Novinky

13. června 2012

Materiály na jednání vlády 13. června 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Daňové úniky
 • Doplňkové penzijní spoření
 • Dvojí zdanění
 • Fiskální výhled ČR
 • Integrovaný informační systém
 • Legislativa
 • Majetkoprávní vypořádání pozemků
 • Nadlimitní veřejná zakázka
 • Nárůst cen pohonných hmot
 • Nizozemsko
 • Podklady pro jednání vlády
 • Státní pokladna
 • Stavba dálnic a silnic
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony. Návrh se týká tzv. předdůchodů v rámci III. pilíře penzijního systému, tedy doplňkového penzijního spoření.

Cílem předloženého návrhu je umožnit, aby osoby ve věku blízkém důchodovému věku měly možnost čerpat penze ze systému doplňkového penzijního spoření před dosažením důchodového věku. Tedy v období, které pro ně může být obtížné z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce. Zároveň bude zajištěno, aby pobírání těchto dávek nemělo dopad na výši důchodových nároků z průběžného I. pilíře a na veřejné zdravotní pojištění těchto osob.

Období, kdy účastník bude pobírat dávku ze III. pilíře penzijního systému (tzv. předdůchod), bude pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu v systému důchodového pojištění považováno za vyloučenou dobu, a to až do dne dosažení důchodového věku. Tím budou vyloučeny negativní dopady na výši budoucího starobního důchodu přiznaného podle zákona o důchodovém pojištění. V oblasti zdravotního pojištění budou účastníci v období pobírání dávek považováni za státní pojištěnce.

Pro uplatnění výše uvedených výhod v rámci důchodového pojištění a veřejného zdravotního pojištění bude muset dávka z doplňkového penzijního spoření splňovat následující podmínky:

 • jednotlivá splátka dávky bude muset dosahovat výše alespoň 30 % průměrné mzdy,
 • výplata splátek dávky bude sjednána v neklesající výši,
 • dávka bude vyplácena měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit, a výplata bude rozvržena tak, aby skončila nejdříve tři roky před dosažením věku příjemce potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění.

Příspěvek zaměstnavatele poskytovaný účastníkovi III. pilíře penzijního systému bude nově osvobozen od daně z příjmu do výše 30 000 Kč za rok (oproti současnému limitu 24  000 Kč za rok).

Bod č. 14:
Konečné vyhodnocení II. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a návrh dalšího postupu průběhu III. etapy

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem dopravy předkládají vládě materiál „Konečné vyhodnocení II. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a návrh dalšího postupu průběhu  III. etapy“.

Předložený materiál informuje členy vlády nejen o realizovaných výkupech předmětných pozemků v rámci I. a II. etapy, t. j. za léta 2006 až 2011, ale současně navrhuje i další postup průběhu III. etapy, včetně návrhu zabezpečení průběžného financování majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných v minulosti státem.

Bod č. 24:
Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu s Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a  Nizozemím se v současné době uplatňuje Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 4. března 1974 (č. 138/1974 Sb.), jejíž nedílnou součást tvoří Protokol, který byl podepsán a publikován současně s ní a Protokol, který byl podepsán v Praze dne 26. června 1996 (č. 112/1997 Sb.).

V návaznosti na vzájemnou iniciativu české i nizozemské strany byl v lednu 2012 dojednán další Protokol, který bude tvořit nedílnou součást Smlouvy. Text Protokolu odráží standardy v oblasti mezinárodního zdaňování, především v kontextu problematiky výměny daňových informací, kdy Protokol upravuje její rozšířenou formu na daně všeho druhu a pojmenování atd.

Pro informaci


Bod č. 1:
Fiskální výhled České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě  na vědomí aktualizované vydání makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky.

Publikace poskytuje informace o aktuálním vývoji veřejných financí, obsahuje střednědobý výhled hospodaření vládního sektoru vycházející ze záměrů vlády a rovněž mezinárodní srovnání údajů o saldu a dluhu sektoru vládních institucí v zemích EU.
V roce 2011 bylo v důsledku konsolidačních opatření a zodpovědného rozpočtového chování řady jednotek sektoru vládních institucí dosaženo výrazně nižšího než očekávaného deficitu. Zatímco fiskální strategie počítala s deficitem na úrovni 4,2 % HDP, dle dubnové fiskální notifikace byl deficit vládního sektoru o 1,1 p.b. nižší. Vláda bude i nadále pokračovat ve snižování deficitu veřejných rozpočtů. Výhled pro rok 2012 byl snížen z 3,5 % HDP na 3,0 %. Pro roky 2013 a 2014 potvrdila letošní aktualizace Konvergenčního programu rozpočtové cíle na hodnotách 2,9 % HDP a 1,9 % HDP. Pro rok 2015 byl stanoven cíl deficitu na úrovni 0,9 % HDP, přičemž o rok později by mělo již být hospodaření vládního sektoru vyrovnané.

Bod č. 3:
Analýza nárůstu cen pohonných hmot

Na základě usnesení vlády č. 250 ze dne 11. dubna 2012 zpracovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu Analýzu nárůstu cen pohonných hmot. V rámci analýzy jsou porovnávány ceny bezolovnatého benzínu Natural 95 a motorové nafty v České republice a ostatních členských státech Evropské unie, dále jsou v analýze porovnávány sazby spotřební daně z bezolovnatého benzínu a motorové nafty aplikované v České republice a ostatních státech Evropské unie. Je konstatováno, že hlavním faktorem změny cen pohonných hmot je vývoj cen ropy na burze v Rotterdamu. Součástí analýzy jsou i možnosti, jak by stát mohl reagovat na rostoucí ceny pohonných hmot, ačkoliv ty jsou poměrně omezené. Závěrem analýzy je, že v současné době se nenavrhuje přijímat žádné opatření mající vliv na ceny pohonných hmot.

Bod č.16:
Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění "Zajištění bázové podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro 2. pololetí 2012 a leden 2013“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění bázové podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro 2. pololetí 2012 a leden 2013“ v jednacím řízení bez uveřejnění.

Ministerstvo financí navrhuje zajištění bázové podpory pro moduly IISSP v provozu zajistit pro 2. pololetí 2012 a leden 2013 (v lednu 2013 končí platnost Smlouvy o poskytování služeb) formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, adresované IBM Česká republika, spol. s r.o., V Parku č. or. 4 č.p. 2294, Praha, IČ: 14890992.

Důvodem je předpokládané uvedení modulu RISPR - příprava rozpočtu do produktivního provozu k 1. 7. 2012, přičemž změna dodavatele služeb bázové podpory v tomto náročném období by způsobila Ministerstvu financí nepřiměřené technické obtíže vzhledem k praktické nemožnosti oddělení bázové podpory od vlastního řešení.

Doporučované

Nejčtenější