Novinky

Materiály na jednání vlády 16. června 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Státní rozpočet
  • Střednědobý výhled
  • Operační program
  • Finanční kontrola
  • Fiskální výhled ČR
  • Nadlimitní veřejná zakázka

Bod č. 2:
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády materiál „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017“. Východiskem pro zpracování bylo usnesení vlády č. 385/2014, k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017.

Po schválení rozpočtových limitů rozepíše Ministerstvo financí do 30. června 2014 správcům kapitol státního rozpočtu předběžné návrhy příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2015 až 2017.


Bod č. 8:
Návrh opatření k omezení dopadů kurzového rizika na závazkování zbývající alokace operačních programů 2007-2013 a státní rozpočet

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál s návrhem opatření k omezení dopadů kurzového rizika na závazkování zbývající alokace operačních programů 2007-2013 a státní rozpočet.

Materiál obsahuje technická doporučení řídícím orgánům pro postup závazkování zbývající alokace operačních programů programového období 2007-2013 s ohledem na probíhající devizové intervence ČNB. Materiál také řídícím orgánům poskytuje odhad vývoje směnného kurzu ve vztahu k čerpání alokace operačních programů pro programové období 2007-2013.


Bod č. 10:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013

Ministerstvo financí předkládá vládě zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013. Provedené zhodnocení výsledků finančních kontrol v roce 2013 ukázalo, že zejména ve státní správě účinnost finanční kontroly, též jako důsledek přístupů předchozích vlád k finanční kontrole, zaostala za reálnou situací v hospodaření orgánů veřejné správy s finančními prostředky a majetkem státu.

Ministerstvo financí navrhuje uložit členům vlády úkol zajistit přijetí konkrétních opatření ke zvýšení účinnosti finanční kontroly. Dále je navrhováno zaměřit výkon finanční kontroly na odhalování skutečností nasvědčujících, že při hospodaření s finančními prostředky a majetkem došlo ke spáchání trestných činů, na kontrolu dodržování zákona o veřejných zakázkách a na odhalování porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech.


Bod č. 12:
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 27. června 2008 č. 767, o využití vybraných objektů na území města Jičín a o změně usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663 a usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737

Ministerstvo financí připravilo materiál pro schůzi vlády, na jehož základě by měla vláda odsouhlasit změnu svého usnesení č. 767 z roku 2008, týkajícího se mimo jiné také poskytnutí dotace městu Jičín na nákup administrativního objektu Ruská č.p. 16, Jičín.

Změna by se měla týkat některých vybraných podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a to tak, aby město mělo možnost využít určité procento prostor v uvedeném objektu ke komerčním účelům a mohlo financovat rekonstrukci tohoto objektu i z jiných zdrojů, než z rozpočtu města.


Bod č. 14:
Odůvodnění veřejných zakázek společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek, s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Obnovení silnice III/2565 Most Mariánské Radčice“,zadávané v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu předkládá vládě materiál informující o záměru Ministerstva financí zadat dvě nadlimitní významné veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.


Bod č. 15:
Seznam významných veřejných zakázek v resortu MF, které budou zahájeny v roce 2014 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246

Ministerstvo financí předkládá vládě seznam významných veřejných zakázek za celý resort, tj. Ministerstvo financí, Generální ředitelství cel, Generální finanční ředitelství, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní tiskárnu cenin. Jedná se o čtyři zakázky.

Pro informaci:


Bod č. 1:
Fiskální výhled České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě na vědomí aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky.

Související dokument:

 

Bod č. 8:
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky celní správy v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě jednání k uzavření smluv o nadlimitních veřejných zakázkách Celní správy ČR zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění.

Jedná se zajištění dalšího vývoje aplikací celního a daňového řízení, které je součástí informačního systému celní správy. Vývoj stávajících aplikací je podmíněn technickou, technologickou návazností a platnými autorskými právy. Případná změna dodavatele by vedla k dodání produktů odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost s původními aplikacemi nebo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě.

Doporučované

Nejčtenější