Novinky

Materiály na jednání vlády 26. června 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Penzijní připojištění
 • Podklady pro jednání vlády
 • Pojišťovnictví
 • Daň z přidané hodnoty
 • Státní rozpočet
 • Zákon o DPH
 • Veřejný sektor
 • Legislativa

Bod č. 2:
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2013 a střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády materiál "Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2013 a střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015". Východiskem pro zpracování bylo usnesení vlády č. 275/2012. Materiál obsahuje návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu na léta 2013 až 2015 a návrh příjmů a výdajů státních fondů na léta 2013 až 2015. Předložený návrh zabezpečuje stanovené cíle vlády, zejména udržení trajektorie snižování deficitů veřejných rozpočtů ve výši 2,9 % v roce 2013, 1,9 % v roce 2014 a 0,9 % v roce 2015 . Deficit státního rozpočtu je navržen v letech 2013 až 2015 ve výši 100 mld. Kč, 70 mld. Kč a 30 mld. Kč.

Bod č. 5:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Návrh zákona je předkládán především z  důvodu povinné implementace Směrnic EU v oblasti daně z přidané hodnoty k 1. 1. 2013. Jedná se o směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, pokud jde o pravidla fakturace. Tyto změny se týkají náležitostí a typů daňových dokladů, jejich vystavování a uchování, zrovnoprávnění daňových dokladů v elektronické a listinné podobě a změny související a navazující. Dále se jedná o promítnutí některých změn vyplývajících z prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 a o provedení změn při určení místa plnění při poskytnutí služby, nájmu dopravního prostředku, které vyplývají ze směrnice Rady 2008/8/ES. 

Dalším a zásadním důvodem pro předložení novely je návrh dalších opatření pro boj s daňovými úniky v oblasti daně z přidané hodnoty vč. zavedení nových instrumentů:

 • Plátci daně z přidané hodnoty, vč. budoucích plátců daně, budou mít povinnost činit svá podání elektronicky, a to s výjimkou fyzických osob s obratem do 6 mil. Kč. Tato povinnost by podle návrhu měla platit od 1.1.2014.
 • Pro nové plátce daně z přidané hodnoty bude jako zdaňovací období, za které podávají daňové přiznání, povinně platit po stanovenou dobu kalendářní měsíc. V případě, že plátce splní zákonem stanovené podmínky, bude si moci, po uplynutí určité doby, jako zdaňovací období zvolit kalendářní čtvrtletí.
 • Novela zavádí nový institut nespolehlivého plátce. Takový status může získat ten plátce daně z přidané hodnoty, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. V případě, že rozhodnutí o označení plátce daně z přidané hodnoty za nespolehlivého plátce nabude právní moci, zveřejní správce daně tuto skutečnost způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že příjemce zdanitelného plnění bude od okamžiku zveřejnění této skutečnosti s nespolehlivým plátcem obchodovat, vystavuje se riziku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z tohoto zdanitelného plnění. Obdobně bude přístupná informace i o tom, že plátce přestal být nespolehlivým plátcem.
 • Novela zavádí povinnost pro daňové subjekty uvádět v přihlášce k registraci své účty používané pro ekonomickou činnost s tím, že použití jiných účtů než těchto správci daně oznámených účtů, bude nově důvodem pro ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění.
 • Nově se také stanovuje povinnost ručení za DPH pro oprávněného příjemce v souvislosti se vznikem povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň.
 • Podstatné změny se také týkají vymezení a registrace plátců, zavádí se institut identifikované osoby a novela také obsahuje řadu navazujících změn. Významnou změnou v oblasti daně z přidané hodnoty u nemovitostí je umožnění volby zdaňovat převod nemovitostí po zákonem stanovené lhůtě se současným prodloužením této lhůty ze tří na pět let.
 • Součástí tohoto návrhu zákona je i změna v zákonu o správních poplatcích z důvodu zpoplatnění žádosti o závazném posouzení. Zde se navrhuje sjednocení výše správního poplatku na částku 10 000 Kč za každý návrh na vydání rozhodnutí o závazném posouzení, které bude vydáno v procesním režimu daňového řádu.
 • Účinnost tohoto návrhu zákona se předpokládá od 1. ledna 2013 s několika výjimkami. Těmito výjimkami jsou část čtvrtá, která obsahuje úpravy v souvislosti s vracením daně fyzickým osobám (turistům) ze třetích zemí při vývozu zboží, s předpokládaným nabytím účinnosti od 1. dubna 2013, část pátá, která obsahuje změny týkající se povinnosti plátců činit podání elektronicky, s předpokládaným nabytím účinnosti od 1. ledna 2014, a část šestá, která obsahuje legislativně-technické změny do znění zákona č. 235/2004 Sb., ve znění zákona o jednom inkasním místě, v návaznosti na novou koncepci registrace, s předpokládaným nabytím účinnosti ke dni nabytí účinnosti zákona o jednom inkasním místě.

Bod č. 6:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění se státním příspěvkem v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení pro pojišťovnictví v právu Evropské unie

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění se státním příspěvkem v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení pro pojišťovnictví v právu Evropské unie. Návrh je reakcí na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 1. března 2011 ve věci C – 236/09 Test-Achats, který s účinností ode dne 21. prosince 2012 zrušil výjimku z pravidla rovného zacházení mezi muži a ženami pro pojišťovnictví. Tuto výjimku doposud umožňuje čl. 5 odst. 2 směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.

Cílem navrhovaného zákona je změna zákona o pojistné smlouvě, zákona o pojišťovnictví a zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem tak, aby bylo nejpozději počínaje 21. prosincem 2012 zajištěno stejné zacházení s ženami i muži při stanovení výše pojistného a pojistného plnění a nedocházelo tak k diskriminaci na základě pohlaví. Použití věku a zdravotního stavu jako určujícího faktoru při stanovení výše pojistného nebo pojistného plnění zůstává nedotčeno.   

V případě porušení uvedené zásady ze strany pojistitele bude mít dotčená osoba možnost postupovat podle  § 10 antidiskriminačního zákona, tedy bude mít  nárok na upuštění od diskriminace, odstranění následků protiprávního jednání a případně poskytnutí zadostiučinění.

Nový režim se uplatní na právní vztahy z pojistných smluv uzavřených ode dne navrhované účinnosti zákona, tj. od 21. prosince 2012, a dále také na právní vztahy z takových smluv uzavřených dříve, pokud od uvedeného data dojde k prodloužení pojistné doby nebo ke změně podmínek majících vliv na stanovení výše pojistného nebo pojistného plnění. Na změnu smlouvy, která by měla pro pojistníka nepříznivý dopad na výši pojistného nebo pojistného plnění, musí pojistitel pojistníka předem písemně upozornit.

Doporučované

Nejčtenější