Novinky

Materiály na jednání vlády 19. června 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Spotřební daně
 • Daň z přidané hodnoty
 • Český Aeroholding
 • České aerolinie
 • Zákon o DPH
 • Veřejný sektor
 • Zákon o místních poplatcích
 • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Návrh zákona je předkládán především z důvodu povinné implementace Směrnic EU v oblasti daně z přidané hodnoty k 1. 1. 2013. Jedná se o směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, pokud jde o pravidla fakturace. Tyto změny se týkají náležitostí a typů daňových dokladů, jejich vystavování a uchování, zrovnoprávnění daňových dokladů v elektronické a listinné podobě a změny související a navazující. Dále se jedná o promítnutí některých změn vyplývajících z prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 a o provedení změn při určení místa plnění při poskytnutí služby, nájmu dopravního prostředku, které vyplývají ze směrnice Rady 2008/8/ES.

Dalším a zásadním důvodem pro předložení novely je návrh dalších opatření pro boj s daňovými úniky v oblasti daně z přidané hodnoty vč. zavedení nových instrumentů:

 • Plátci daně z přidané hodnoty, vč. budoucích plátců daně, budou mít povinnost činit svá podání elektronicky, a to s výjimkou fyzických osob s obratem do 6 mil. Kč. Tato povinnost by podle návrhu měla platit od 1.1.2014.
 • Pro nové plátce daně z přidané hodnoty bude jako zdaňovací období, za které podávají daňové přiznání, povinně platit po stanovenou dobu kalendářní měsíc. V případě, že plátce splní zákonem stanovené podmínky, bude si moci, po uplynutí určité doby, jako zdaňovací období zvolit kalendářní čtvrtletí.
 • Novela zavádí nový institut nespolehlivého plátce. Takový status může získat ten plátce daně z přidané hodnoty, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. V případě, že rozhodnutí o označení plátce daně z přidané hodnoty za nespolehlivého plátce nabude právní moci, zveřejní správce daně tuto skutečnost způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že příjemce zdanitelného plnění bude od okamžiku zveřejnění této skutečnosti s nespolehlivým plátcem obchodovat, vystavuje se riziku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z tohoto zdanitelného plnění. Obdobně bude přístupná informace i o tom, že plátce přestal být nespolehlivým plátcem.
 • Novela zavádí povinnost pro daňové subjekty uvádět v přihlášce k registraci své účty používané pro ekonomickou činnost s tím, že použití jiných účtů než těchto správci daně oznámených účtů, bude nově důvodem pro ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění.
 • Nově se také stanovuje povinnost ručení za DPH pro oprávněného příjemce v souvislosti se vznikem povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň.
 • Podstatné změny se také týkají vymezení a registrace plátců, zavádí se institut identifikované osoby a novela také obsahuje řadu navazujících změn. Významnou změnou v oblasti daně z přidané hodnoty u nemovitostí je umožnění volby zdaňovat převod nemovitostí po zákonem stanovené lhůtě se současným prodloužením této lhůty ze tří na pět let.

Součástí tohoto návrhu zákona je i změna v zákonu o správních poplatcích z důvodu zpoplatnění žádosti o závazném posouzení. Zde se navrhuje sjednocení výše správního poplatku na částku 10 000 Kč za každý návrh na vydání rozhodnutí o závazném posouzení, které bude vydáno v procesním režimu daňového řádu.

Účinnost tohoto návrhu zákona se předpokládá od 1. ledna 2013 s několika výjimkami. Těmito výjimkami jsou část čtvrtá, která obsahuje úpravy v souvislosti s vracením daně fyzickým osobám (turistům) ze třetích zemí při vývozu zboží, s předpokládaným nabytím účinnosti od 1. dubna 2013, část pátá, která obsahuje změny týkající se povinnosti plátců činit podání elektronicky, s předpokládaným nabytím účinnosti od 1. ledna 2014, a část šestá, která obsahuje legislativně-technické změny do znění zákona č. 235/2004 Sb., ve znění zákona o jednom inkasním místě, v návaznosti na novou koncepci registrace, s předpokládaným nabytím účinnosti ke dni nabytí účinnosti zákona o jednom inkasním místě.

 

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a další související zákony. Návrh zákona je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády a dále z důvodu implementace směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků, která zavedla nové minimální sazby tabákových výrobků. Změna sazeb spotřební daně z cigaret je navržena tak, aby k 1. lednu 2014 bylo dosaženo minimálních sazeb spotřební daně stanovených směrnicí. Sazba spotřební daně z tabáku ke kouření byla stanovena na základě požadavku vyplývajícího z porady ekonomických ministrů, kde bylo stanoveno přiblížení sazeb spotřební daně z tabáku ke kouření na 75 % minimální sazby cigaret v roce 2013 a  na 80 % minimální sazby cigaret v roce 2014.

