Novinky

Materiály na jednání vlády 15. května 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Legislativní činnost MF
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Dvojí zdanění
  • Sultán Omán
  • Twinning
  • TAIEX
  • Zahraniční pomoc
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor

Bod č. 18:
Zvýšení účasti ČR v unijních projektech Twinning a TAIEX v zemích sousedství EU

Ministerstvo financí a Ministerstvo zahraničních věcí předkládají vládě materiál navrhující zvýšení účasti ČR v unijních projektech Twinning a TAIEX. Cílem je zvýšit povědomí o významu Twinningu a aktivit TAIEX v rámci státní správy ČR, integrovat tyto unijní nástroje pomoci do personálních strategií institucí naší státní správy a napomoci tak většímu zapojení ČR do těchto projektů.

Bod č. 28:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Sultanátem Omán o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní

Ministerstvo financí spolupředkládá vládě ke schválení návrh smlouvy mezi Českou republikou a Sultanátem Omán, a to ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích. Příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států. Mezi zeměmi je obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Česká republika má v současné době v platnosti 80 mezinárodních daňových smluv komplexního charakteru. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Sultanátem Omán v současnosti navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN.

Bod č. 36:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).

Předkládaný návrh novely zákona stejně jako současné znění zákona vychází z požadavků směrnice o povinném auditu. Cílem navrhovaných změn je zejména zkvalitnění zavedeného systému kontroly kvality u auditorů a posílení veřejného dohledu nad tímto systémem, kterým je ze zákona pověřena Rada pro veřejný dohled nad auditem. Návrh zákona tímto reaguje na doplňující legislativu vycházející ze zmiňované směrnice, kterou je doporučení Evropské komise k externímu zajištění kvality u statutárních auditorů a auditorských společností provádějících audit subjektů veřejného zájmu. Návrh zákona současně promítá do právní úpravy výkonu auditorské činnosti změny vyvolané přijetím některých jiných zákonů, zejména pak v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.

Dále pak obsahuje úpravy zohledňující dosavadní zkušenosti po implementaci požadavků směrnice o povinném auditu a odstraňující výkladové nejasnosti a některé další nedostatky zákona o auditorech, které byly při jeho aplikaci v praxi identifikovány.

Přínosem předloženého návrhu zákona bude zajištění řádného a kvalitního výkonu auditorské činnosti a zvýšení transparentnosti právního prostředí v oblasti auditu, což přispěje k posílení důvěryhodnosti účetních závěrek ověřených auditorem vůči domácím i zahraničním investorům a bude mít pozitivní dopad nejen na podnikatelské prostředí a finanční trhy. Navrhovaná účinnost tohoto zákona je k 1. 1. 2014.

Bod č. 37:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Vláda svým usnesením č. 543 ze dne 19. 7. 2012 schválila Harmonogram předložení návrhů změn právních předpisů, upravujících výkon kontrol v souvislosti s přijetím zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. Tímto usnesením současně uložila jednotlivým resortům přizpůsobit procesní postupy kontrol vykonávaných v jejich gesci tomuto předpisu a vypustit z nich duplicitní ustanovení, která se s účinností od 1.1.2014 budou řídit novým kontrolním řádem.

V působnosti Ministerstva financí se tento úkol týká zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dále zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Navrhovaná právní úprava odstraňuje terminologické a jiné disproporce, které by v právním řádu nastaly v případě, že by nabyl účinnosti nový kontrolní řád, aniž by současně nabyl účinnosti navrhovaný zákon, kterým se mění zákon o finanční kontrole a zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Zejména pak tato úprava vypouští duplicitní ustanovení, uvedená v těchto zvláštních právních předpisech v působnosti Ministerstva financí.

Pro informaci

Bod č. 12:
Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení zavádění legislativních změn do informačního systému finanční správy podle usnesení vlády č. 246 ze dne 10. dubna 2013

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál „Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení zavádění legislativních změn do informačního systému finanční správy dle usnesení vlády č. 246 ze dne 10. dubna 2013“. Předmětem veřejné zakázky je zajištění aplikačního modulu IS ADIS pro druhou fázi úprav podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Informační systém finanční správy je využíván cca 15 tisíci pracovníky Finanční správy ČR, je provozován na Specializovaném finančním úřadě, na všech finančních úřadech a územních pracovištích a na Generálním finančním ředitelství. S ohledem na vysokou míru automatizace procesů v daňovém řízení a změny, které vyplývají z transformace daňové správy do Finanční správy ČR, je pro fungování Finanční správy ČR realizace zakázky nezbytností.

Bod č. 13:
Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění „Snížení rozsahu dodávané funkcionality RISPR, včetně řešení ve funkční oblasti RISRE při současném navýšení objemu služeb funkční a technické podpory v rámci IISSP“

Ministerstvo financí předkládá vládě Informaci o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Snížení rozsahu dodávané funkcionality RISPR, včetně řešení ve funkční oblasti RISRE při současném navýšení objemu služeb funkční a technické podpory v rámci IISSP“ v jednacím řízení bez uveřejnění.

Ministerstvo financí po vzájemné dohodě s dodavatelem Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) – společností IBM Česká republika, spol. s r.o. zkrátilo termín ukončení projektu IISSP  z původního termínu 19. 9. 2013 na 31. 5. 2013, a tím současně došlo ke snížení celkové ceny projektu IISSP o 32.181.555,- Kč (bez DPH).

Doporučované

Nejčtenější