Novinky

9. května 2012

Materiály na jednání vlády 9. května 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Zákon o provozování sázkových her
  • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her

V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 26. ledna 2011 připravilo  Ministerstvo financí  návrh nového zákona o provozování sázkových her. Nové zpoplatnění provozovatelů loterií a jiných podobných her zavádí již od 1. ledna 2012 zákon č. 458/2011 Sb. v podobě tzv. odvodu z loterií a jiných podobných her, který je konstruován de facto jako zvláštní  loterní daň. Návrh předkládaného zákona o provozování sázkových her vychází ze shodné konstrukce jako zákon č. 458/2011 Sb., pouze tuto platbu označuje již jako daň ze sázkových her. 

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách je 21 let starý právní předpis a přestože byl několikrát novelizován, neodpovídá již vývoji a současným potřebám loterního trhu. Nová právní úprava vychází zejména z těchto hlavních principů:

Zahraniční majetková účast je možná u všech druhů sázkových her. V tomto směru se nová právní úprava přibližuje základním principům a zásadám evropského práva. Zákon  nicméně nadále trvá na podmínce sídla provozovatele v České republice, která však pozbude platnosti k 31. 12. 2014. Důvodem této skutečnosti je namítaná problematičnost podmínky sídla s právem Evropské unie. Stejný osud spočívající v omezení platnosti bude mít i povinnost provozovatele internetové kursové sázky registrovat účastníky sázkové hry ve stálých herních prostorech. Během tohoto přechodného dvouletého období připraví Ministerstvo financí novou právní úpravu, která komplexním způsobem upraví pravidla pro provozování sázkových her na internetu.   

Nově se stanovuje působnost orgánů v oblasti sázkových her. V rámci struktury finančních orgánů bude povolení vydávat Specializovaný finanční úřad s celostátní působností, jehož detašovaná pracoviště budou zároveň působit jako orgány správního dozoru.

Právní úprava dělí sázkové hry na povolované a ohlašované. K povolovaným sázkovým hrám náleží většina stávajících druhů loterií a jiných podobných her, včetně turnajů v karetních hrách. Nově se zavádí široká  kategorie tzv. her provozovaných prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem sázkové hry. Tato kategorie, která zahrnuje všechny sázkové hry provozované na technických herních zařízeních, které se dnes vyskytují na trhu, je koncipována s ohledem na možný budoucí vývoj herní techniky co možno nejvíce obecně. K provozování povolovaných her bude zapotřebí dvou povolení, a to povolení základního, které bude mít celostátní platnost pro konkrétní druh hry a bude vydáváno na dobu 3 let a povolení  k umístění hry, jehož platnost bude omezena na konkrétní herní prostor.  Zákon vychází z principu technické neutrality.

Navržená právní úprava reflektuje technologický vývoj a rozmach komunikačních kanálů a umožňuje provozovat kursové sázky pomocí sítě Internet.
Specializovanému finančnímu úřadu bude podléhat pouze ohlašování pořádání spotřebitelských sázkových her , v nichž úhrnná výše výher přesáhne 2 000 000 Kč a tombol s úhrnnou výší výher přesahující částku 100 000 Kč.

Obce budou oprávněny regulovat na svém území obecně závaznými vyhláškami hry provozované prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem hry, kasinové hry, hru bingo a tzv. turnaje v karetních hrách malého rozsahu. Pokud jde o povolení k provozování loterií a jiných podobných her povolených podle dosavadního zákona, která se ode dne účinnosti nového zákona o provozování sázkových her dostanou do rozporu s obecně závaznou vyhláškou, změní se jejich doba platnosti tak, aby skončila nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti nového zákona. 

V souladu s prohlášením vlády České republiky a v návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů, která ruší osvobození od daně z příjmů právnických osob z provozování loterií a jiných podobných her, řeší nový zákon zcela nově „zpoplatnění“ provozovatelů sázkových her. Dosavadní druhy poplatků a odvodů hrazené podle stávajícího loterního zákona budou nahrazeny daní ze sázkových her. Sazba daně u jednotlivých sázkových her je navržena ve výši 20%  z částky, o kterou úhrn všech vkladů v jednotlivých sázkových hrách převyšuje úhrn vyplacených výher. V případě her provozovaných prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem hry bude  navíc z jednotlivého technického zařízení hrazena částka 55 Kč denně.

Doporučované

Nejčtenější