Novela obsahuje změny vyplývající z praktických zkušeností správce daně. Změny se týkají  obecné části zákona o spotřebních daních, především úpravy možnosti celního úřadu stanovit v případě změny množství vyráběných nebo skladovaných vybraných výrobků v daňovém skladu další podmínky pro zabezpečení těchto výrobků a možnosti uložit další opatření, která zabrání jejich neoprávněnému použití.
Dále novela navrhuje umožnit v určitých případech použití zajištění daně k úhradě nedoplatku na všech daních a jejich příslušenství. V novele je také jednoznačně vymezen vztah zajištění daně mezi zákonem o spotřebních daních a zajišťovacími instrumenty daňového řádu.

Pravomoci správce daně jsou nově upraveny tak, aby odpovídaly procesnímu předpisu, tedy daňovému řádu, a bylo tak zabráněno duplicitám nebo případnému zúžení pravomocí správce daně.

U minerálních olejů je zaváděno vracení daně z minerálních olejů použitých pro mineralogické postupy a metalurgické procesy a je zpřesněno vracení daně u tzv. ostatních benzinů.

V oblasti tabákových výrobků má být umožněno, aby odběratel mohl požádat pověřený celní úřad o snížení úhrady hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru nebo o snížení zajištění hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru. Jsou stanoveny podmínky a způsob, jakým může odběratel o takové snížení žádat a také je stanovena výše snížení úhrady nebo zajištění. Na základě těchto úprav je navrhována změna zákona o správních poplatcích.

V návaznosti na nový zákon o Celní správě ČR je v novele  navrhována změna stávající koncepce kompetenčních ustanovení zákona.  

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 384/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb.

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon o místních poplatcích. Cílem návrhu zákona je aktualizace právní úpravy některých místních poplatků a současně úprava speciálních procesních ustanovení ve vztahu k ustanovením daňového řádu. Návrh zákona, který je nyní předkládán k projednání, byl vládě předložen již v březnu tohoto roku, následně byl posouzen pracovními komisemi Legislativní rady vlády a komisí pro hodnocení dopadů regulace (RIA). Po předložení návrhu zákona vládě a v průběhu jeho projednávání v orgánech Legislativní rady vlády, vstoupila v platnost novela zákona o místních poplatcích, zákon č. 174/2012 Sb.. Na doporučení místopředsedkyně vlády z předloženého návrhu zákona Ministerstvo financí vypustilo části shodné se zákonem č. 174/2012 Sb.

V oblasti procesně právní úpravy návrh zákona obsahuje zmocnění obecních úřadů zcela nebo zčásti prominout místní poplatek, novou úpravu postupu správce poplatků při vydávání rozhodnutí o vyměření poplatku a úpravu ukládání pořádkové pokuty za nesplnění ohlašovací povinnosti.

U poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se nově  stanoví osvobození pro osoby umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zvýšení maximální sazby se navrhuje u poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt  a u poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst. U posledně jmenovaného poplatku se dále stanoví možnost uhradit poplatek prostřednictvím technického zařízení, které vydá potvrzení o provedené platbě.

Bod č. 11:
Návrh rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti České aerolinie a. s. jejím vkladem do společnosti Český Aeroholding, a. s.

Usnesením ze dne 24. listopadu 2010 č. 848 vláda schválila projekt vytvoření holdingového uspořádání vybraných firem vlastněných státem v oblasti letecké přepravy a pozemních služeb včetně společnosti České aerolinie a. s., které ministru financí ukládá předložit návrh rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Český Aeroholding, a. s., vložením majetkové účasti státu na podnikání společnosti České aerolinie a. s.

Ocenění majetkové účasti státu na podnikání společnosti České aerolinie a. s. provedl v souladu s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku soudem jmenovaný znalec, společnost E & Y Valuations s.r.o. Hodnota majetkové účasti státu na podnikání společnosti České aerolinie a. s. podle uvedeného posudku činní  148 474 000,- Kč. Znalec byl jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 5. března 2012.

Předkládaný materiál navrhuje vložit majetkovou účast státu na podnikání společnosti České aerolinie a. s. do obchodní společnosti Český Aeroholding a. s. jako nepeněžitý vklad. Základní kapitál společnosti Český Aeroholding, a. s., bude navýšen o částku 100 198 000,- Kč formou upsání nových 238 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 421 000,- Kč, zbývající část vkladu ve výši 48 276 000,- Kč bude použita na tvorbu emisního ážia. Nově emitovaných 238 kusů akcií bude ponecháno ve vlastnictví ČR, v držení Ministerstva financí.

Zápisem zvýšení základního kapitálu společnosti Český Aeroholding, a. s. v obchodním rejstříku bude dovršen proces vytváření holdingové struktury společnosti Český Aeroholding, a. s.

Doporučované

Nejčtenější