Novinky

11. dubna 2012

Materiály na jednání vlády 11. dubna 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Podklady pro jednání vlády
 • Rozpočtová pravidla
 • Rozpočtová odpovědnost
 • Veřejná správa
 • Ústavní zákon
 • Správní poplatky
 • Legislativa

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech obsahující úpravu části projektu Státní pokladny. Obsahem právní úpravy je zejména vymezení účtů, které budou povinně vedeny v České národní bance, změna úpravy sestavování střednědobého výhledu státního rozpočtu, změny úpravy sestavování státního rozpočtu a realizace výdajů při rozpočtovém provizoriu a související úpravy rozpočtových pravidel.

Bod č. 11:
Předpoklady a východiska pro přípravu ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti

Ministerstvo financí připravilo materiál Předpoklady a východiska pro přípravu ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti. Materiál odráží výsledky diskuse pracovní skupiny ministra financí se zástupci parlamentních politických stran, která proběhla v únoru a březnu t.r. Dokument poskytuje přehled o dosavadním průběhu přípravy návrhu ústavního zákona a obsahuje vydefinování základních tezí a východisek pro jeho přípravu.
Mezi základní prvky ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti bude patřit:

 • konzistentní pokrytí celého vládního sektoru číselnými fiskálními pravidly;
 • zpřísnění rozpočtových pravidel pro subsektor místních vládních institucí;
 • zakotvení maximálního limitu pro výši vládního dluhu, a to včetně opatření, jež je nutné realizovat v případě, že se bude vykazovaná úroveň vládního dluhu této hranici blížit;
 • zřízení Národní rozpočtové rady ve formě funkčně, finančně a personálně nezávislé instituce, která bude monitorovat a vyhodnocovat plnění fiskálních cílů vlády;
 • ustanovení pravidel transparentnosti pro zveřejňování vybraných informací.

Bod č. 14:
Analýza všech plateb ve veřejné správě, které svou povahou odpovídají správním poplatkům, avšak jsou upraveny v resortních prováděcích předpisech

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál nelegislativního charakteru „Analýza všech plateb ve veřejné správě, které svou povahou odpovídají správním poplatkům, avšak jsou upraveny v resortních prováděcích předpisech“, který zpracovalo na základě usnesení vlády ze dne 24. srpna 2011 č. 633 z podnětu veřejného ochránce práv.
Touto analýzou byly identifikovány dvě platby, které svou povahou odpovídají správním poplatkům a jsou upraveny v resortních prováděcích právních předpisech.
U jedné z plateb, za udělení, změnu nebo prodloužení akreditace podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, je návrh na její zařazení do sazebníku zákona o správních poplatcích již ve stádiu projednávání v Poslanecké sněmovně. Druhou platbou je úhrada za vyřízení žádosti o poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod v gesci Ministerstva vnitra  a Ministerstva dopravy.

Bod č. 21:
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 21. září 2011 č. 704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál „Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 21. září 2011 č. 704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje", který navrhuje změnit uvedené usnesení o složení mezirezortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje.

Bod č. 22:
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2011 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Ministerstvo financí předkládá vládě Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2011 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, který podává souhrnnou informaci  o rozsahu a zaměření cenových kontrol v roce 2011. Předkládaná zpráva shrnuje výsledky kontrolní činnosti za rok 2011 prováděné orgány řízenými Ministerstvem financí (finančním ředitelstvím a celními orgány), Státní energetickou inspekcí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Energetickým regulačním úřadem, Českým telekomunikačním úřadem, kraji a obcemi. V souhrnu bylo v tomto období provedeno 3 497 kontrolních akcí. Objem pravomocně uložených pokut činí  8 349 145,- Kč.

Pro informaci

Bod č. 1:
Možnosti veřejných rozpočtů spolufinancovat fondy EU v letech 2012 až 2015

Ministerstvo financí ČR předkládá vládě pro informaci aktualizovanou verzi materiálu „Možnosti veřejných rozpočtů spolufinancovat fondy EU v letech 2012 až 2015“, která oproti předcházejícím verzím zahrnuje i prvotní odhad nároků na spolufinancování příštího programovacího období (2014-2020).

Při hodnocení nároků na spolufinancování prostředků pro období 2007-2013 materiál zohledňuje již vyčerpaný objem prostředků a dosavadní tempo čerpání ČR.

Doporučované

Nejčtenější