Novinky

23. května 2012

Materiály na jednání vlády 23. května 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Podklady pro jednání vlády
 • Návrh zákona
 • Veřejná zakázka
 • Finanční arbitr
 • Mezinárodní měnový fond
 • Moravskoslezský kraj
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Deficit veřejných financí
 • Důchodové spoření
 • Revitalizace
 • Zpráva
 • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 11. dubna 2012 č. 275 k přípravě státního rozpočtu na léta 2013 až 2015 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2013 až 2015 předkládá Ministerstvo financí novely příslušných zákonů v daňové a pojistné oblasti, které by měly znamenat postupné snižování schodku veřejných rozpočtů. Postupné snižování schodku veřejných financí je vyjádřeno podílem schodku veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu (v metodice ESA 95). Tento podíl je stanoven pro rok 2013 ve výši 2,9 % HDP, pro rok 2014 ve výši 1,9 % HDP a pro rok 2015 ve výši 0,9 % HDP.

Jednotlivá opatření byla schválena na poradě ekonomických ministrů dne 10. dubna 2012. Daná opatření se dotýkají zejména daňových zákonů, přičemž účinnost těchto opatření je rozdělena do dvou kroků podle nabytí účinnosti jednotlivých opatření. První opatření nabudou účinnosti již v roce 2013, přičemž tato opatření rovněž obsahují ustanovení s omezenou dobou účinnosti do konce roku 2015. V roce 2014 nabudou účinnosti další opatření, která však nejsou součástí tohoto materiálu.

Stručný popis navrhované úpravy:

V roce 2013 vstoupí v účinnost následující navrhovaná daňová opatření:

 • omezení při používání tzv. výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob;
 • zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům;
 • zrušení tzv. zelené nafty;
 • zvýšení daně z převodu nemovitosti o jeden procentní bod.

Změny, které taktéž vstoupí v účinnost v roce 2013, ale jejich účinnost je omezená do konce roku 2015:

 • solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu;
 • zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro pracující důchodce;
 • zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod;
 • zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Další opatření, které bylo do předloženého návrhu zákona zapracováno na základě zásadní připomínky Ministerstva práce a sociálních věcí, je sjednocení sociálních nepojistných dávek poskytovaných v oblasti bydlení.

K omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob

 • Stávající výše výdajových paušálů bude zachována. U činností spadajících do paušálů ve výši 40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 800 tis. Kč, resp. 600 tis. Kč (tedy maximálním možným odpočtem rovným 40 %, resp. 30 % z mezního příjmů stanoveného ve výši 2 mil. Kč).
 • Osoby využívající výdajové paušály dále nebudou moci uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě a na manžela či manželku bez vlastních příjmů, pokud budou mít příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti.
 • V případě souběhu příjmů z více druhů činností bude nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu daně.

Ke zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům

 • V současně době se na příjmy daňových nerezidentů uplatňuje srážková daň ve výši 15 %. S účinností od roku 2013 se navrhuje zvýšit sazbu této daně na úroveň 35 %. Zvýšená sazba srážkové daně by se uplatňovala vůči příjmům rezidentů všech zemí a jurisdikcí, se kterými doposud Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.

Ke zrušení tzv. zelené nafty

 • Zrušením tzv. zelené nafty je sledováno odstranění distorzní daňové úlevy, kdy jedné skupině podnikatelů je poskytováno zvýhodnění oproti ostatním skupinám podnikatelů. Efektivní kontrola oprávněnosti vrácení části spotřební daně z minerálních olejů použitých v zemědělské prvovýrobě je značně omezená, a tak dochází i k častému zneužívání této daňové výjimky. Zrušením tzv. zelené nafty dojde i ke snížení administrativního zatížení, a to jak na straně plátců spotřební daně, tak na straně správce daně. Ke stejnému kroku, zrušení vrácení části spotřební daně z minerálních olejů použitých v zemědělství, dojde také od roku 2013 i v sousedním Rakousku.

Ke zvýšení daně z převodu nemovitosti

 • U daně z převodu nemovitostí je navrhováno zvýšení sazby daně ze stávajících 3 % na 4 %.

K solidárnímu zvýšení daně z příjmů fyzických osob

 • Pro roky 2013 až 2015 bude zavedeno solidární  zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu. Daň se bude zvyšovat, pokud v příslušném zdaňovacím období součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (tj. příjem hrubý, nikoli „superhrubá mzda“) a dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (tj. čistý příjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti) přesáhne v tomto zdaňovacím období 48násobek průměrné mzdy podle zákona č. 589/1992 Sb. Rozpočtové určení daně z příjmů fyzických osob bude upraveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu.

Ke zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce

 • V roce 2008 bylo důchodcům umožněno uplatňovat základní slevu na dani z příjmů fyzických osob. Do té doby to možné nebylo s ohledem na skutečnost, že tato základní sleva na dani (či bývalá základní nezdanitelná část základu daně) má zajistit efektivní nezdanění životního minima, čehož je u důchodců dosaženo vyplácením důchodu, který nepodléhá do výše 24 000 Kč měsíčně dani z příjmů fyzických osob. Vzhledem k fiskální situaci je navrženo vrátit se pro roky 2013 až 2015 ke stavu platnému do konce roku 2007, tj. že by důchodci neměli nárok na základní slevu na dani z příjmů fyzických osob.

Ke zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty

 • Pro roky 2013 až 2015 budou zvýšeny sazby daně z přidané hodnoty o 1 procentní bod, tj. na 21 % a 15 %. Rozsah plnění spadajících do jednotlivých sazeb se nebude měnit, s výjimkou přesunu některých zdravotnických prostředků, jejichž zařazení do snížené sazby daně z přidané hodnoty je v rozporu s legislativou Evropské unie, a dětských plen, jejichž zařazení do snížené sazby je předmětem sporu mezi Českou republikou a Evropskou unií. Rozpočtové určení daně z přidané hodnoty bude upraveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu.

