Novinky

Materiály na jednání vlády 12. května 2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativa
  • Střednědobé výdajové rámce
  • Regulace trhu

Bod č. 2:
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh střednědobých výdajových rámců vlády na léta 2015 až 2017. Při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 byly usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 71 ze 4. schůze 19. prosince 2013 stanoveny střednědobé výdajové rámce na léta 2015 a 2016.

Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017 je v souladu se záměrem vlády pokračovat v diferencované konsolidaci veřejných financí s příznivými dopady pro růst, podporu konkurenceschopnosti, řešení nezaměstnanosti, sociálních dopadů hospodářské recese a zabezpečení dalších vládních priorit. Stanovené střednědobé výdajové rámce je navrženo zvýšit, a to o 11 mld. Kč na rok 2015 a o 15 mld. Kč na rok 2016. Pro rok 2017 byl stanoven nový předběžný výdajový rámec.

Zvýšené střednědobé výdajové rámce na léta 2015 a 2016 včetně nově navrženého rámce na rok 2017 zabezpečují nepřekročení referenční hranice pro deficit vládního sektoru ve výši 3 % HDP ve všech letech výhledu.

Ministerstvo financí do 31. května 2014 zpracuje předběžný návrh příjmů a výdajů podle jednotlivých rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2015 až 2017.


Bod č. 6:
Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí předkládá vládě návrh variant koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství.


Bod č. 15:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o auditorech je právním předpisem, který implementuje právo Evropské unie v oblasti provádění povinných auditů. Předmětem jeho novelizace je především provedení doplňující legislativy přijaté Evropskou unií v této oblasti. Cílem předloženého návrhu zákona je především zkvalitnění systému kontroly řádného výkonu auditorské činnosti auditory a auditorskými společnostmi. K tomuto účelu je zejména navrhováno posílit postavení Rady pro veřejný dohled nad auditem, jíž je zákonem svěřen dohled v oblasti výkonu auditorské činnosti. Návrh zákona současně promítá do právní úpravy výkonu auditorské činnosti změny vyvolané přijetím některých jiných zákonů, a to zejména v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Dále pak obsahuje úpravy zohledňující dosavadní zkušenosti po implementaci požadavků směrnice o povinném auditu a odstraňující výkladové nejasnosti a jiné nedostatky zákona o auditorech, které byly při jeho aplikaci v praxi identifikovány.


Bod č. 21:
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán o konsolidaci súdánského dluhu

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zahraničních věcí předkládá vládě Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán o konsolidaci súdánského dluhu. Sjednáním dohody o konsolidaci súdánského dluhu by bylo zastaveno úročení dluhu, nedošlo by k odpuštění žádné části súdánského dluhu.

Doporučované

Nejčtenější