Novinky

Materiály na jednání vlády 10. dubna 2013

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • ČEB
  • Finanční arbitr
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Legislativa
  • Návrh zákona
  • Podklady pro jednání vlády
  • Rekodifikace soukromého práva
  • Veřejný sektor
  • Výroční zpráva
  • Daň z nemovitých věcí

Bod č. 20:
Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

Předložení návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí je důsledkem transformace daně dědické a daně darovací pod režim daně z příjmů. Dochází ke zrušení dosavadního zákona  č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a cílem návrhu je zachovat zdanění úplatných převodů nemovitostí v podobě zdanění nabývání nemovitých věcí, což souvisí s rozsáhlými změnami v oblasti soukromého práva. Návrh zákona zajišťuje vyšší efektivitu výběru daně a snižuje administrativní náročnost správy daně pro správce daně i poplatníky.

Oproti současné právní úpravě daně z převodu nemovitostí je navrženo sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele, jak je tomu v převážné většině členských zemí EU. Na základě této úpravy dojde ke zrušení institutu ručitele pro účely této daně.
Jedním z podstatných cílů zákona je rovněž snížení administrativní náročnosti související s výběrem daně u poplatníků i správců daně a omezení počtu případů povinného předkládání znaleckých posudků podle oceňovacích předpisů o zjištěné ceně nemovitých věcí. S tím je spojena nová konstrukce základu daně u běžně převáděných nemovitých věcí, k nimž patří zejména převody nemovitých věcí určených k bydlení či rekreaci a některé pozemky. Pro určení základu daně se navrhuje cenu sjednanou porovnat namísto zjištěné ceny dle znaleckého posudku s výší 75 % tzv. směrné hodnoty, což je údaj zjištěný správcem daně, vycházejí z cen nemovitých věcí v daném místě a čase při zohlednění druhu, účelu, polohy, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci, pokud se tak sám poplatník rozhodne. Poplatník díky této změně nebude mít za povinnost vždy předložit znalecký posudek, nicméně bude mu zachována možnost v případě jeho zájmu znalecký posudek nechat vyhotovit. I v tomto případě se nově bude porovnávat sjednaná cena pouze vůči 75 % zjištěné ceny ve znaleckém posudku.

Návrh celkově omezuje rozsah písemností, jež budou poplatníci povinni k daňovým přiznáním přikládat. Současně dojde k odstranění povinného ověřování listin, neboť nová právní úprava dává poplatníkům možnost přikládat ostatní písemnosti pouze ve formě kopie.

Návrh nového zákona upravuje dále některé otázky vyplývající z potřeb praxe, včetně přehodnocení rozsahu a opodstatněnosti osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí. Z hlediska osvobození od daně se však nově navrhuje rozšířit možnost uplatnění osvobození od daně pro případy všech  prvních úplatných nabytí nových bytů a rodinných domů, včetně pozemků, jejichž jsou součástí. Zákon též nově odstraňuje dvojí zdanění finančního leasingu, neboť zahrnuje osvobození pro případy nabytí nemovité věci užívané na základě smlouvy o finančním leasingu jejím uživatelem při skončení leasingového vztahu.

Přijetí navrhované právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí  povede ke snížení zátěže správce daně i poplatníků, a to v rovině administrativní i platební.


Bod č. 21:
Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách

V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2013 schváleným usnesením vlády č. 84 ze dne 6. února 2013 předkládá Ministerstvo financí návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších změnách.

Navrhovaná právní úprava má za cíl s účinností od 1. ledna 2014 přizpůsobit veškeré daňové zákony rekodifikaci soukromého práva a provést další potřebné změny, z nichž nejvýznamnější je realizace I. fáze jednoho inkasního místa; plné spuštění jednoho inkasního místa (II. fáze) se předpokládá s účinností od 1. ledna 2015.

Výjimkou je zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který se navrhuje zrušit. Daň z nabytí nemovitých věcí bude nově upravena v samostatném zákoně. Daň dědická a daň darovací budou inkorporovány do daní z příjmů.

Předpokládané nabytí účinnosti zákona je odvozeno od nabytí účinnosti rekodifikace soukromého práva hmotného, tedy 1. ledna 2014.

 

Pro informaci:

Bod č. 1:
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2012

Ministr financí předkládá členům vlády pro informaci Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2012. Tato zpráva vypracovaná finančním arbitrem obsahuje v souladu se zákonem o finančním arbitrovi též informaci o nákladech vynaložených na zajištění výkonu činnosti a o projednávaných případech.

Finanční arbitr je správní orgán, který je příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu. Do jeho působnosti patří rozhodování sporů z oblasti platebního styku a elektronických peněz, spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování.

Bod č. 8:
Informace o přijatých opatřeních ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/11 (Peněžní prostředky poskytnuté České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát; výkon akcionářských práv státu v České exportní bance, a.s.)

Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“), uskutečnil kontrolní akci ve věci „Peněžní prostředky poskytnuté České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření s prostředky, za které ručí stát; výkon akcionářských práv státu v České exportní bance, a.s.“ (dále jen „ČEB“). Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 až 2011. Kontrola byla prováděna na Ministerstvu financí od května do prosince 2011 a v ČEB od května 2011 do března 2012.

Na základě závěrečné zprávy NKÚ, Ministerstvo financí navrhuje novelizaci vyhlášky č. 278/1998 Sb. a přijmout opatření, která jsou orientována na posílení kontroly. Novelizace upřesňuje údaje požadované Ministerstvem financí ve vztahu k ČEB, zejména z hlediska jejich definice a způsobu získávání a jejich vykazování. Nově je také zařazena kvantifikace státní záruky, která je ze strany MF vyžadována, ale zatím není v rámci vyhlášky upravena. Novelizací vyhlášky č. 278/1998 Sb. bude zpřísněno zasílání povinných dat ČEB směrem k Ministerstvu financí zaměřených zejména k výkonu dotačních, evidenčních a kontrolních povinností.

Doporučované

Nejčtenější