Novinky

25. dubna 2012

Materiály na jednání vlády 25. dubna 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Zahraniční pohledávky
  • Pokladní plnění
  • Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech
  • Kajmanské ostrovy
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Legislativa

Bod č. 4:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu české republiky za 1. čtvrtletí 2012

V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí o něm podává informaci vládě, která ji následně předkládá rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Informace dále obsahuje komentář o řízení státního dluhu, situační zprávu státní pokladny a informaci o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2011.

Související informace

 

Bod č. 14:
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky ke schválení návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech (dále jen „Dohoda“).
 
Česká republika tak reaguje na nutnost posílení vzájemné výměny informací v oblasti daní, která je výsledkem rostoucí provázanosti celosvětové ekonomiky. Pro efektivní aplikaci a vymáhání vnitrostátních daňových zákonů, se ukazuje jako nezbytné, urychleně posílit proces budování rozvinutého systému mezinárodní výměny informací. Výměna informací nebude pokryta pouze na území členských států Evropské unie, ale také v jurisdikcích, které svým daňovým režimem narušují principy spravedlivé daňové soutěže a umožňují tak snižování daňových příjmů v ostatních státech mezinárodního společenství.

Ministerstvo financí v této souvislosti zahájilo řadu jednání se státy s preferenčními daňovými režimy (tzv. „daňové ráje“), které prozatím vyústily ke sjednání sedmi konečných textů návrhů dohod o výměně informací s příslušnými jurisdikcemi. Návrh Dohody o výměně informací a doprovodných dokumentů s vládou Kajmanských ostrovů je zatím poslední z nich, který již dospěl do fáze schvalovacího procesu nutného k ratifikaci Dohody.

Uzavřením navrhované Dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné ke správnému stanovení, výběru a vymáhání daní, popř. k vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů.

Pro informaci

Bod č. 1:
Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2011

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci „Roční souhrnnou zprávu o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2011“. Cílem zprávy je informovat členy vlády o stavu pohledávek České republiky v zahraničí a o výsledcích dosažených při jejich správě a likvidaci v roce 2011. Součástí informace je i tabulka s přehledem stavu pohledávek České republiky vůči zahraničí k 31.12.2011. Kompletní zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí.

Doporučované

Nejčtenější