Novinky

16. května 2012

Materiály na jednání vlády 16. května 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Loterie a sázkové hry
  • Podklady pro jednání vlády
  • Phare
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Herní zařízení
  • Veřejný ochránce práv
  • Legislativa
Aktualizováno 16. 5. 2012

Bod č. 6:
Návrh na změnu usnesení vlády č. 156 ze dne 14. března 2012 ve věci Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. "jiných technických herních zařízení" (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům)

Dne 14. března 2012 vláda České republiky přijala usnesení č. 156 ve věci Vyrozumění Veřejného ochránce práv ohledně nezákonnosti aplikační praxe Ministerstva financí v oblasti povolování loterií a jiných podobných her. V návaznosti na osobní jednání Veřejného ochránce práv a ministra financí došlo k úpravě původního návrhu usnesení. Vzhledem k tomu, že přijaté usnesení ukládá, aby Ministerstvo financí zpětně upravilo technické limity u již vydaných povolení, avšak neukládá tuto povinnost do budoucna, Ministerstvo financí se domnívá, že předmětné usnesení vlády je vnitřně rozporné a nevyjadřuje její skutečnou vůli. Tento názor zastává i Veřejný ochránce práv.

Z tohoto důvodu Ministerstvo financí připravilo materiál do vlády, v němž navrhuje revokaci usnesení a doporučuje vládě vzít Vyrozumění Veřejného ochránce práv na vědomí a jím vytýkané nedostatky řešit cestou legislativních změn, a to prostřednictvím návrhu nového zákona o provozování sázkových her v současné době projednávaného ve vládě. Nová legislativní úprava především počítá se zkrácením tzv. tříleté ochranné lhůty obsažené v přechodných ustanovení současně účinného loterního zákona a zavedením technické neutrality a odlišností technických limitů v závislosti na herním prostředí, v němž je technické herní zařízení provozováno.

                 
Bod č. 13:
Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2011

Ministerstvo financí předkládá vládě zprávu pojednávající o využití prostředků v rámci předvstupního nástroje Phare a povstupního nástroje Transition Facility u programů finančně vypořádaných s Evropskou komisí v roce 2011. Tento materiál byl vypracován na základě Pokynů pro hospodaření s finančními prostředky při implementaci nástrojů Phare a Transition Facility v České republice, jež jsou přílohou k usnesení vlády České republiky č. 918 ze dne 21. září 2004.

Vzhledem k tomu, že v roce 2011 došlo k finančnímu vypořádání posledních programů Transition Facility s Evropskou komisí, je v předkládaném návrhu usnesení vlády navrženo zrušení povinnosti předkládat členům vlády informaci o finančním vypořádání prostředků implementovaných v rámci nástrojů Phare a Transition Facility.

Bod č. 21:
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 7. března 2012 č.146

Ministerstvo financí na základě závěrů jednání vlády dne 9. května 2012 předkládá návrh na změnu usnesení vlády č.146. Podle usnesení vlády č.146 byly předkládány návrhy na uzavření smlouvy o dodávce konzultačních, poradenských nebo právních služeb za více než 1 milion Kč vládě ke schválení. Navrhovanou změnou budou tyto návrhy předkládány členům vlády pro informaci.

Doporučované

Nejčtenější