Novinky

20. dubna 2011

Materiály na jednání vlády 20. dubna 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Dvojí zdanění
 • Podklady pro jednání vlády
 • Státní pokladna
 • Závěrečný účet MF
 • Zahraničí EU
 • Státní rozpočet
 • Pokladní plnění
 • Dánské království
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Střednědobé výdajové rámce
 • Cenové kontrolní orgány
 • Legislativa

Bod č. 2:
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2012 až 2014

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2012 až 2014. Při zpracování návrhu výdajových rámců vycházelo Ministerstvo financí ze základního předpokladu, že se vláda ve svém programovém prohlášení zavázala dodržovat pravidla fiskálního cílení a střednědobých výdajových rámců a zároveň svými reformními kroky připravit Českou republiku na vyrovnané hospodaření v roce 2016.

Bod č. 11:
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2010 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Ministerstvo financí předkládá vládě Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2010 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, který podává souhrnnou informaci  o rozsahu a zaměření cenových kontrol v roce 2010. Předkládaná zpráva shrnuje výsledky kontrolní činnosti za rok 2010 prováděné orgány řízenými Ministerstvem financí (finančním ředitelstvím a celními orgány), Státní energetickou inspekcí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Energetickým regulačním úřadem, Českým telekomunikačním úřadem, kraji a obcemi. V souhrnu bylo v tomto období provedeno 4 011 kontrolních akcí. Objem pravomocně uložených pokut činí  20 662 318,- Kč.

Bod č. 16:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

V současné době se ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Dánskem mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění sice uplatňuje, nicméně jde o smlouvu, která je v platnosti již od roku 1982 a již zcela neodpovídá novým politickým, hospodářským, a zejména daňovým podmínkám. Z těchto důvodů se příslušné úřady obou zemí dohodly na její renegociaci.

Na expertní úrovni se podařilo tuto novou  daňovou smlouvu, včetně protokolu k ní,  dojednat v listopadu 2010. V tuto chvíli probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k  podpisu smlouvy v době co možná nejbližší.

Bod č. 20:
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh státního závěrečného účtu za rok 2010. Předkládaný návrh obsahuje především údaje o výsledcích hospodaření státního rozpočtu. V samostatných sešitech je uveden přehled o ekonomickém vývoji České republiky včetně vývoje souhrnu veřejných rozpočtů a vládního dluhu, souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech a o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu. Uvedena je též zpráva o řízení státního dluhu. Hospodaření státního rozpočtu skončilo v roce 2010 schodkem 156,4 mld. Kč. Po projednání na plenární schůzi Poslanecké sněmovny bude státní závěrečný účet České republiky za rok 2010 zveřejněn na webových stránkách Ministerstva financí.

Bod č. 21:
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2011

V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí o něm podává informaci vládě, která ji následně předkládá rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Informace dále obsahuje komentář o řízení státního dluhu a situační zprávu státní pokladny. Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2011 činily 253,4 mld. Kč, celkové výdaje 278,6 mld. Kč a schodek 25,2 mld. Kč (v březnu 2010 vykázán schodek 45,9 mld. Kč).

 • Tisková zpráva MF: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až březen 2011 

Pro informaci:

Bod č. 2:
Informace o aktuálním stavu implementace Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o aktuálním stavu implementace IISSP a informaci o projednání tohoto projektu na schůzi Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 8. února 2011.

V současné době jsou v rutinním provozu moduly Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), který realizuje vybrané kroky účetní reformy ve veřejné správě. Dále potom Ekonomický informační systém Úřadu vlády (EKIS GOV) a Manažerský informační systém Úřadu vlády (MIS GOV). Tyto moduly slouží jako pilotní ekonomický informační systém pro ověřování procesů Státní pokladny.

Doporučované

Nejčtenější