Novinky

4. dubna 2012

Materiály na jednání vlády 4. dubna 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Podklady pro jednání vlády
  • Stanovisko
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Veřejný sektor
  • Privatizační výnosy MF
  • Nadlimitní veřejná zakázka
  • Zákon o provozování sázkových her
  • SDPF III
  • Legislativa

Bod č. 9:
Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.10/23 „Peněžní prostředky poskytované ČR v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska“

Ministerstvo financí předkládá vládě stanovisko ke Kontrolnímu závěru z kontroly NKÚ, která probíhala na MF a u dalších vybraných subjektů – příjemců pomoci v období od října 2010 do listopadu 2011. 

Bod č. 22:
Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her

V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 26. ledna 2011 připravilo Ministerstvo financí  návrh nového zákona o provozování sázkových her. Nové zpoplatnění provozovatelů loterií a jiných podobných her zavádí již od 1. ledna 2012 zákon č. 458/2011 Sb. v podobě tzv. odvodu z loterií a jiných podobných her, který je konstruován de facto jako zvláštní  loterní daň. Návrh předkládaného zákona o provozování sázkových her vychází ze shodné konstrukce jako zákon č. 458/2011 Sb., pouze tuto platbu označuje již jako daň ze sázkových her. 

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách je 21 let starý právní předpis a přestože byl několikrát novelizován, neodpovídá již plně vývoji a současným potřebám loterního trhu. Nová právní úprava vychází zejména z těchto hlavních principů:

Zahraniční majetková účast je možná u všech druhů sázkových her. V tomto směru se nová právní úprava přibližuje základním principům a zásadám evropského práva. Zákon  nicméně nadále trvá na sídle provozovatele v České republice.

Nově se stanovuje působnost orgánů v oblasti sázkových her. V rámci struktury finančních orgánů bude povolení vydávat Specializovaný finanční úřad s celostátní působností, jehož detašovaná pracoviště budou zároveň působit jako orgány správního dozoru.

Právní úprava dělí sázkové hry na povolované a ohlašované. K povolovaným sázkovým hrám náleží většina stávajících druhů loterií a jiných podobných her, včetně turnajů v karetních hrách. Nově se zavádí široká  kategorie tzv. her provozovaných prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem sázkové hry. Tato kategorie, která zahrnuje všechny sázkové hry provozované na technických herních zařízeních, které se dnes vyskytují na trhu, je koncipována s ohledem na možný budoucí vývoj herní techniky co možno nejvíce obecně. K provozování povolovaných her bude zapotřebí projít dvojím režimem povolovacího řízení, a to povolením základním, které bude mít celostátní platnost pro konkrétní druh hry a bude vydáváno na dobu 3 let a povolení  k umístění hry, jehož platnost bude omezena na konkrétní herní prostor. Zákon vychází z principu technické neutrality.

Navržená právní úprava reflektuje technologický vývoj a rozmach komunikačních kanálů a umožňuje provozovat kursové sázky pomocí sítě internet.

Ohlašované hry, tj. spotřebitelské sázkové hry a tomboly, u nichž úhrnná výše výher činí více než 100 000 Kč, budou spadat pod režim ohlašování Specializovanému finančnímu úřadu.

Obce budou oprávněny regulovat na svém území obecně závaznými vyhláškami hry provozované prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem hry, kasinové hry, hru bingo a tzv. turnaje v karetních hrách malého rozsahu. V souladu s prohlášením vlády České republiky a v návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů, která ruší osvobození od daně z příjmů právnických osob z provozování loterií a jiných podobných her, řeší nový zákon zcela nově „zpoplatnění“ provozovatelů sázkových her. Dosavadní druhy poplatků a odvodů hrazené podle stávajícího loterního zákona budou nahrazeny daní ze sázkových her.  Sazba daně u jednotlivých sázkových her je navržena ve výši 20%  z částky, o kterou úhrn všech vkladů v jednotlivých sázkových hrách převyšuje úhrn vyplacených výher. V případě her provozovaných prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem hry bude  navíc z jednotlivého technického zařízení hrazena částka 55 Kč denně. Daň ze sázkových her bude příjmem státního rozpočtu a rozpočtu obcí; v případě sázkových her provozovaných na technických herních zařízeních obsluhovaných přímo účastníkem hry, půjde do rozpočtu obcí 80 % odvedené daně, v případě ostatních sázkových her 30%. 

Pro informaci

Bod č. 3:
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.7.2011 do 31.12.2011 a celkově od počátku privatizace

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál o výši čerpání garancí ve vztahu k aktuálnímu stavu zdrojů a prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí. Úkol pravidelně pololetně informovat vládu vyplývá z usnesení vlády ČR o Zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací.

V materiálu Ministerstvo informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací, a to zejména s ohledem na zavedení účinnějšího systému zahlazování ekologických škod. Tabulky, které jsou součástí materiálu, vykreslují stav schválených smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod a čerpání finančních prostředků na ekologii za II. pololetí roku 2011. Dále seznamují s výší garancí schválených vládou ČR na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizaci krajiny Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, kraje Ústeckého a Karlovarského a kladenského regionu.

Bod č. 5:
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „SDPF III“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí informuje vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky a navrhuje, aby zapracování změn vyplývajících ze zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření bylo integrováno do stávajícího informačního sytému SDPF označeného římskou III pro třetí pilíř důchodové reformy. Informační systém SDPF je budován a provozován od roku 1994 a umožňuje MF vyplácení státních příspěvků účastníkům penzijního připojištění (za klienty žádají o státní příspěvek na MF jednotlivé penzijní fondy a vracení neprávem poukázaných státních příspěvků nebo příspěvků, které nebyly použity na uspokojení zákonem stanovených nároků a které je penzijní fond povinen vrátit. Státnímu dozoru dále poskytuje podklady pro kontrolu penzijních fondů a pro řešení stížností účastníků penzijního připojištění.

Zadavatel získal v minulosti licenční oprávnění, které je nezbytné pro pořízení dalšího plnění, a dodavatel nemá vůli udělit autorskoprávní či jinou licenci i jiné osobě, která by plnění mohla zadavateli poskytnout. Návrh vychází i z technických důvodů, protože plnění od jiného zájemce by vyvolalo výrazně vyšší finanční náklady, značné riziko nefunkčnosti již pořízeného majetku a nedodržení plánovaného časového rozvoje, požadované aktualizace i údržby tohoto majetku a změna dodavatele by tedy vedla k nepřiměřeným technickým obtížím spojeným s další implementací a rozvojem SDPF.

Doporučované

Nejčtenější