Novinky

Materiály na jednání vlády 24. dubna 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Pokladní plnění
  • Konvergenční program
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Kongresové centrum Praha a.s.
  • Podklady pro jednání vlády
  • Střednědobé výdajové rámce
  • Státní závěrečný účet
  • Veřejný sektor

Bod č. 2:
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2012

V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech předkládá Ministerstvo financí vládě návrh státního závěrečného účtu za rok 2012. Předkládaný návrh obsahuje především údaje o výsledcích hospodaření státního rozpočtu. Materiál zahrnuje také přehled o ekonomickém vývoji České republiky včetně vývoje souhrnu veřejných rozpočtů a vládního dluhu, souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech a o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu. Uvedena je též zpráva o řízení státního dluhu. Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2012 schodkem 101,0 mld. Kč.

Materiál bude po projednání ve vládě předložen rozpočtovému výboru a plénu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Po projednání Poslaneckou sněmovnou bude státní závěrečný účet České republiky za rok 2012 zveřejněn na webových stránkách Ministerstva financí v souladu s § 29 zákona č. 218/2000 Sb.

Bod č. 3:
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2014 až 2016

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2014 až 2016. Východiskem pro zpracování byly střednědobé výdajové rámce stanovené usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1446 ze 49. schůze 19. prosince 2012.
Výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů jsou navrženy tak, aby byly zabezpečeny deficity vládního sektoru v metodice ESA 95 ve výši 2,8 % HDP ve všech letech výhledu.
Ministerstvo financí do 31. května 2013 zpracuje předběžný návrh příjmů a výdajů podle jednotlivých rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2014 až 2016.

Bod č. 11:
Návrh řešení problematiky společnosti Kongresové centrum Praha, a. s.

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál Návrh řešení problematiky společnosti Kongresové centrum Praha, a. s.

Bod č.12:
Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2013)

Ministerstvo financí předkládá vládě pravidelnou aktualizaci Konvergenčního programu ČR na léta 2012–2016 (KP). KP specifikuje základní souhrnné makroekonomické a fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná rozpočtová opatření formou střednědobé fiskální strategie vlády reprezentující vývoj veřejných financí ČR ve středním i dlouhodobém horizontu.

Bod č. 13:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2013

V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí o něm podává informaci vládě, která ji následně předkládá rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Informace dále obsahuje komentář o řízení státního dluhu, situační zprávu státní pokladny a informaci o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2013.

Související informace 

Tisková zpráva Ministerstva financí ze dne 2. dubna 2013 – Pokladní plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí

Doporučované

Nejčtenější