Novinky

Materiály na jednání vlády 25. června 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Fiskální výhled ČR
  • Podklady pro jednání vlády
  • Úřad pro boj proti podvodům
  • Zákon o cenách
  • Makroekonomika

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení návrh novely zákona o cenách, který v návaznosti na nový zákon o kontrole upravuje způsob prokazování oprávnění provádět kontrolu cenových předpisů. Kontrolor své oprávnění prokáže buď písemným pověřením, nebo průkazem opravňujícím ke kontrolní činnosti.
V souvislosti s rozvojem přístupu k internetu a v zájmu úspor vynakládaných prostředků se navrhuje nadále zveřejňovat Cenový věstník, který vydává Ministerstvo financí, pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na webových stránkách MF. Veřejnost bude informována o vydání jednotlivých rozhodnutí o cenové regulaci oznámením publikovaným ve Sbírce zákonů jako dosud.

Bod č. 11:
Metodický pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) pro programové období 2014 – 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení Metodický pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) pro programové období 2014 – 2020.

Tento Metodický pokyn upravuje postup hlášení nesrovnalostí identifikovaných v rámci implementace Evropských strukturálních a investičních fondů a fondů společné zemědělské politiky v programovém období 2014 – 2020.

Bod č. 18:
Fiskální výhled České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky.

Související dokument:
www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/fiskalni-vyhled/2014/fiskalni-vyhled-kveten-2014-18004

Doporučované

Nejčtenější