Novinky

Materiály na jednání vlády 2. května 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Hospodaření s majetkem státu
  • Legislativní činnost MF
  • Legislativní návrhy
  • Podklady pro jednání vlády
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Zákon o omezení plateb v hotovosti
  • Zákon o platebním styku
  • Nejvyšší kontrolní úřad

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon o platebním styku a zákon o omezení plateb v hotovosti.

Novelou zákona o platebním styku se do českého práva implementuje evropské nařízení o požadavcích pro úhrady a inkasa, které stanoví, že platby v eurech budou muset být v budoucnu prováděny v tzv. SEPA standardech. Toto nařízení začne být pro Českou republiku jako pro neeurový členský stát sice závazné až v roce 2016, ale již nyní musíme v našem právním řádu stanovit sankce za porušení tohoto nařízení a určit, že dohled nad jeho dodržováním bude vykonávat Česká národní banka.

Dále se novelizuje zákon o omezení plateb v hotovosti v reakci na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 91/2010-45 ze dne 23. února 2011, omezující aplikaci tohoto zákona jen na případy, kdy se platbou uhrazuje závazek. Takové omezení nemá racionální odůvodnění, a proto se text zákona mění tak, aby se zákon o omezení plateb v hotovosti vztahoval i na případy, kdy se platbou neplní závazek, tedy např. i na půjčky a dary.


Bod č. 13:
Informace o přijatých opatřeních ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 12/9 „Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny“

Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“), provedl kontrolní akci č. 12/9 „Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny“. Kontrolovaným obdobím byly roky 2008 až 2011. Kontrola byla prováděna na Ministerstvu financí od března 2012 do října 2012.
 
Ministerstvo financí připravilo pro jednání vlády Informaci o přijatých opatřeních ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 12/9. Materiál obsahuje informaci o realizaci opatření přijatých Ministerstvem financí k odstranění nedostatků, zjištěných v průběhu kontrolní akce č. 12/9. Jednalo se především o formální a technické nedostatky, které Ministerstvo financí již odstranilo a přijalo opatření, aby se již nemohly opakovat.


Bod č. 14:
Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/01 „Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných územními finančními orgány podle zákona o účetnictví, včetně prověření daňových řízení, a z pokut ukládaných soudy v souvislosti s vedením sbírky listin"

Kontrola NKÚ byla zaměřena zejména na postup a řádné využívání všech zákonných možností územními finančními orgány a rejstříkovými soudy při sankcionování porušení povinnosti některých subjektů zveřejňovat účetní závěrku a výroční zprávu a zakládat je do sbírky listin v obchodním rejstříku.
Pravomoc kontrolovat dodržování povinností stanovených příslušnými právními předpisy a ukládat pokuty za porušení stanovených povinností byla výše uvedenými orgány naplňována, přičemž nebyla zjištěna závažnější pochybení. Z kontrolního závěru NKÚ je nicméně zřejmé, že vysoké procento povinných subjektů své povinnosti neplní, přičemž současné donucovací nástroje uplatňované územními finančními orgány, nyní orgány Finanční správy České republiky, a rejstříkovými soudy nejsou příliš účinné.
Materiál navrhuje zpracovat a předložit vládě analýzu nejvhodnějšího legislativního řešení možnosti orgánů Finanční správy České republiky poskytovat rejstříkovým soudům informace získané při správě daní, jde-li o údaje potřebné pro vedení sbírky listin u obchodního rejstříku, nastavení vhodného kontrolního mechanismu úplnosti sbírky listin u rejstříkových soudů a efektivního a jednotného nastavení sankcí za nezveřejňování těchto údajů.
Bod č.15:
Členství České republiky v mezinárodních organizacích
Ministerstvo financí předkládá vládě materiál ke členství České republiky v mezinárodních organizacích.
Cílem materiálu je podat vládě souhrnnou informaci o členství České republiky v mezinárodních organizacích, upozornit na některé problémy s tím související a navrhnout systémové změny hrazení příspěvků mezinárodním organizacím tak, aby byla sjednocena obsahová a finanční zodpovědnost jednotlivých subjektů.


