze dne 2. dubna 2014 předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Předmětem tohoto návrhu zákona je opětovné zavedení vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tedy úprava tzv. zelené nafty, která představuje jednu z priorit vlády obsaženou v Programovém prohlášení vlády, a přijetí tohoto opatření co nejdříve je pro podporu aktivně hospodařících zemědělců důležité.

V předloženém návrhu zákona se navrhuje procentuální výše vracení spotřební daně tak, jak tomu bylo pro rok 2013, tedy 40 % u motorové nafty splňující evropskou normu EN590 a 57 % u tzv. směsné nafty. Navržená úprava je v souladu s předpisy Evropské unie v oblasti veřejné podpory.

Účinnost předloženého návrhu zákona se navrhuje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2013

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2013. Zpráva shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce a naznačuje trendy pro další období.

Doporučované

Nejčtenější