Novinky

Materiály na jednání vlády 29. května 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Legislativní činnost MF
 • Podklady pro jednání vlády
 • Soukromý sektor
 • Veřejný sektor
 • Zpráva o vývoji finančního trhu
 • Finanční trh
 • Finanční kontrola
 • Veřejná správa
 • Návrh zákona
 • Dohled nad úvěrovými institucemi
 • Pojišťovnictví
 • Kapitálový trh
 • Penzijní systém

Bod č. 5:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Bod č. 18:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012

Ministerstvo financí předkládá vládě „Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2012“.

Provedené roční vyhodnocení výsledků finančních kontrol ukazuje, že v roce 2012 se zvýšila účinnost při odhalování nedostatků v hospodaření s veřejnými prostředky a posílila se preventivní i represivní funkce finanční kontroly.

Finanční kontrola odhalila v činnosti orgánů veřejné správy nedostatky, které však nebyly takového charakteru, aby podstatně ohrozily nebo znemožnily plnění jejich hlavních úkolů a cílů, nebo aby významně ovlivnily řádnou správu a hospodaření s veřejnými prostředky. Ke všem zjištěným nedostatkům byla přijata opatření k nápravě.

Vláda uložila příslušným ministrům a doporučila hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy a předsedům regionálních rad regionů soudržnosti přijmout opatření ke zlepšení implementace operačních programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu Evropské unie především v oblasti řídící kontroly a řešení nesrovnalostí.

Dále vláda uložila opatření k vytvoření informačního systému pro koordinaci plánování finančních kontrol veřejné finanční podpory, poskytnuté ze státního rozpočtu nebo z Národního fondu s cílem omezit provádění duplicitních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2012

Ministerstvo financí předkládá vládě pravidelnou Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2012, ve které shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce a naznačuje trendy pro další období.

Celkový objem prostředků použitelných na finančním trhu během roku 2012 vzrostl o 6,4 % na celkových cca 4,1 bil. Kč. Největší absolutní nárůst (o 184,6 mld. Kč) zaznamenala bankovní depozita, která představují 69 % všech prostředků na českém finančním trhu. Banky tak dále upevnily svoji dominantní pozici. V bankovním sektoru se zvýšil jak ukazatel kapitálové přiměřenosti (až na úroveň 16,4 %), tak poměr vkladů a úvěrů, který je díky své úrovni 142,7 % ve srovnání s poměrem vykazovaným ostatními státy Evropy vysoce nadstandardní. Kvalita úvěrových portfolií bank se oproti minulému roku téměř nezměnila.

U družstevních záložen došlo opět k výraznému růstu členské základny a dynamickému rozvoji, který lze připisovat zejména agresivnější úrokové politice sektoru. V roce 2012 došlo k přerušení trendu zhoršování kvality úvěrového portfolia a kapitálové přiměřenosti, nicméně míra rizika sektoru družstevních záložen zůstává nadále výrazně vyšší než v případě sektoru bank.

Sektor pojišťovnictví pokračoval ve stagnaci. Ukazatel hrubého předepsaného pojistného poklesl o necelé 1 %, a to zejména z důvodu propadu segmentu neživotního pojištění. Naopak růstový trend setrval v sektoru penzijního připojištění. Tuto formu zajištění se na stáří zvolilo již cca 5,1 mil. účastníků, kteří do penzijních fondů vložili celkem 246,6 mld. Kč.

Kapitálový trh zaznamenal i přes trvající recesi české ekonomiky mírné oživení. Hlavní index pražské burzy vzrostl v průběhu roku 2012 o 14 % a objem prostředků ve fondech kolektivního investování se zvýšil o 5 %. Došlo k přerušení dosavadního trendu, kdy zahraniční fondy přitahovaly více prostředků než fondy domácí.

Zpráva obsahuje vedle analýzy dalších dílčích oblastí finančního trhu a vládního sektoru také zvláštní podkapitolu věnovanou reformě penzijního systému a výčet hlavních legislativních aktivit Ministerstva financí, které zasáhnou budoucí fungování finančního trhu. Zpráva se podrobně věnuje také působení Ministerstva financí v pracovních skupinách a výborech na evropské i globální úrovni.

Celé znění Zprávy o vývoji finančního trhu v roce 2012 a její zkrácené znění obsahující hlavní závěry budou k dispozici ode dne 30. května na internetových stránkách Ministerstva financí.

Doporučované

Nejčtenější