Bod č. 16:
Metodika přípravy veřejných strategií

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál Metodika přípravy veřejných strategií (dále jen „metodika“). Metodika je Projekt Ministerstva financí, financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, zaměřený na zásadní zkvalitnění strategického řízení ve veřejné správě s vazbou na státní rozpočet.
Součástí realizace projektu bylo testování návrhu Metodiky na všech úrovních veřejné správy a cyklus školení pro vybrané pracovníky. Projekt byl koncipován tak, aby po skončení jeho financování ze Strukturálních fondů EU přešla hotová Metodika přípravy veřejných strategií do běžné praxe subjektů veřejné správy.


Bod č. 18:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 250)

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnný materiál navrhující na části majetku, s kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad (dříve PF ČR) a na části majetku, s kterým je příslušný hospodařit ÚZSVM, privatizaci formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté kupní ceny.
Dohodnuté kupní ceny nemovitostí byly stanoveny minimálně ve výších cen v čase a místě obvyklých, zjištěných na základě soudními znalci vypracovaných znaleckých posudků, nebo byly stanoveny podle cenové mapy stavebních pozemků Magistrátu hl. m. Prahy a potvrzeny Analyticko-metodickým odborem ÚZSVM jako ceny v čase a místě obvyklé.

Bod č. 19:
Návrh na zcizení objektu občanské vybavenosti Březová č.p. 106

Ministerstvo financí připravilo materiál pro schůzi vlády, na jehož základě by měla vláda odsouhlasit dispozici s objektem občanské vybavenosti a příslušného pozemku v Březové, okres Opava.

Jedná se o objekt po bývalém Okresním úřadu Opava, se kterým je nyní příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten však objekt nevyužívá a dále jej pronajímá obci Březová.

Protože ani jiné státní instituce o majetek neprojevily zájem, jde o majetek pro stát nepotřebný a proto je navrhováno, aby vláda odsouhlasila záměr dispozice. Jakmile vláda vysloví s tímto záměrem souhlas, zahájí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových kroky vedoucí k účelnému naložení s tímto  majetkem v souladu se zákonem o majetku státu.

Bod č. 20:
Informace o záměru prodeje majetkové účasti státu na podnikání společnosti VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.

Česká republika – Ministerstvo financí vlastní akciový podíl ve výši 96,50 % základního kapitálu slovinské společnosti VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. Zbývajících 3,50 % základního kapitálu tvoří akcie v držení společnosti, tudíž Ministerstvo financí vlastně nepřímo ovládá 100 % společnosti.  

Akciová společnost VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. je papírenský kombinát s roční produkcí 200 000 tun novinových a recyklovaných grafických papírů. Podnik zaměstnává 380 pracovníků. V roce 2011 vytvořila společnost při obratu 106 mil. EUR ztrátu 2,2 mil. EUR. Za rok 2012 je společnost předběžně v mírném zisku.

Metodou prodeje bude obchodní veřejná soutěž podle obchodního zákoníku, přičemž jediným kritériem bude výše navržené ceny. Ministerstvo financí si vyhradí právo kdykoliv bez náhrady soutěž zrušit. Celý proces prodeje zajistí Ministerstvo financí ve spolupráci se společností.

Pro informaci:

Bod č. 3:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Technická podpora produktů Oracle v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě veřejné zakázky „Technická podpora produktů Oracle“. Jedná se o zakázku na pokračování stávající technické podpory produktů Oracle, které jsou nutné pro zajištění chodu informačních systémů Ministerstva financí.

Bod č.7:
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky celní správy v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě podpisu smlouvy týkající se zajištění úprav stávající aplikace „Registr značení lihu“, která je součástí informačního systému celní správy. Úprava aplikace je vynucena návrhem zákona o povinném značení lihu, který je v současnosti v legislativním procesu. Úpravy stávající aplikace jsou podmíněny technickou, technologickou návazností a platnými autorskými právy. Případná změna dodavatele by vedla k dodání produktů odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost s původními aplikacemi nebo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě.

Doporučované

Nejčtenější