Novinky

Materiály na jednání vlády 2. dubna 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Všeobecná pokladní správa
  • Vládní rozpočtové rezervy
  • EIB
  • Fond dětí a mládeže

Bod č. 4:
Návrh na vázání výdajů v kapitole Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva v roce 2014

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení materiál „Návrh na vázání výdajů v kapitole Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva v roce 2014“. V kapitole Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva je navrženo vázat prostředky v objemu cca 5 mld. Kč. Návrh vázání výdajů se dotýká pouze kapitoly Všeobecná pokladní správa, kde správcem je Ministerstvo financí.
Při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014 v Poslanecké sněmovně byla na základě pozměňovacích návrhů navýšena vládní rozpočtová rezerva o 4,96 mld. Kč na úkor zejména provozních výdajů rozpočtových kapitol a výdajů na státní záruky.
Schválení předloženého návrhu na vázání výdajů přispěje ke snížení schváleného deficitu státního rozpočtu pro rok 2014.

Bod č. 9:
Návrh na vynětí majetku České republiky, se kterým hospodaří Česká pošta, s.p. z okruhu majetku určeného k privatizaci podle § 5 zákona č. 92/1991 Sb. (*1)

Ministerstvo financí spolupředkládá vládě ke schválení materiál navrhující vynětí části majetku státu, se kterým má právo hospodařit Česká pošta, s. p., z režimu zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh je odůvodněn záměrem následné realizace směny daného majetku za nemovitý majetek vlastněný městem Písek, který je pro potřeby České pošty, s. p., vhodnější. Rozdíl v hodnotě směňovaného majetku bude ze strany města Písek finančně vyrovnán. Realizací navrhované směny nedojde ke snížení hodnoty majetku České pošty, s. p.

Bod č. 13:
Jmenování ministra financí guvernérem mezinárodních finančních institucí a Evropské investiční banky

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na jmenování 1. místopředsedy vlády pro ekonomiku a ministra financí Andreje Babiše guvernérem v institucích Světové banky, guvernérem Evropské banky pro obnovu a rozvoj a guvernérem Evropské investiční banky za Českou republiku.

Jedná se o standardní procedurální postup, jehož cílem je zajistit kontinuitu a operativnost působnosti Ministerstva financí České republiky ve výše uvedených institucích, a to z důvodu jmenování nové vlády České republiky.

Bod č. 16:
Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na změnu Dohody o Mezinárodní finanční instituci (IFC).

Změny souvisí s reformami, kterými v poslední době prochází skupina Světové banky, jejímž členem je IFC. IFC je největším multilaterálním zdrojem kapitálu a půjček pro financování projektů v soukromém sektoru rozvojových zemí. Smyslem reformy v IFC je posílit účast rozvojových zemí na rozhodování v rámci IFC. Přijaté změny navýší hlasovací sílu menších akcionářů IFC, mezi které patří především rozvojové země. Jejich hlasovací síla se v IFC zvýší na pevně danou úroveň 5,55%. V případě České republiky zůstane stávající podíl zachován na úrovni 0,38%.

Pro informaci:

Bod č. 4:
Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci

Ministerstvo financí spolupředkládá vládě informaci o průběhu kontrol dodržování podmínek bezúplatných převodů majetku bývalého Fondu dětí a mládeže „v likvidaci“ provedených v roce 2013.

Kontrolní činnost se vztahuje k majetku Fondu dětí a mládeže „v likvidaci“, který byl bezúplatně převeden na třetí osoby, většinou občanská sdružení pracující s dětmi a mládeží, na základě jednotlivých usnesení Poslanecké sněmovny. Bezúplatné převody tohoto majetku byly prováděny nejprve Fondem dětí a mládeže „v likvidaci“ a následně Ministerstvem financí. Po přechodu příslušnosti hospodařit s majetkem fondu z Ministerstva financí na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy při provádění kontrol tato organizační složka státu.

Doporučované

Nejčtenější