Ke zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění

 • Pro roky 2013 až 2015 budou zrušeny maximální vyměřovací základy, tedy tzv. stropy pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Ke sjednocení sociálních nepojistných dávek poskytovaných v oblasti bydlení

 • Další opatření, které bylo do předloženého návrhu zákona zapracováno, je sjednocení sociálních nepojistných dávek poskytovaných v oblasti bydlení. V roce 2013 tak dojde ke zrušení stávajícího příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení (naposledy budou přiznány a vyplaceny za březen 2013) a zavedení jednoho příspěvku na náklady na bydlení. Tato dávka bude poprvé poskytována za duben 2013. Úpravy související s tímto opatřením bylo zpracováno Ministerstvem práce a sociálních věcí, které se tak fakticky stalo v této úpravě spolupředkladatelem.       


Bod č. 3:
Návrh zákona o pojistném na důchodové spoření a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o pojistném na důchodové spoření a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření.

V důsledku toho, že zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, nenabude účinnosti 1. ledna 2013, jak bylo vládou původně navrhováno, ale až 1. ledna 2015, jak schválil Senát, dochází k absenci nezbytně požadované individualizace plateb daní a veřejných pojistných, která je jedním z předpokladů fungování inkasa finančních prostředků pro důchodové spoření.

Předkládané návrhy tedy vedle změn legislativně technického charakteru obsahují i z právního hlediska jiné uchopení nastaveného systému financování důchodového spoření.

Cílem obou návrhů je odstraění legislativních i věcných problémů nastaveného systému financování důchodového spoření, což je nezbytné pro jeho fungování od roku 2013. Oba návrhy jsou koncipovány tak, aby po spuštění jednoho inkasního místa (plánováno rok po účinnosti obou návrhů, tj. v roce 2014) bylo nutné učinit minimum zásahů do nově vytvořeného systému správy pojistného na důchodové spoření.


Bod č. 10:
Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu předkládají vládě ke schválení zadání předmětné veřejné zakázky, ustanovení hodnotící komise a zahájení zadávacího řízení k zadání této veřejné zakázky o celkové předpokládané hodnotě 554.875.000 Kč bez DPH.


Bod č. 13:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2011

Ministerstvo financí předkládá vládě „Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2011“. Zpráva hodnotí výsledky finančních kontrol, přiměřenost a účinnost zavedeného systému finanční kontroly a jeho podílu na vytváření podmínek pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Samostatně vyhodnocuje výsledky systému finančního řízení a kontroly v odpovědnosti řídících a výkonných struktur, systému veřejnosprávních kontrol hospodaření s prostředky rozpočtu České republiky, systému veřejnosprávních kontrol a auditů finančních prostředků ze zahraničí a činnost interního auditu v orgánech veřejné správy.

Součástí zprávy je i hodnocení závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol, přehled výsledků veřejnosprávních kontrol a auditů finančních prostředků ze zahraničí a přehled nesrovnalostí postoupených Evropskému úřadu pro boj proti podvodům.

Vyhodnocení ukazuje, že v roce 2011 se zvýšila účinnost finanční kontroly při odhalování nedostatků v hospodaření s veřejnými prostředky a posílila se preventivní i represivní funkce finanční kontroly. Finanční kontrola odhalila v činnosti orgánů veřejné správy nedostatky, které však nebyly takového charakteru, aby podstatně ohrozily nebo znemožnily plnění jejich hlavních úkolů a cílů, nebo aby významně ovlivnily řádnou správu a hospodaření s veřejnými prostředky. Ke všem zjištěným nedostatkům byla přijata opatření k nápravě.


Bod č. 16:
Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu - otázky správy a řízení

Ministerstvo financí spolupředkládá vládě ke schválení návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu (MMF) v otázkách jeho správy a řízení (governance Fondu).

Hlavní navržené změny v Dohodě o MMF souvisejí s následujícími reformami:

 • Závazek členské základny zachovat velikost Výkonné rady  na úrovni 24 výkonných ředitelů a uskutečnit každých 8 let revizi velikosti a složení Výkonné rady.
 • Zastoupení vyspělých evropských zemí Evropy se sníží o 2 výkonné ředitele. K tomu dojde hned po naplnění XIV. všeobecné revize kvót ( v r. 2012 nebo v r. 2014).
 • Přechod na volbu všech výkonných ředitelů.
 • Možnost navýšit počet alternátů výkonného ředitele pro smíšené konstituence s počtem  7 členských zemí a více.

České republiky se navržené změny dotknou tím, že dojde ke změně belgické konstituence, již je v současnosti ČR součástí. Zatím nebylo o novém začlenění  ČR definitivně rozhodnuto.  

Přijetí uvedených změn Dohody o MMF má povahu změny mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie, o jejich přijetí tedy bude dále rozhodovat Parlament ČR a aby mohly vstoupit v platnost, musí je též ratifikovat prezident republiky.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2011

Ministr financí předkládá členům vlády České republiky pro informaci Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2011. Tato zpráva vypracovaná finančním arbitrem obsahuje v souladu se zákonem o finančním arbitrovi též informaci o nákladech vynaložených na zajištění výkonu činnosti a o projednávaných případech.

Finanční arbitr je správní orgán, který je příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu. Do jeho působnosti patří rozhodování sporů z oblasti platebního styku a elektronických peněz, od 1. července roku 2011 byla jeho působnost rozšířena též na oblast spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování.

 

Doporučované

Nejčtenější