Novinky

Materiály na jednání vlády 28. dubna 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Ministerstvo financí
  • Finanční správa
  • Zahraniční pohledávky
  • Střednědobé výdajové rámce
  • Státní závěrečný účet

Bod č. 2:
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013

V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech předkládá Ministerstvo financí vládě návrh státního závěrečného účtu za rok 2013. Předkládaný návrh obsahuje především údaje o výsledcích hospodaření státního rozpočtu. Materiál zahrnuje také přehled o ekonomickém vývoji České republiky včetně vývoje souhrnu veřejných rozpočtů a vládního dluhu, souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech a o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu. Uvedena je též zpráva o řízení státního dluhu. Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2013 schodkem 81,3 mld. Kč.

Materiál bude po projednání ve vládě předložen rozpočtovému výboru a plénu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Po projednání Poslaneckou sněmovnou bude státní závěrečný účet České republiky za rok 2013 zveřejněn na webových stránkách Ministerstva financí.


Bod č. 3:
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh střednědobých výdajových rámců vlády na léta 2015 až 2017. Při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 byly usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 71 ze 4. schůze 19. prosince 2013 stanoveny střednědobé výdajové rámce na léta 2015 a 2016.

Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017 je v souladu se záměrem vlády pokračovat v diferencované konsolidaci veřejných financí s příznivými dopady pro růst, podporu konkurenceschopnosti, řešení nezaměstnanosti, sociálních dopadů hospodářské recese a zabezpečení dalších vládních priorit. Stanovené střednědobé výdajové rámce je navrženo zvýšit, a to o 11 mld. Kč na rok 2015 a o 15 mld. Kč na rok 2016. Pro rok 2017 byl stanoven nový předběžný výdajový rámec.

Zvýšené střednědobé výdajové rámce na léta 2015 a 2016 včetně nově navrženého rámce na rok 2017 zabezpečují nepřekročení referenční hranice pro deficit vládního sektoru ve výši 3 % HDP ve všech letech výhledu.

Ministerstvo financí do 31. května 2014 zpracuje předběžný návrh příjmů a výdajů podle jednotlivých rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2015 až 2017.


Bod č. 10:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/10 „Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí“

Ministerstvo financí předkládá vládě Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/10 „Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí“ a stanovisko Ministerstva financí k tomuto kontrolnímu závěru s popisem opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků.


Bod č. 11:
Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/15 „Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání stanovisko ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce „Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně.

Kontrolovanými subjekty bylo Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství. Kontrolováno bylo období od počátku roku 2011 do prvního čtvrtletí 2013, v případě věcných souvislostí i období předcházející nebo následující. Cílem předmětné kontrolní akce bylo prověřit plnění a účinnost opatření k odstranění nedostatků při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně, zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem v rámci kontrolní akce č. 10/08. Součástí materiálu je návrh řešení s termínem slnění přijatých opatření.


Bod č. 12:
Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/02 „Daňové nedoplatky spravované finančními úřady“

Ministerstvo financí předkládá vládě Stanovisko ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce „Daňové nedoplatky spravované finančními úřady“. Kontrolováno bylo období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012, v případě věcných souvislostí i období předcházející nebo následující.

Kontrolovanými subjekty bylo Generální finanční ředitelství, Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj a Finanční úřad pro Ústecký kraj. Cílem kontrolní akce bylo provést rozbor daňových nedoplatků včetně příčin jejich vzniku a prověřit postup při jejich vymáhání a odpisu pro nedobytnost, systém evidence nedoplatků a zhodnotit dopady legislativní úpravy této oblasti. Součástí materiálu je informace o již přijatých opatřeních Finanční správou ČR.

Doporučované

Nejčtenější